เดือน:
ปี:
ประเภท:
ขนาด:
นิคมอุตสาหกรรม:
จังหวัด:
ผลิตภัณฑ์:


แบ่งตามขนาดธุรกิจ
2,686
ราย
แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม
2,686
ราย
จำนวนผู้ประกอบการ
ประเภทอุตสาหกรรมเล็กกลางใหญ่รวม
Electrical Parts 439 182 128 749
Electronics 297 144 202 643
Electrical 310 93 82 485
Support 217 87 47 351
Trader 259 40 16 315
Other 89 28 26 143
รวม 1,611 574 501 2,686
ที่มา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
แบ่งตามขนาดธุรกิจ
750,031
คน
แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม
750,031
ราย
จำนวนแรงงาน
ประเภทอุตสาหกรรมเล็กกลางใหญ่รวม
Electrical Parts 33,623 40,127 118,023 191,773
Electronics 22,552 44,965 291,009 358,526
Electrical 16,781 17,391 66,501 100,673
Support 18,263 16,369 19,818 54,450
Trader 10,028 4,073 2,520 16,621
Other 4,992 10,945 12,051 27,988
รวม 106,239 133,870 509,922 750,031
ที่มา: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์