ราชอาณาจักรเบลเยียม

มูลค่าการค้ารวมของราชอาณาจักรเบลเยียม

 

การค้า

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2017

2018

2019

% Change

2018/2017

% Change

2019/2018

การค้ารวม

839,529

923,330

870,778

9.98

-5.69

การส่งออก

430,275

468,605

444,572

8.91

-5.13

การนำเข้า

409,254

454,725

426,206

11.11

 -6.27

ที่มา: Global Trade Atlas รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยแผนกบริหารจัดการข้อมูลอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

          ในปี 2019 ราชอาณาจักรเบลเยียมมีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวม 870,778 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 444,572 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออก ได้แก่ ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม และเชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นสิ่งดังกล่าว เป็นต้น ตลาดส่งออกหลักที่สำคัญ คือ เยอรมนี ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ด้านการนำเข้าคิดเป็นมูลค่า 426,206 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถรางเชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นสิ่งดังกล่าว และผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม โดยมีเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และฝรั่งเศส เป็นแหล่งนำเข้าที่สำคัญ

ข้อมูลพื้นฐาน

 

คำขวัญ          : สามัคคี คือ พลัง

วันชาติ           : 21 กรกฎาคม

วันหยุดราชการประจำปี 2019

1   มกราคม     วันขึ้นปีใหม่

22 เมษายน      EASTER MONDAY

1   พฤษภาคม   วันแรงงาน MAY DAY

30 พฤษภาคม   ASCENSION DAY

10 มิถุนายน     PENTECOST MONDAY

22 กรกฎาคม    ชดเชยวันชาติเบลเยียม

15 สิงหาคม      ASSUMPTION DAY

พฤศจิกายน   ALL SAINTS DAY

11 พฤศจิกายน  ARMISTICE DAY

25 ธันวาคม      วันคริสต์มาส

ภูมิประเทศ       : ทิศเหนือ ติดเนเธอร์แลนด์และทะเลเหนือ

ทิศตะวันออก ติดเยอรมนีและลักเซมเบอร์ก

ทิศตะวันตก ติดทะเลเหนือ

ทิศใต้ ติดฝรั่งเศส

เมืองหลวง       : กรุงบรัสเซลส์ (Brussels)

เมืองสำคัญ      : 1) กรุงบรัสเซลล์

เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้า เป็นที่ตั้งขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (NATO) เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่และหน่วยงานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (European Commission) และรัฐสภายุโรป (European Parliament)

2) เมือง แอนท์เวิร์ป (Antwerp) เขต Flanders

เป็นเมืองท่าสำคัญ และเป็นศูนย์กลางสายรถไฟที่สำคัญแห่งหนึ่งของสหภาพยุโรป เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณี และมีอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์

3) เมือง ลีเอเจ้ (Li?ge) เขต Wallonia

          เป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมเหล็กและเครื่องจักรกล

4) เมือง Ghent เขต Flander (east)

เป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมทอผ้า และเป็นเมืองท่าภายในประเทศที่ใช้ขนส่งทางน้ำ

ประชากร        : 11.35 ล้าน (พ.ศ. 2560)

พื้นที่              : 30,528 ตารางกิโลเมตร (พื้นดิน 30,278 ตารางกิโลเมตร น้ำ 250 ตารางกิโลเมตร) มีขนาดพื้นที่ เล็กกว่าประเทศไทย 17 เท่า (ประเทศไทย 5.13 แสนตารางกิโลเมตร) มีส่วนกว้างที่สุดของประเทศ 280 กิโลเมตร มีระดับความสูงประมาณ 100 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ภูมิอากาศ        : 1) ลักษณะโดยทั่วไป ความชื้นสูง อากาศค่อนข้างเย็น มีฝนตกตลอดปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 9-15 องศาเซลเซียส ต่อเดือน

 2) ฤดูใบไม้ผลิ มีนาคม-พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 6-14 องศาเซลเซียส

   ฤดูร้อน มิถุนายน-สิงหาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 16-18 องศาเซลเซียส

   ฤดูใบไม้ร่วง กันยายน-พฤศจิกายน อุณหภูมิเฉลี่ย 5-15 องศาเซลเซียส

   ฤดูหนาว ตุลาคม-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 2-5 องศาเซลเซียส

3) อุณหภูมิสูงสุด ในเดือนกรกฎาคม และเย็นสุด ในเดือน มกราคมและกุมภาพันธ์

ภาษา            : เฟลมมิช (ร้อยละ 60) ฝรั่งเศส (ร้อยละ 40) เยอรมัน (<ร้อยละ 1)

ภาษาราชการ   : ฝรั่งเศส เฟลมมิช (ดัตช์) เยอรมัน

ศาสนา           : นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 75 นิกายอื่น ๆ ร้อยละ 25 (โปรเตสแตนท์)

สกุลเงิน          : ยูโร ( อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร เท่ากับประมาณ 34.66 บาท) (18 ก.ค.2019)

ระบอบการปกครอง : ราชอาณาจักรเบลเยียมเป็นประเทศประชาธิปไตย ประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อปี 1831

(2374) โดยมีกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ และแบ่งแยกอำนาจออกเป็น 3 ฝ่าย คือ อำนาจนิติบัญญัติโดยรัฐสภา อำนาจบริหารโดยคณะรัฐบาล และอำนาจตุลาการโดยศาล

                             - รัฐสภา ประกอบด้วย 2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฏร และวุฒิสภา มีอำนาจนิติบัญญัติ

         - รัฐบาล ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีซึ่งมาจากพรรคที่มีเสียงข้างมากในสภา

เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ     : 28,568 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (กันยายน พ.ศ. 2019)

ทรัพยากรธรรมสำคัญ : ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ

สินค้าส่งออกที่สำคัญ  : เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ด้านการขนส่ง เครื่องจักร อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ  : เยอรมนี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ   : เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร อุปกรณ์ด้านการขนส่ง สินค้าเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ   : เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา

ตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของราชอาณาจักรเบลเยียม 10 อันดับแรก ปี 2019

ราชอาณาจักรเบลเยียมนำเข้าจากประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก     ปี 2019

ราชอาณาจักรเบลเยียมส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก

ปี 2019

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

1.เนเธอร์แลนด์

7,671

24.64

1.12

1.เยอรมนี

3,756

15.82

4.30

2.เยอรมนี

4,885

15.69

9.70

2.ฝรั่งเศส

3,383

14.25

-0.75

3.จีน

3,075

9.88

24.79

3.เนเธอร์แลนด์

3,243

13.66

5.88

4.ฝรั่งเศส

2,820

9.06

41.87

4.สหราชอาณาจักร

1,628

6.86

1.84

5.สหราชอาณาจักร

1,482

4.76

-2.66

5.อิตาลี

1,175

4.95

8.53

6.โปแลนด์

1,152

3.70

73.63

6.สหรัฐอเมริกา

1,083

4.56

2.66

7.สาธารณรัฐเช็ก

1,097

3.53

7.77

7.สเปน

815

3.43

-0.39

8.อิตาลี

1,044

3.36

10.28

8.จีน

554

2.34

11.86

9.ฮังการี

968

3.11

67.08

9.โปแลนด์

529

2.23

-6.49

10.สหรัฐอเมริกา

867

2.79

-13.47

10.สวีเดน

478

2.01

-0.51

ไทย(16)

326

1.05

40.43

ไทย(46)

61

0.26

-8.52

ที่มา: Global Trade Atlas รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยแผนกบริหารจัดการข้อมูลอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

จากตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของราชอาณาจักรเบลเยียม 10 อันดับแรก ปี 2019 พบว่า ราชอาณาจักรเบลเยียมนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากเนเธอร์แลนด์มากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 7,671 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 24.64 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ราชอาณาจักรเบลเยียมนำเข้าจากเนเธอร์แลนด์ เช่น Mobile Telephone เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด,Notebook,palm และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU,HDD,FDD,CD Rom Drive,Tape Drive,monitor,Printer,LCD Projector,keyboard,mouse,อุปกรณ์ Network) เป็นต้น อันดับ 2 คือ เยอรมนี ราชอาณาจักรเบลเยียมนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากเยอรมนีมูลค่า 4,885 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 15.69 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ราชอาณาจักรเบลเยียมนำเข้าจากเยอรมนี เช่น เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุม(ฟิวส์,สวิตช์,ปลั๊ก,socket) วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) และไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ เป็นต้น อันดับ 3 คือ จีน สหราชอาณาจักรเบลเยียมนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากจีนมูลค่า 3,075 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 9.88 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ราชอาณาจักรเบลเยียมนำเข้าจากจีน เช่น ลำโพงขยายเสียง ไมโครโฟน ชุดเครื่องขยายเสียง อุปกรณ์ประกอบ     ของเครื่องคอมพิวเตอร์(CPU,HDD,FDD,CD Rom Drive,Tape Drive,monitor,Printer,LCD Projector,keyboard,mouse,อุปกรณ์ Network)  และไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ เป็นต้น ในขณะที่ไทยเป็นประเทศอันดับ 16 ที่ราชอาณาจักรเบลเยียมนำเข้าสินค้า โดยมีมูลค่า 326 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.05 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ราชอาณาจักรเบลเยียมนำเข้าจากไทย เช่น วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) ตู้แช่แข็ง ตู้แช่อื่นๆ และเครื่องส่ง-เครื่องรับวิทยุโทรเลข วิทยุโทรศัพท์ เครื่องเรดาห์ เป็นต้น

ส่วนการส่งออกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของราชอาณาจักรเบลเยียม ในปี 2019 ราชอาณาจักรเบลเยียม ส่งออกไปยังเยอรมนีมากเป็นอันดับ 1 โดยมีมูลค่า 3,756 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 15.82 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ราชอาณาจักรเบลเยียมส่งออกไปเยอรมนี เช่น อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU,HDD,FDD,CD Rom Drive,Tape Drive,monitor,Printer,LCD Projector,keyboard,mouse,อุปกรณ์ Network) วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุม(ฟิวส์,สวิตช์,ปลั๊ก,socket) เป็นต้น อันดับ 2 คือ ฝรั่งเศส ราชอาณาจักรเบลเยียมส่งออกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าไปยังฝรั่งเศส มูลค่า 3,383 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 14.25 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ราชอาณาจักรเบลเยียมส่งออกไปฝรั่งเศส เช่น อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU,HDD,FDD,CD Rom Drive,Tape Drive,monitor,Printer,LCD Projector,keyboard,mouse,อุปกรณ์ Network) ลำโพงขยายเสียง ไมโครโฟน ชุดเครื่องขยายเสียง และส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น อันดับ 3 คือ เนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรเบลเยียมส่งออกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเนเธอร์แลนด์ มูลค่า 3,243 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 13.66 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ราชอาณาจักรเบลเยียมส่งออกไปเนเธอร์แลนด์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด,Notebook,palm อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU,HDD,FDD,CD Rom Drive,Tape Drive,monitor,Printer,LCD Projector,keyboard,mouse,อุปกรณ์ Network) และMobile Telephone เป็นต้น ในขณะที่ราชอาณาจักรเบลเยียม ส่งออกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปไทยมากเป็นอันดับที่ 46 โดยมีมูลค่า 61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.26 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ราชอาณาจักรเบลเยียมส่งออกไปไทย เช่น วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit)  เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุม(ฟิวส์,สวิตช์,ปลั๊ก,socket) และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ เป็นต้น

ตาราง มูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากราชอาณาจักรเบลเยียม 10 อันดับแรก ปี 2019

 

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2017

2018

2019

2018

2019

1.วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit)

23.39

22.27

30.54

-4.80

37.12

2.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

1.05

5.80

4.89

450.56

-15.61

3.สายไฟฟ้า ชุดสายไฟ

0.50

1.47

2.89

192.29

96.89

4.แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า

2.27

4.21

1.94

85.31

-53.99

5.มอนิเตอร์

2.13

1.70

1.73

-20.30

1.86

6.เครื่องอุปกรณ์สําหรับป้องกันวงจรไฟฟ้า

1.45

1.37

1.48

-5.36

8.24

7.ฉนวนไฟฟ้า

0.86

1.03

0.87

20.20

-15.40

8.เครื่องอุปกรณ์สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ

0.45

0.10

0.79

-77.86

691.47

9.เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น

2.03

0.31

0.75

-84.90

146.48

10.ไดโอด ทรานซิสเตอร์ กลอุปกรณ์กึ่งตัวนํา

0.12

0.10

0.62

-16.01

516.10

รวมมูลค่านำเข้าทั้งหมด

46.95

56.27

54.19

19.85

-3.71

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

จากตารางมูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากราชอาณาจักรเบลเยียม 10 อันดับแรก แสดงให้เห็นว่า ในปี 2019 ไทยนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากราชอาณาจักรเบลเยียม คิดเป็นมูลค่า 54.19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการหดตัวร้อยละ 3.71 โดยสินค้านำเข้าอันดับ 1 ได้แก่ วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) โดยมีมูลค่าการนำเข้า 30.54 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 37.12 อันดับ 2 ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยมีมูลค่าการนำเข้า 4.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 15.61 สินค้าที่ไทยนำเข้าจากราชอาณาจักรเบลเยียมมากเป็นอันดับ 3 ได้แก่ สายไฟฟ้า ชุดสายไฟ โดยมีมูลค่า 2.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 96.89 ซึ่งลักษณะการนำเข้าสินค้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากราชอาณาจักรเบลเยียมจะเป็นการนำเข้าเพื่อผลิตและประกอบต่อในไทย เนื่องจากไทยยังคงเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของอาเซียน

ตาราง มูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปราชอาณาจักรเบลเยียม    10 อันดับแรก ปี 2019

 

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2017

2018

2019

2018

2019

1.วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit)

5.77

4.63

84.58

-19.71

1,725.92

2.เครื่องปรับอากาศ

22.28

29.00

51.00

30.16

75.88

3.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

13.65

7.20

15.97

-47.23

121.72

4.เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง

20.18

19.64

13.37

-2.69

-31.91

5.ส่วนประกอบของเครื่องอุปกรณ์สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ

9.59

10.38

11.17

8.21

7.61

6.เครื่องฉาย (Projector)

4.65

3.02

7.10

-35.09

135.33

7.วงจรพิมพ์ (Printed Circuit)

8.33

5.47

5.88

-34.27

7.45

8.โซล่าร์เซลล์

1.45

4.01

5.35

175.52

33.55

9.ส่วนประกอบของเครื่องส่ง/เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์

1.40

2.44

4.67

74.73

90.83

10.เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น

6.82

7.64

4.19

12.01

-45.20

รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด

178.53

135.64

239.86

-24.02

76.83

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

จากตารางมูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปราชอาณาจักรเบลเยียม 10 อันดับแรก แสดงให้เห็นว่า ในปี 2019 ไทยส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังราชอาณาจักรเบลเยียมคิดเป็นมูลค่า 239.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 76.83 โดยสินค้าส่งออกอันดับ 1 ได้แก่ วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) มีมูลค่าการส่งออก 84.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 1,725.92 สินค้าส่งออกอันดับ 2 ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ มีมูลค่าการส่งออก 51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 75.88 สินค้าส่งออกอันดับ 3 ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออก 15.97 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 121.72

กระทรวงพาณิชย์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.moc.go.th

กระทรวงการต่างประเทศ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.mfa.go.th

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.dtn.moc.go.th

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.ditp.go.th

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU)                                                                    สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก  http://eiu.thaieei.com/Default.aspx

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.thaibiz.net/th/market/Republic-of-India

อุปสรรคและโอกาสการค้าที่มีผลต่อการแข่งขันในตลาดเบลเยียม

1) อุปสรรค

1.2) อุปสรรคด้านกฎระเบียบของสหภาพยุโรป

เนื่องจากราชอาณาจักรเบลเยียมเป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ดังนั้นกฎระเบียบที่ออกโดยสหภาพยุโรปย่อมมีผลบังคับใช้ต่อราชอาณาจักรเบลเยียมด้วยเช่นกัน โดยในภาพรวมสามารถสรุปอุปสรรคสำคัญ อาทิ

1.2.1) มาตรการและกฎระเบียบที่มีความเข้มงวดของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องมาตรการสุขอนามัยสินค้าเกษตรและอาหาร และมาตรการทางเทคนิคด้านมาตรฐานการกำหนดการควบคุมการจัดการ/การผลิตสินค้า เช่น มารตรการ REACH, RoHs, WEEE เป็นต้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวอาจถือเป็นการกีดกันทางการค้าอย่างหนึ่ง ทำให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าของไทยเพิ่มขึ้น อันส่งผลต่อราคาขายที่ต้องสูงขึ้นเช่นกัน

1.2.2) มาตรการด้านการต่อต้านการอุดหนุน เช่น Anti-Dumping, Anti-subsidy, Safeguard ที่มีต่อสินค้าต่างๆ ของไทย ทำให้สินค้าจะถูกเรียกเก็บภาษีที่สูงขึ้นได้ เช่น ขณะนี้สหภาพยุโรปเรียกเก็บ AD จากผู้ส่งออกไทย 6 รายการ คือ

 

 

 

สินค้า

ประเภท

 Malleable tube fittings (MTF)

 Anti-dumping

 Purified terephthalic acid and its salts (PTA)

 Anti-dumping, Anti-subsidy

 Stainless steel fasteners

 Anti-dumping

 Sweet corn in kernels

 Anti-dumping

 Television picture tubes (cathode-ray coulur)

 Anti-dumping

 Ring binder mechanism (certain)

 Anti-dumping

1.2.3) แนวโน้มการถูกยกเลิก (Graduation) ประเทศไทยมีแนวโน้มการถูกยกเลิก (Graduation) สิทธิพิเศษทางภาษี GSP ที่สหภาพฯ ให้กับประเทศกำลังพัฒนา การพิจารณายกเลิก GSP ให้กับไทย อาจจะมีผลกระทบต่อการส่งออกไทย 2 ช่วงคือ นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2014 เป็นต้นไป ไทยอาจจะถูกยกเลิก GSP สำหรับสินค้า 50 รายการ เช่น ผลไม้กระป๋อง อาหารทะเลแปรรูป อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ น้ำตาล แป้ง ผ้าผืน อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น เนื่องจากไทยได้ส่งออกสินค้าดังกล่าวเกินร้อยละ 17.5 ของผู้น้าเข้ารวมในกลุ่มประเทศที่ได้รับ GSP นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2015 ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะถูกยกเลิก GSP ส้าหรับสินค้าทั้งหมด โดยอาจีการเริ่มจากสินค้าประเภท กุ้งแช่แข็ง จักรยาน จักรยานยนต์ น้ำมันปาล์ม ล้อรถยนต์ ทูน่ากระป๋อง รองเท้า เป็นต้น เนื่องจากประเทศไทยได้ถูกจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มประเทศ Upper-Middle Income ติดต่อกันเกิน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2010 จึงไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ของสหภาพยุโรป ทั้งนี้ หากประเทศไทยถูกยกเลิกสิทธิพิเศษทางภาษี GSP จะทำให้สินค้าบางรายการของไทยมีอัตราภาษีที่สูงขึ้นกว่าประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ

1.2.4) การเจรจา Free Trade Agreement ของสหภาพยุโรปกับประเทศคู่แข่งทางการค้าอื่นๆ จะทำให้ ประเทศไทยสูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขันทันที เช่นในขณะนี้ สหภาพยุโรปอยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำ FTA กับ จีน มาเลเซีย และเวียดนาม เป็นต้น

1.2.5) มาตรการการอุดหนุนภายในต่อสินค้าเกษตรของสหภาพยุโรป ทำให้สินค้าเกษตรของไทยที่จะส่งเข้า มาขายในสหภาพฯ รวมถึงเนเธอร์แลนด์จะต้องเผชิญกับสินค้าภายในที่มีต้นทุนต่ำ อันเนื่องจากการอุดหนุนของภาครัฐ

2) โอกาส

 ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมากจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในและของภูมิภาคยุโรป จะส่งผลให้ผู้บริโภคใช้จ่ายในด้านต่างๆเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีต่อการขายสินค้าไทย

อย่างไรก็ดี เนื่องจากปัจจุบันมีการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากปัจจัยส่งผลกระทบต่างๆ ทำให้อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้การค้าและการลงทุนในราชอาณาจักรเบลเยียมได้รับผลกระทบไปด้วย

เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272
Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273ที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved