ประเภท: เทคโนโลยี

DRONES : The Smart Technology In Modern Agriculture

Smart farming is making exquisite strides within the agricultural enterprise and affords a guide to which degree should be inquisitive about powerful eating regimen protection to triumph over a ...
15/03/2022 09:00
93

ประเภท: เทคโนโลยี

Development of Advanced Artificial Intelligence and IoT Automation in ...

Internet of (ings (IoT) is a successful area for many industries and academia domains, particularly healthcare is one of the application areas that uses IoT sensors and devices for monitoring. IoT ...
23/02/2022 09:30
91

ประเภท: เทคโนโลยี

Artificial Intelligence and Cognitive Computing for 6G Communications ...

With the fast improvement of smart infrastructures and terminals, as well as an enhanced applications (such as augmented and virtual reality, holographic projection and remote surgery) with vivid ...
05/01/2022 10:00
179

ประเภท: เทคโนโลยี

6G Enabled Smart Infrastructure for Sustainable Society: ...

The 5G wireless communication network is currently faced with the challenge of limited data speed exacerbated by the proliferation of billions of data-intensive applications. To address this ...
05/01/2022 10:00
183

ประเภท: เทคโนโลยี

5G and Beyond: Past, Present and Future of the Mobile Communications

The fifth-generation (5G) of mobile communications networks is emerging as a revolutionary technology that will accelerate the development of smart cities and the realization of the information ...
28/10/2021 08:30
223

ประเภท: เทคโนโลยี

Smart Home Sensing and Monitoring in Households With Dementia: ...

Background: As life expectancy grows, so do the challenges of caring for an aging population. Older adults, including people with dementia, want to live independently and feel in control of their ...
28/10/2021 08:30
243

ประเภท: เทคโนโลยี

Smart Healthcare in the Age of AI: Recent Advances, Challenges, and ...

The significant increase in the number of individuals with chronic ailments (including the elderly and disabled) has dictated an urgent need for an innovative model for healthcare systems. ...
17/09/2021 14:00
258

ประเภท: เทคโนโลยี

AI SHOPPING SOLUTION - The Smartest All-in-One Shopping Solution

In today’s world, purchasing and shopping at supermarkets and malls are becoming part and parcel of urban life. We notice the huge rush in the markets and malls on holiday as well as in the ...
17/09/2021 14:00
244

ประเภท: เทคโนโลยี

Advances in IoT and Smart Sensors for Remote Sensing and Agriculture ...

Abstract: Modern sensors find their wide usage in a variety of applications such as robotics, navigation, automation, remote sensing, underwater imaging, etc. and in recent years the sensors ...
30/08/2021 09:30
268

ประเภท: เทคโนโลยี

Developing Design Solutions for Smart Homes Through User-Centered

The success of smart homes is fundamentally dependent on their adoption and use by people in the context of daily life. This study investigated ways to control and adapt the technology to fulfill ...
30/08/2021 09:30
282

ประเภท: เทคโนโลยี

การพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟด้วยไมโครเซนเซอร์ควบคู่กับแอพพลิเคชั่น ...

ในปัจจุบันเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น การเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าสู่อินเทอร์เน็ตทำให้การควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นไปอย่างมีอิสระมากขึ้น เช่น ...
29/07/2021 09:30
356

ประเภท: เทคโนโลยี

ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานด้วยไอโอที

ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานด้วยไอโอที เป็นการพัฒนาชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศที่ใช้อยู่ใน สำนักงานทั่วไปผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ...
29/07/2021 09:30
291