ศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างไทย กับ เวียดนาม

ในปี 2564 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีมูลค่าทั้งหมดของอุตสาหกรรม ทั้งการผลิตเพื่อการส่งออก และจำหน่ายในประเทศ อยู่ที่ราวๆ 86,309.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 16.28 นอกจากนี้ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากอุตสาหกรรมยานยนต์ และยังเป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานแรงงานในประเทศมากที่สุดอีกด้วย

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทในตลาดโลกค่อนข้างมาก ปัจจุบัน เวียดนามจัดอยู่ในอันดับที่ 7 ของโลก โดยเวียดนามมีมูลค่าการส่งออก 196,864 ล้านเหรียญสหรัฐ จึงเป็นที่น่าจับตามองของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โลก ถึงการเปลี่ยนแปลงของเวียดนาม ในด้านของศักยภาพการแข่งขัน ทรัพยากรต่างๆในประเทศ


02/06/2022   234

เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272
Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273ที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved