สาธารณรัฐสโลวีเนีย

ชื่อเต็ม                      สาธารณรัฐสโลวีเนีย (Republic of Slovenia)

ที่ตั้ง                         ตั้งอยู่ทางใต้ของทวีปยุโรปกลาง

พื้นที่                        20,273 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ                 ลักษณะภูมิประเทศของสโลวีเนียมีริ้วชายหาดสั้นๆ ตรงส่วนที่ติดกับทะเลเอเดรียติก และมีเทือกเขาแอลป์ทอดยาวเป็นตัวแบ่งเขตตั้งแต่ประเทศออสเตรีย ไปจนถึงประเทศอิตาลี และมีเทือกเขาสลับกับหุบเขากับแม่น้ำหลายสายในแถบด้านทิศตะวันออก

                              อยู่ในระดับสูงกว่าน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 298 เมตร โดยร้อยละ 58.5 เป็นพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 39 เป็นพื้นที่การเกษตร และร้อยละ 6.8 เป็นพื้นที่ไม่สามารถใช้เพาะปลูก

อาณาเขตติดต่อ           ตั้งอยู่ในบริเวณยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ : ออสเตรีย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ : ฮังการี ทิศตะวันตก : อิตาลี      ทิศตะวันออกและทิศใต้ : โครเอเชีย ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดชายฝั่งทะเลอาเดรียติก

ภูมิอากาศ                  สภาพอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูร้อน ช่วงเดือนกรกฎาคมประมาณ 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูหนาว ช่วงเดือนมกราคม ประมาณ -2 องศาเซลเซียส

เมืองหลวง                 ลูบลิยานา (Ljubljana) คือ เมืองหลวง และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสโลวีเนีย ด้วยตำแหน่งที่ตั้งที่จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางของยุโรป ระหว่างเทือกเขาแอลป์ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และที่ราบแพนโนเนียน ลูบลิยานาตั้งอยู่ใจกลางของประเทศสโลวีเนีย ปัจจุบันเป็นตัวแทนวัฒนธรรมประเพณี, เศรษฐกิจ, การเมือง และศูนย์กลางบริหารของประเทศสโลวีเนีย

เมืองสำคัญ                          มารีบอร์ (Maribor) เป็นเมืองใหญ่อันดับสอง ของประเทศสโลวีเนีย รองจากกรุงลูบลิยานาซึ่งเป็นเมืองหลวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำดราวา เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโลว์เออร์สติเรียของประเทศ มีท่าอากาศยานนานาชาติมารีบอร์เป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งตั้งอยู่ในเมืองนี้ และมีเมืองกราซ ประเทศออสเตรียเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ที่สุด

                                        เซเลีย (Cille) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสาม ของประเทศสโลวีเนีย ตั้งอยู่ในภูมิภาคสติเรีย อยู่ในเขตปกครองของเทศบาลนครเซเลีย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ราว 95 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของสโลวีเนีย

                                        คราน (Kranj) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สี่ ของประเทศสโลวีเนีย ครานเป็นเมืองอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยางที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวีเนีย

โคเพอร์ (Koper) หรือ กาโปดิสเตรีย (อิตาลีCapodistria) เป็นเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสโลวีเนีย ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเอเดรียติกและเป็นเมืองท่าการค้าของประเทศสโลวีเนีย

เขตเวลามาตรฐาน         ประเทศสโลวีเนียใช้เวลามาตรฐานแบบUTC/GMT+1 ชั่วโมง
  เวลาที่ใช้ปรับตามฤดูกาลคือ +1 ชั่วโมง
  ชดเชยเวลาตามเขตแบ่งเวลาปัจจุบันแบบ UTC/GMT+2 ชั่วโมง
  ตัวย่อเขตเวลาที่ใช้คือ CEST– Central European Summer Time
–  เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทย เวลาในประเทศสโลวีเนียเดินช้า                  กว่าเวลาในประเทศไทย 5 ชั่วโมง

ประชากร                  2.06 ล้านคน (กรกฎาคม 2560)

เชื้อชาติ                    ส่วนใหญ่มีเชื้อชาติ สโลวีเนีย รองลงมาคือ เซอร์เบีย, โครเอเชีย, บอสเนีย และอื่นๆ

ภาษาราชการ              ภาษาสโลวีเนียน

ศาสนา                     ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (57.8%) ศาสนาอิสลาม (2.4%) ออธอดอกซ์ (2.3%) คริสเตียนนิกายอื่นๆ (0.9%) อื่นๆ หรือไม่ระบุ (26.5%) และไม่มีศาสนา (10.1%)

