}
กฎระเบียบ

ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ประเทศ : ไทย

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

28/05/2020 10
ผลิตภัณฑ์ : REACH
ประเทศ : สหภาพยุโรป

EU เร่งออกมาตรการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า หวังเพิ่มปริมาณรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นภายในปี 2573

02/10/2018 3
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : สหภาพยุโรป

EU ยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าประเภทวัตถุดิบตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

07/08/2018 1
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : จีน

กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีนออกข้อกาหนดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

11/06/2018 2
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : ติมอร์-เลสเต

กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของติมอร์-เลสเต

27/04/2018 1
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : อินเดีย

Ecomark ของอินเดีย

04/04/2018 0
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : เกาหลีใต้

กฎหมายการจัดการทรัพยากรและการรีไซเคิล เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ (Act for Recycling of Electrical and Electronic Equipment and Automobiles, Bill Number 176319 (Known as Korea-RoHS)

04/04/2018 0
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : จีน

จีนเริ่มเก็บค่าบริหารจัดการเศษซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

07/03/2018 0
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : เยอรมนี

ฉลากสิ่งแวดล้อม Blue Angel ของเยอรมนี

07/03/2018 0
ผลิตภัณฑ์ : REACH
ประเทศ : ตุรกี

กฎระเบียบ REACH 2017 ของตุรกี

27/02/2018 1
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเทศ : ไทย

เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี-22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ที่มีขนาดทำความเย็นต่ำกว่า 50,000 บีทียูต่อชั่วโมง เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

19/02/2018 0
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : สิงคโปร์

การจำกัดการใช้สารอันตรายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (RoHS)

22/01/2018 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : เกาหลีใต้

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์สาธารณรัฐเกาหลี

15/01/2018 0
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องอบผ้า
ประเทศ : สหภาพยุโรป

EU ออกระเบียบใหม่ เกี่ยวกับการติดฉลากสินค้าเครื่องอบผ้า

15/12/2017 0
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเทศ : ไต้หวัน

ฉลากประหยัดพลังงาน

15/12/2017 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : อื่นๆ

ฉลาก Ecolabel ของกลุ่มประเทศนอร์ดิก

10/11/2017 0
ผลิตภัณฑ์ : REACH
ประเทศ : เยอรมนี

เยอรมนีแก้ไขระเบียบข้อกำหนดการจำกัดการใช้สาร PAHs สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้ใบรับรอง GS Certification

10/11/2017 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหภาพยุโรป

คณะกรรมาธิการยุโรปเผยเป้าหมายการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศสมาชิก

05/10/2017 0
ผลิตภัณฑ์ : REACH
ประเทศ : สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปปรับเพิ่มรายชื่อสารเคมีอันตรายและมีความน่ากังวลสูง (sVHC) ภายใต้ระเบียบ EU REACH

05/10/2017 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหภาพยุโรป

EU ประกาศข้อเสนอกฎระเบียบ Effort Sharing Regulation เพื่อกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคส่วนที่ไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในระบบ EU ETS

01/09/2017 0
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเทศ : สหภาพยุโรป

คณะกรรมาธิการยุโรปเตรียมเสนอใช้หลักการ Eco-design สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 6 ประเภท

01/09/2017 0
ผลิตภัณฑ์ : REACH
ประเทศ : ไทย

ประกาศรายชื่อสารเคมีที่มีความน่าห่วงกังวลสูง (Substance of Very High Concern: SVHCs)

10/08/2017 0
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเทศ : สหภาพยุโรป

EU ประกาศมาตรฐาน Eco-design ใหม่ สำหรับเครื่องทำ ความร้อน (air heating products) เครื่องทำความเย็น (cooling products) ระบบทำความเย็นอุณหภูมิสูง (high temperature process chillers) และแฟนคอยล์ ยูนิต (fan coil units)

10/08/2017 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหภาพยุโรป

มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับระบบระบายอากาศ

16/05/2017 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหภาพยุโรป

มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) ปั๊มน้ำแบบหมุนเหวี่ยง

16/05/2017 0
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า
ประเทศ : ชิลี

ชิลีออกกฎหมายไม่อนุญาตให้ใช้หลอดไส้ที่มีประสิทธิภาพต่ำ

07/04/2017 0
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภค
ประเทศ : อาร์เจนตินา

อาร์เจนตินาแก้ไขข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับสารเคมีบางชนิด

07/04/2017 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าใหม่

07/04/2017 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปกำหนดระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใหม่เพื่อยกระดับนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Eco-innovation)

07/04/2017 0
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า
ประเทศ : เม็กซิโก

เม็กซิโกออกประกาศไม่อนุญาตให้วางจำหน่ายหลอดไส้ (Incandescent Lamps)ขนาด 40 วัตต์ และ 60 วัตต์ ภายในประเทศ

07/04/2017 0
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า
ประเทศ : แคนาดา

แคนาดาอนุญาตให้ใช้และจำหน่ายหลอดไฟฮาโลเจน

07/04/2017 0
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภค
ประเทศ : มาเลเซีย

กฎระเบียบการติดฉลากสินค้าอาหารมาเลเซีย

06/03/2017 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : มาเลเซีย

โครงการฉลากสิ่งแวดล้อม “MyHijau label” ของมาเลเซีย

06/03/2017 0
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเทศ : สิงคโปร์

สิงคโปร์ออกฉลากประหยัดพลังงานรุ่นใหม่สาหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

06/03/2017 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : ญี่ปุ่น

ประกาศเกี่ยวกับสารเคมีชนิดใหม่ที่มีการผลิตหรือนำเข้าในปริมาณน้อย

13/02/2017 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : ญี่ปุ่น

เปิดตัวฐานข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี อาเซียน-ญี่ปุ่น

06/02/2017 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : เวียดนาม

กฎระเบียบการนำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีของสายการผลิตที่ใช้แล้วของเวียดนาม

19/01/2017 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : เวียดนาม

ฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานโดยรัฐบาลเวียดนาม

19/01/2017 0
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเทศ : สหภาพยุโรป

คณะกรรมาธิการยุโรปเตรียมเสนอใช้หลักการ Eco-design สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 6 ประเภท

19/01/2017 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปประกาศแผนการปฏิบัติการจดทะเบียนสารเคมี ปี 2561

27/12/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปประกาศแก้ไขภาคผนวก 4 ภายใต้ระเบียบ RoHS: การยกเว้นสารตะกั่ว แคดเมียม เฮกซะวาเลนท์โคเมียม และโพลีโบรมิเนตเต็ดไดฟีนิลอีเทอร์ (PBDE) ในชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับซ่อมเครื่องมือแพทย์หรือกล้องจุลทรรศน์

13/12/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปเพิ่มชื่อสารเคมีอันตรายและมีความน่ากังวลสูง (SVHCs) จำนวน 2 รายการ

05/12/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องอบผ้า
ประเทศ : สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปออกระเบียบใหม่เกี่ยวกับการติดฉลากสินค้าเครื่องอบอบผ้า

02/12/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ประเทศ : ไต้หวัน

ไต้หวันแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบปลั๊กและเต้าเสียบ สำหรับใช้กับการเดินสายไฟแบบติดกับที่ รวมทั้งตัวแปลงไฟและชุดสายพ่วง (G/TBT/N/TPKM/247)

23/11/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาเสนอเพิ่มรายชื่อสารเคมีใหม่ 3 รายการในหลักเกณฑ์การใช้สารเคมีใหม่ ที่ต้องแจ้งเอกสารข้อเท็จจริงก่อนการผลิต (Notification G/TBT/N/USA/1104)

23/11/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาออกประกาศข้อกำหนดสื่อโสตทัศน์ โดยกำหนดให้ผู้ผลิต ผลิตสื่อที่สามารถทำให้ลูกค้าอ่านข้อมูลคำบรรยายภาพในโทรทัศน์ระบบปิดได้ (Notification G/TBT/N/USA/1068)

23/11/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : REACH
ประเทศ : สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปเพิ่มชื่อสารเคมีอันตรายและมีความน่ากังวลสูง (Substances of Very High Concerns: SVHCs) หรือ Candidate list จาก ๑๖๓ รายการ เป็น ๑๖๘ รายการ

23/11/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องซักผ้า
ประเทศ : สิงคโปร์

สิงคโปร์ประกาศเพิ่มเติมข้อกำหนดภายใต้โครงการฉลากใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ของเครื่องซักผ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย (Notification G/TBT/N/SGP/29)

23/11/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปประกาศแก้ไขข้อกำหนดควบคุมแคดเมียมในผลิตภัณฑ์สีและวาร์นิชภายใต้ระเบียบควบคุมเคมีภัณฑ์ (REACH)

22/11/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปประกาศร่างแผนการประเมินสารเคมี ปี 2558-2560

05/07/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหภาพยุโรป

คณะกรรมาธิการยุโรป ได้ปรับอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการจดทะเบียน การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง และการอนุญาตภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยการควบคุมสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH)

05/07/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องเสียงและโทรศัพท์มือถือ
ประเทศ : สหภาพยุโรป

คณะกรรมาธิการยุโรปแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานความดังของเสียงสำหรับเครื่องเสียงและโทรศัพท์มือถือ

05/07/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศกฎหมายควบคุมการใช้สารเคมี

05/07/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาอนุมัติสารทำความเย็นชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

05/07/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้สารเคมีใหม่จำนวน 27 ชนิด ให้ต้องแจ้งเอกสารข้อเท็จจริง (PMNs) ก่อนการผลิตสารเคมีใหม่

05/07/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้สารเคมีใหม่ในกลุ่มสารเคมี Long-Chain perfluoroalkyl carboxylate (LCPFAC)

05/07/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาประกาศร่างข้อกำหนดสำหรับขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของ เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่

05/07/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องซักผ้า
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาประกาศมาตรฐานประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องซักผ้า

05/07/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาบังคับใช้ฉลากผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า

05/07/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ประเทศ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศร่างระบบควบคุมจำกัดการใช้สารเคมีอันตรายในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

05/07/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภค
ประเทศ : ตุรกี

ประเทศตุรกีออกประกาศใหม่เพิ่มชื่อสารเคมีที่เป็นอันตรายต้องจำกัดในผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภค

05/07/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องปรับอากาศ
ประเทศ : สิงคโปร์

สิงคโปร์ประกาศแก้ไขมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำสำหรับเครื่องปรับแบบแยกส่วน

05/07/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ประเทศ : สิงคโปร์

สิงคโปร์ประกาศกฎหมายว่าด้วยการจัดการและการป้องกันสิ่งแวดล้อม สำหรับการจำกัดการใช้สารอันตราย 6 รายการในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎระเบียบ RoHS

05/07/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : เกาหลีใต้

เกาหลีใต้ออกประกาศทบทวนกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนการประหยัดและการนำทรัพยากรมาใช้ใหม่

05/07/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเทศ : เกาหลีใต้

เกาหลีใต้ประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า

05/07/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : ฟิลิปปินส์

ประกาศควบคุมการใช้สารตะกั่วและ สารผสมกับสินค้าที่ผลิต นำเข้า และจำหน่ายในประเทศ

06/06/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : ฟิลิปปินส์

กฎระเบียบแผนการรับรองผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ผลิต/ประกอบภายในประเทศหรือนำเข้า

06/06/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม
ประเทศ : มาเลเซีย

Guideline on Certification Mark for Self-Labelling (SL) of Certification Communication Products in Malaysia (version 2)

26/05/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : สหภาพยุโรป

Draft Commission Delegated Directive amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as Regards the List of Restricted Substances

26/05/2016 1
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปได้ปรับปรังเพิ่มชื่อสารเคมีอันตรายและมีความน่ากังวลสูง (SVHCs)

26/05/2016 8
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปปรับปรุงระเบียบ WEEE

26/05/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารปรอท
ประเทศ : แคนาดา

แคนาดาออกกฎระเบียบผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารปรอท

25/05/2016 0
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : จีน

Management Methods for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products

28/09/2015 0
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : จีน

Marking for the Restricted Use of Hazardous Substances in Electronic and Electrical Products

28/09/2015 1
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องซักผ้าและเครื่องล้างจาน
ประเทศ : สหภาพยุโรป

specifications for the energy labelling of washing machines and dishwashers

28/09/2015 0
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : เกาหลีใต้

Act for Resource Recycling of Electrical and Electronic Equipment and Vehicles

28/09/2015 0
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : สหภาพยุโรป

WEEE Directive Directive 2012/19/EU Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) – RECAST

28/09/2015 0
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : สหภาพยุโรป

ระเบียบ EuP

28/09/2015 1
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเทศ : เกาหลีใต้

Electrical Appliances Safety Control Law หรือ EK Mark

28/09/2015 0
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : ญี่ปุ่น

Japan RoHS Compliance and Electrical Appliance and Material Safety Law

23/07/2015 1
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : ญี่ปุ่น

Household Goods Quality Labeling Law

23/07/2015 13
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : สหภาพยุโรป

Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic

23/07/2015 2
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : สหภาพยุโรป

The EU Energy Labelling of Domestic Appliances

23/07/2015 2
ผลิตภัณฑ์ : WEEE EU
ประเทศ : สหภาพยุโรป

ระเบียบ WEEE ของสหภาพยุโรป

23/07/2015 0
ผลิตภัณฑ์ : REACH
ประเทศ : สหภาพยุโรป

Map for REACH Compliance

23/07/2015 0

เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272
Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273ที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved