เดือน:
ปี:
ประเภท:
ขนาด:
นิคมอุตสาหกรรม:
จังหวัด:
ผลิตภัณฑ์:


แบ่งตามขนาดธุรกิจ
2,653
ราย
แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม
2,653
ราย
จำนวนผู้ประกอบการ
ประเภทอุตสาหกรรมเล็กกลางใหญ่รวม
Electrical Parts 434 179 125 738
Electronics 292 138 202 632
Electrical 308 93 79 480
Support 217 87 46 350
Trader 258 40 16 314
Other 85 28 26 139
รวม 1,594 565 494 2,653
ที่มา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
แบ่งตามขนาดธุรกิจ
743,433
คน
แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม
743,433
ราย
จำนวนแรงงาน
ประเภทอุตสาหกรรมเล็กกลางใหญ่รวม
Electrical Parts 33,616 39,934 113,028 186,578
Electronics 22,436 43,793 293,681 359,910
Electrical 16,618 17,032 64,721 98,371
Support 18,263 16,369 19,468 54,100
Trader 9,948 4,073 2,520 16,541
Other 4,937 10,945 12,051 27,933
รวม 105,818 132,146 505,469 743,433
ที่มา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์