การปกครอง               ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ มีการปกครองแบบระบบสองสภา คือ

1. วุฒิสภา คอยทำหน้าที่นิติบัญญัติ มี 40 ที่นั่ง และมาจากการเลือกตั้งโดยตรง 22 ที่นั่ง มาจากตัวแทนกลุ่มทางสังคม เศรษฐกิจและสาขาอาชีพต่างๆ อีก 18 ที่นั่ง โดยมีวาระ 5 ปี

 2. สภาผู้แทนราษฎร มีทั้งหมด 90 ที่นั่ง มาจากระบบสัดส่วน 50 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 38 ที่นั่ง และมาจากผู้แทนชนกลุ่มน้อยชาวฮังกาเรียนและอิตาเลียน 2 ที่นั่ง โดยมีวาระ 4 ปี

สโลวรเนีย มีเมืองหลวงคือ กรุงลุบลิยานา มีการแบ่งเขตการปกครอง มีการแบ่งเป็น 182 เขตเทศบาล และ 11 หัวเมืองเทศบาล

สกุลเงิน                    ยูโร (1 ยูโร เท่ากับ 37.09 บาท ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561)

วันชาติ                     25 มิถุนายน

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ

ตาราง เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจสาธารณรัฐสโลวีเนีย

 

2016

2017

2018 (e)

GDP (US$bn) (current prices)

44.01

43.50

45.16

GDP per capita (US$)

21,320

21,062

21,852

Real GDP Growth (% change YOY)

2.5

2.5

2.0

Inflation (% change YOY)

-0.1

1.5

2.0

Unemployment rate (%)

7.9

7.0

6.6

ที่มา : IMF – World Economic Outlook Database 2016   E = Estimate

จากตาราง แสดงให้เห็นถึง เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจสาธารณรัฐสโลวีเนีย โดยในปี 2017 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีมูลค่า 43.50 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รายได้รวมต่อหัวประชากร (GDP Per Capita) มีมูลค่า 21,062 เหรียญสหรัฐฯ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth ) คิดเป็นร้อยละ 2.5 โดยมาจากภาคบริการ การท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก     สาธารณรัฐสโลวีเนียมีอัตราเงินเฟ้อ (Inflation) ร้อยละ 1.5 และอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ร้อยละ 7.0

ในปี 2017 สาธารณรัฐสโลวีเนีย มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวม 74,546 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแบ่งออกเป็นมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 38,456 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออก ได้แก่ ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล และผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เป็นต้น ตลาดส่งออกหลักที่สำคัญ คือ เยอรมนี อิตาลี ออสเตรีย  โครเอเชีย ฝรั่งเศส ด้านการนำเข้าคิดเป็นมูลค่า 36,090 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ และ เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นสิ่งดังกล่าวสารบิทูมินัส ไขที่ได้จากแร่ เป็นต้น โดยมีเยอรมนี อิตาลี ออสเตรีย ตุรกี โครเอเชีย เป็นแหล่งนำเข้าที่สำคัญ ทั้งนี้ สาธารณรัฐสโลวีเนียได้ดุลการค้า 2,366 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการค้ารวมของสาธารณรัฐสโลวีเนียมีอัตราหดตัวร้อยละ 0.58  

 

ตาราง มูลค่าการค้ารวมของสาธารณรัฐสโลวีเนีย

การค้า

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

2017

% Change

2016/2015

% Change

2017/2016

การค้ารวม

61,769

63,460

74,546

2.74

17.47

การส่งออก

31,942

32,920

38,456

3.06

16.82

การนำเข้า

29,827

30,540

36,090

2.39

18.17

ดุลการค้า

2,115  

2,380

2,366

12.53

- 0.58

ที่มา : Global Trade  Atlas รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐสโลวีเนีย 10 อันดับแรก ปี 2017

สาธารณรัฐสโลวีเนียนำเข้าจากประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก

 ปี 2017

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

1.เยอรมนี

837

  20.74

  11.90

2.จีน

513

  12.71

  2.50

3.อิตาลี

369

  9.15

  34.50

4.ฮังการี

258

  6.39

  17.30

5.ออสเตรีย

233

  5.77

 - 20.79

6.เนเธอร์แลนด์

188

  4.66

  19.70

7.บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

160

  3.97

  21.49

8.สโลวาเกีย

144

  3.58

  60.18

9.โครเอเชีย

139

  3.46

 - 21.00

10.โปแลนด์

120

  2.98

  43.09

ไทย (27)

18

  0.46

  7.66

ที่มา:Global Trade  Atlas รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


จากตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐสโลวีเนีย 10 อันดับแรก ปี  201
7 พบว่า สาธารณรัฐสโลวีเนียนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากเยอรมนีมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 837 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20.74 โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 11.90 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐสโลวีเนียนำเข้าจากเยอรมนี เช่น  เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุม (ฟิวส์,สวิตช์,ปลั๊ก,socket) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) เป็นต้น อันดับ 2 คือ จีน สาธารณรัฐสโลวีเนียนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากจีน มูลค่า 513 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 12.71 โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 2.50 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐสโลวีเนียนำเข้าจากจีน เช่น ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์ (สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด,Notebook,palm เป็นต้น อันดับ 3 คือ อิตาลี สาธารณรัฐสโลวีเนียนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากอิตาลี มูลค่า 369 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 9.15 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 34.50 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐสโลวีเนียนำเข้าจากอิตาลี เช่น ลวดไฟฟ้าสำหรับพัน อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ สายไฟ ชุดสายไฟ เป็นต้น ในขณะที่ไทยเป็นประเทศอันดับ 27 ที่สาธารณรัฐสโลวีเนียนำเข้าสินค้า โดยมีมูลค่า 17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.46 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 7.66 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐสโลวีเนียนำเข้าจากไทย เช่น เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (เกิน 1KVA) เป็นต้น   

ตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐสโลวีเนีย 10 อันดับแรก ปี 2017

สาธารณรัฐสโลวีเนียส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก

ปี 2017

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

1.เยอรมนี

1,354

  26.81

  14.23

2.อิตาลี

346

  6.85

  19.98

3.ฮังการี

243

  4.80

  32.55

4.โครเอเชีย

237

  4.70

  12.70

5.ฝรั่งเศส

207

  4.11

  35.63

6.ออสเตรีย

186

  3.68

  11.64

7.เซอร์เบีย

181

  3.58

  4.83

8.สเปน

169

  3.35

  22.70

9.สโลวาเกีย

165

  3.26

 - 21.22

10.โปแลนด์

144

  2.85

  15.48

ไทย (55)

6

  0.11

 - 7.77

ที่มา:Global Trade  Atlas รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การส่งออกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐสโลวีเนีย ในปี 2017 สาธารณรัฐสโลวีเนียส่งออกไปยังเยอรมนีมากเป็นอันดับ 1 โดยมีมูลค่า 1,354 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 26.81 โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 14.23 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐสโลวีเนียส่งออกไปเยอรมนี เช่น เครื่องบดและเครื่องผสมอาหาร รวมถึงเครื่องคั้นน้ำผักหรือน้ำผลไม้ เครื่องต้มกาแฟ หรือชา ส่วนประกอบของมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น อันดับ 2 คือ อิตาลี สาธารณรัฐสโลวีเนียส่งออกไปอิตาลี มูลค่า 346 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 6.85 โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 19.98 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐสโลวีเนียส่งออกไปอิตาลี เช่น อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องรับโทรทัศน์สี เป็นต้น อันดับ 3 คือ ฮังการี สาธารณรัฐสโลวีเนียส่งออกไปยังโครเอเชีย มูลค่า 243 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 4.80 โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 32.55 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐสโลวีเนียส่งออกไปยังฮังการี เช่น ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) ส่วนประกอบของมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์เล็ก (กำลังไม่เกิน 750 W)     เป็นต้น ในขณะที่สาธารณรัฐสโลวีเนียส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไทยมากเป็นอันดับที่ 55 โดยมีมูลค่า 6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.11 โดยมีอัตราการหดตัวร้อยละ 7.77 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐสโลวีเนียส่งออกไปไทย เช่น สายไฟ ชุดสายไฟ ส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น

ตาราง มูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากสาธารณรัฐสโลวีเนีย    10  อันดับแรก ปี 2015 – 2017

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

2017

2016

2017

1.สายไฟฟ้า ชุดสายไฟ

0.6

0.65

0.82

9.37

25.59

2.หม้อสะสมไฟฟ้า

1.95

1.3

0.68

-32.99

-47.71

3.ตัวเหนี่ยวนำ

0.51

0.52

0.65

1.98

26.67

4.เครื่องอุปกรณ์สําหรับป้องกันวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบ

0.56

0.37

0.64

-33.20

73.19

5.ส่วนประกอบของเครื่องส่ง/เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์

0.51

0.81

0.63

58.56

-22.32

6.พัดลม

0.35

0.47

0.39

33.48

-16.43

7.เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว

0.5

0.25

0.37

-50.96

51.16

8.ตัวนําไฟฟ้า

0.05

0.01

0.35

-79.66

3,110.40

9.หม้อหุงข้าว เตาย่างและเตาอบย่าง

0.43

0.47

0.27

8.61

-42.87

10.ตู้เย็น

0.05

0.02

0.25

-67.05

1,430.54

รวมมูลค่านำเข้าทั้งหมด

8.73

7.7

7.63

-11.83

-0.88

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตารางมูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากสาธารณรัฐสโลวีเนีย 10  อันดับแรก ปี 2015–2017 แสดงให้เห็นว่า ในปี 2017 ไทยนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากสาธารณรัฐสโลวีเนียคิดเป็นมูลค่า 7.63 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการหดตัวร้อยละ 0.88 โดยสินค้านำเข้าอันดับ 1 ได้แก่ สายไฟฟ้า ชุดสายไฟ โดยมีมูลค่าการนำเข้า 0.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 25.59 อันดับ 2 ได้แก่ หม้อสะสมไฟฟ้า โดยมีมูลค่าการนำเข้า 0.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 47.71 สินค้าที่ไทยนำเข้าจากสาธารณรัฐสโลวีเนียมากเป็นอันดับ 3 ได้แก่ ตัวเหนี่ยวนำ โดยมีมูลค่า 0.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 26.67 โดยลักษณะการนำเข้าสินค้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากสาธารณรัฐสโลวีเนียนั้นจะเป็นการนำเข้าเพื่อผลิตและประกอบต่อในไทยตาราง มูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปสาธารณรัฐสโลวีเนีย 10  อันดับแรก ปี 2015 – 2017

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า (ล้านบาท)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

2017

2016

2017

1.เครื่องปรับอากาศ

5.85

10.29

11.18

76.07

8.60

2.ตัวเหนี่ยวนำ

1.87

2.01

1.03

7.11

-48.83

3.เครื่องพิมพ์ เครื่องทำสำเนา และส่วนประกอบ

0

2.46

0.83

58,055.23

-66.06

4.เครื่องโทรศัพท์ และอุปกรณ์

0.05

0.35

0.67

615.33

92.94

5.วงจรรวม

0.4

0.5

0.45

23.29

-9.87

6.ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ

0.03

0.07

0.29

120.10

335.93

7.ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

0.13

0.3

0.24

141.69

-22.16

8.เครื่องใช้อื่นๆที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า

0

0.37

0.21

10,543.92

-42.30

9.แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า

0.08

0.13

0.17

66.69

34.59

10.เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า

0.03

0.12

0.14

294.11

19.67

รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด

11.66

17.14

15.49

46.97

-9.62

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


จากตาราง
มูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปสาธารณรัฐสโลวีเนีย 10  อันดับแรก ปี 2015 – 2017 แสดงให้เห็นว่า ในปี 2017 ไทยส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสาธารณรัฐสโลวีเนียคิดเป็นมูลค่า 15.49 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการหดตัวร้อยละ 9.62 โดยสินค้าส่งออกอันดับ 1 ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ มีมูลค่าการส่งออก 11.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 8.60 สินค้าส่งออกอันดับ 2 ได้แก่ ตัวเหนี่ยวนำ มีมูลค่าการส่งออก 1.03 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 48.83 สินค้าส่งออกอันดับ 3 ได้แก่  เครื่องพิมพ์ เครื่องทำสำเนา และส่วนประกอบ มีมูลค่าการส่งออก 0.83 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 66.06 ซึ่งลักษณะการส่งออกของไทยไปสาธารณรัฐสโลวีเนียเป็นการส่งออกเพื่อใช้งานในประเทศ รวมถึงมีการส่งออกต่อไปยังสหภาพยุโรปต่อไป


การลงทุนของสาธารณรัฐสโลวีเนีย

             สาธารณรัฐสโลวีเนียถือเป็นตลาดที่น่าสนใจ เพราะมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี และนักลงทุนชาวต่างชาติที่ต้องการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ มีกำลังแรงงานที่มีศักยภาพ และภาครัฐมีการส่งเสริมการลงทุนให้แก่นักลงทุน  นอกจากนี้ยังมีท่าเรือโคเปอร์ ซึ่งสามารถขนถ่ายสินค้าจากยุโรปตะวันออกสู่ทะเลอาเดรียติก เพื่ออกไปทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย และมีเครือข่ายระบบขนส่งทั้งทางรถไฟ และทางบก ที่เชื่อมต่อกับประเทศในยุโรป อีกทั้งเมืองโคเปอร์ยังเป็นเมืองปลอดภาษีอีกด้วย

             สาธารณรัฐสโลวีเนียยังได้อันดับที่ 40 จากทั้งหมด 190 ประเทศในการจัดลำดับความยากง่ายในการทำธุรกิจ (รายงาน Doing Business 2019) ของธนาคารโลกอีกด้วย

ตาราง มูลค่าการลงทุนจากต่างชาติของสาธารณรัฐสโลวีเนีย

Foreign Direct Investment

2015

2016

2017

FDI inflows (Millions of dollars)

1,674

1,260

702

FDI outflows (Millions of dollars)

267

287

107

FDI inward stock (Millions of dollars)

12,642

13,650

16,033

FDI outward stock (Millions of dollars)

5,997

6,023

6,913ที่มา : UNCTAD, 2018


กฎระเบียบในการทำธุรกิจของสาธารณรัฐสโลวีเนีย

? เนื่องจากสาธารณรัฐสโลวีเนียเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) กฏระเบียบการนำเข้าสินค้าและค่าธรรมเนียมทางศุลกากรจึงเป็นรูปแบบเดียวกับที่สหภาพยุโรปใช้ โดยไม่มีการกีดกันทางด้านภาษีสำหรับการค้าภายในสหภาพยุโรปและทุกประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปใช้อัตราภาษีเดียวกันสำหรับตลาดภายนอก

? อัตราเฉลี่ยภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าของสหภาพยุโรปอยู่ที่ร้อยละ 4 และร้อยละ 60 ของสินค้านำเข้าทั้งหมดสามารถนำเข้าไปขายในประเทศต่างๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรปได้โดยปราศจากภาษี ในขณะที่ อัตราภาษีนำเข้าของสโลวีเนียอยู่ภายใต้ระเบียบของสหภาพยุโรป หรือที่เรียกว่า “TARIC”

? ข้อกำหนดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้านำเข้าสโลวีเนีย เช่น ตราสัญลักษณ์ CE เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพทางด้านความปลอดภัยของสินค้า ได้แก่ เครื่องจักร วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม อุปกรณ์ทางการแพทย์ ของเล่นเด็ก เป็นต้น

? ภาษีบริษัทมีอัตราร้อยละ 17 และมีระเบียบทางภาษีที่เปิดโอกาสให้บริษัทสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านภาษีได้มากถึงเกือบร้อยละ 40 (แต่ไม่เกินมูลค่าของฐานภาษี) ขณะที่การลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาสามารถลดได้ถึงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

? สาธารณรัฐสโลวีเนียมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่จะสามารถเปิดโอกาสให้นักลงทุนชาวต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนในสโลวีเนียได้อย่างเสรีมากขึ้น การเคลื่อนย้ายเงินทุนเป็นไปอย่างเสรีและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป

ที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก  http://eiu.thaieei.com/Default.aspx

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.dtn.go.th/index.php/2015-01-
06-12-50-50/asia-dtn/item/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2.html

กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จากhttp://www.mfa.go.th/europetouch/th/other/8295/89603-Slovenia.html

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก

http://www.thaibiz.net/th/market/Republic-of-Slovenia

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จากhttps://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/153530/153530.pdf&title=153530&cate=711&d=0

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก    

http://ditp.go.th/main.php?filename=market_info&country=15

สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจำกรุงเวียนนา.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จากhttps://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2016/01/koper-update-news-2016.pdf

Global Trade Atlas .(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.gtis.com/gta

InvestSlovenia. 2018. InvestSlovenia. Retrieved from https://www.investslovenia.org/

Santander. 2018. Slovenia: Foreign investment. Retrieved from
https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/slovenia/investing

SOUTH-EAST EUROPEAN INDUSTRIAL MARKET.2016.SOUTH-EAST EUROPEAN INDUSTRIAL
MARKET - ISSUE 3/2016, SEPTEMBER
. Retrieved from http://see-industry.com/industrial.aspx?br=68

worldatlas . 2018.  Biggest Cities In Slovenia. Retrieved from https://www.worldatlas.com/articles/the-biggest-cities-in-slovenia.html

เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272
Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273ที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved