เตือนภัยอุตสาหกรรม HDD เดือนพฤศจิกายน 2564

<p><img src="https://www.img.in.th/images/5c5efca09e3d7cde03436750b2b33efa.jpg" alt="" width="1241" height="1754" /></p>
เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272 อีเมล : contact@ee.mail.go.th
Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273

Copyright © 2021 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved