ข้อมูลอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่สำคัญ

Asia
New update
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 
สหพันธรัฐมาเลเซีย
 
ญี่ปุ่น
 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
สาธารณรัฐสิงคโปร์
 
เกาหลีใต้
 
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
สาธารณรัฐตุรกี
 
สาธารณรัฐอินเดีย
 
สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 
บรูไน
 
ราชอาณาจักรกัมพูชา
Australia-New Zealand
 
ออสเตรเลีย
 
นิวซีแลนด์
Central America
 
สหรัฐเม็กซิโก
 
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
Europe
 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 
สาธารณรัฐสโลวีเนีย
 
ฮังการี
 
สาธารณรัฐสโลวาเกีย
 
สาธารณรัฐเช็ก
 
สาธารณรัฐโปแลนด์
 
สหพันธรัฐรัสเซีย
 
ราชอาณาจักรเบลเยียม
North America
 
สหรัฐอเมริกา

เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272
Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273ที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved