มาตรฐาน

Filter ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ : หลอดไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 2780-2562 ประเทศ : ไทย

หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัว สำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 โวลต์: คุณลักษณะที่ต้องการความปลอดภัย

Sep 14 2021 2:00PM
ผลิตภัณฑ์ : หลอดไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 2779-2562 ประเทศ : ไทย

หลอดแอลอีดีขั้วคู่ที่ออกแบบเพื่อเปลี่ยนทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนซ์ชนิดตรง: คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

Sep 14 2021 2:00PM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 1529-2561 ประเทศ : ไทย

เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

Jul 30 2021 9:00AM
ผลิตภัณฑ์ : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย
มาตรฐาน : มอก. 2214-2561 ประเทศ : ไทย

ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

Mar 19 2021 11:00AM
ผลิตภัณฑ์ : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย
มาตรฐาน : มอก. 2186-2561 ประเทศ : ไทย

ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม: ประสิทธิภาพพลังงาน

Mar 19 2021 10:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 1195-2561 ประเทศ : ไทย

เครื่องเสียง วีดิทัศน์ และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกัน: คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

Mar 18 2021 11:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือ
มาตรฐาน : มอก. 2425-2560 ประเทศ : ไทย

เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป (แก้ไขครั้งที่ ๑)

Feb 15 2021 2:00PM
ผลิตภัณฑ์ : เคเบิลเส้นใยนำแสง
มาตรฐาน : มอก. 2165-2561 ประเทศ : ไทย

เคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมภายนอกอาคารติดตั้งในท่อร้อยสายฝังดินโดยตรงและแขวนในอากาศโดยใช้ลวดพัน

Feb 15 2021 2:00PM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือ
มาตรฐาน : มอก. 2425-2560 ประเทศ : ไทย

เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

Nov 12 2020 9:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เต้าเสียบและเต้ารับ
มาตรฐาน : มอก. 166-2549 ประเทศ : ไทย

เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน

Jul 20 2020 8:30AM
ผลิตภัณฑ์ : หลอดไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 4 เล่ม 1-2558 ประเทศ : ไทย

หลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตนสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน: คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

Jul 17 2020 9:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องซักผ้า
มาตรฐาน : มอก. 2537-2562 ประเทศ : ไทย

เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย – วิธีวัดสมรรถนะ

Jan 1 2020 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : แบตเตอรี่
มาตรฐาน : มอก. 2879-2560 ประเทศ : ไทย

แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

Jan 1 2020 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 11 เล่ม 101-2559 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป

Jan 2 2017 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง
มาตรฐาน : มอก. 1155-2557 ประเทศ : ไทย

เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน

Sep 29 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : ตู้เย็นพาณิชย์
มาตรฐาน : มอก. 2675-2558 ประเทศ : ไทย

ตู้แช่เย็นเชิงพาณิชย์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

Feb 19 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 2461-2552 ประเทศ : ไทย

ตู้น้ำเย็นบริโภค เฉพาะด้านความปลอดภัย

Apr 21 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : หลอดไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 2230-2548 ประเทศ : ไทย

หลอดรังสีแคโทด เฉพาะด้านความปลอดภัยทางกล

Jun 10 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : หลอดไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 2213-2552 ประเทศ : ไทย

อุปกรณ์ควบคุมหลอดไฟ: ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

Jul 10 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 2204-2547 ประเทศ : ไทย

ระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์และเสียงด้วยเคเบิล เล่ม 11 ความปลอดภัย

Feb 4 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องครัวไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 1839-2553 ประเทศ : ไทย

ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องล้างจานเชิงพาณิชย์

Feb 3 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : บัลลาสต์
มาตรฐาน : มอก.673 เล่ม 1-2553 ประเทศ : ไทย

บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

Feb 3 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : หลอดฟลูออเรสเซนซ์
มาตรฐาน : มอก. 23-2558 ประเทศ : ไทย

บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์: คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

Jan 27 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องทำน้ำร้อน
มาตรฐาน : ว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2562) ประเทศ : ไทย

ให้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซและเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

Jan 21 2020 8:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 1784-2552 ประเทศ : ไทย

วิธีวัดที่แนะนำซึ่งทำกับเครื่องรับ สำหรับการส่งกระจายสัญญาณโทรทัศน์ เล่ม 3 การวัดทางไฟฟ้าบนเครื่องรับโทรทัศน์หลายช่องสัญญาณเสียง โดยใช้ระบบคลื่นพาห์ย่อย

Jan 8 2020 4:30PM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 955 เล่ม4-2551 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม4 สายอ่อน และสายไฟฟ้าอ่อน

Dec 12 2019 2:00PM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 955 เล่ม3-2551 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม3 สายไฟฟ้าทนความร้อนหุ้มฉนวนยางซิลิโคน

Dec 12 2019 2:00PM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 955 เล่ม2-2553 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม2 วิธีทดสอบ

Nov 12 2019 8:00AM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 955 เล่ม1-2551 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม1 ข้อกำหนดทั่วไป

Nov 12 2019 8:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 1523-2552 ประเทศ : ไทย

ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม1 ข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไป

Oct 24 2019 8:30AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 2059-2552 ประเทศ : ไทย

สวิตช์ใยแก้วนำแสง เล่ม1 ข้อกำหนดรายการร่วม

Oct 24 2019 8:30AM
ผลิตภัณฑ์ : สายเคเบิลโทรคมนาคม
มาตรฐาน : มอก. 1929 เล่ม2-2552 ประเทศ : ไทย

ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม1-1 แบบเปล่าสำหรับข้อกำหนดรายละเอียดของขั้วต่อ

Sep 12 2019 10:00AM
ผลิตภัณฑ์ : สายเคเบิลโทรคมนาคม
มาตรฐาน : มอก. 1929 เล่ม1-2552 ประเทศ : ไทย

ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม1 ข้อกำหนดร่วม

Sep 12 2019 10:00AM
ผลิตภัณฑ์ : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 1874-2553 ประเทศ : ไทย

ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องปิ้งย่างเชิงพาณิชย์

Aug 5 2019 1:00PM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องอุปกรณ์สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ และอุปกรณ์สำหรับสื่อสารในระบบเครื่อข่ายทางสาย ไร้สาย
มาตรฐาน : มอก. 2076-2552 ประเทศ : ไทย

เครื่องรับการส่งกระจายเสียงและโทรทัศน์และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง-ลักษณะสมบัติภูมิคุ้มกัน-ขีดจำกัดและวิธีวัด

Aug 5 2019 1:00PM
ผลิตภัณฑ์ : เตาไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 2426-2552 ประเทศ : ไทย

เตาเผาไฟฟ้า: แบบความต้านทาน

Jul 9 2019 9:30AM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 2427-2552 ประเทศ : ไทย

ตัวนำไฟฟ้าของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน

Jul 9 2019 9:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 1538-2552 ประเทศ : ไทย

บริภัณฑ์ระบบเสียง เล่ม 5 ลำโพง

Jun 10 2019 11:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เตาไมโครเวฟ
มาตรฐาน : มอก. 1845-2553 ประเทศ : ไทย

ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเตาอบไมโครเวฟเชิงพาณิชย์

Jun 10 2019 11:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องครัวไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 1838-2553 ประเทศ : ไทย

ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องล้างจาน

May 14 2019 10:30AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 1910-2553 ประเทศ : ไทย

ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับจักรเย็บผ้าไฟฟ้า

May 14 2019 10:00AM
ผลิตภัณฑ์ : หลอดฟลูออเรสเซนซ์
มาตรฐาน : มอก. 2235-2557 ประเทศ : ไทย

หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

Mar 8 2019 9:00AM
ผลิตภัณฑ์ : บัลลาสต์
มาตรฐาน : มอก. 2234-2557 ประเทศ : ไทย

หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

Mar 8 2019 9:00AM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 1100-2553 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าร่วมแกนความถี่วิทยุ

Feb 20 2019 9:30AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 2543-2555 ประเทศ : ไทย

มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะมาตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงานใช้งาน (ชั้น1 และชั้น2)

Jan 18 2019 2:00PM
ผลิตภัณฑ์ : เตาไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 1913-2554 ประเทศ : ไทย

เตาหุงต้ม หัวเตา เตาอบ ชนิดใช้ประจำที่และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย

Jan 18 2019 2:30PM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 955 เล่ม 8-2554 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม8 สายอ่อนสำหรับงานที่ต้องการความอ่อนตัวสูง

Dec 17 2018 8:30AM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 955 เล่ม 7-2554 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม7 สายไฟฟ้าทนความร้อนฉนวนยางเอทิลีนไวนิลแอซีเทต

Dec 17 2018 8:00AM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 955 เล่ม6-2554 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม6 สายอิเล็กโทรดของเครื่องเชื่อมอาร์ก

Nov 9 2018 1:30PM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 955 เล่ม 5-2554 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม5 สายไฟฟ้าลิฟต์

Nov 9 2018 1:30PM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง
มาตรฐาน : มอก. 2564-2555 ประเทศ : ไทย

เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง: การติดตั้ง

Oct 2 2018 10:00AM
ผลิตภัณฑ์ : หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 2545-2555 ประเทศ : ไทย

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

Oct 2 2018 9:30AM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 2341-2555 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าอากาศตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนและเปลือกครอสลิงกด์พอลิเอทิลีนสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25 กิโลโวลต์ และ 35 กิโลโวลต์

Sep 4 2018 2:30PM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 2340-2555 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีนสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 12/20(24) กิโลโวลต์ และ18/30(36) กิโลโวลต์

Sep 4 2018 2:00PM
ผลิตภัณฑ์ : ฟิวส์ก้ามปู
มาตรฐาน : มอก. 526 เล่ม 6-2555 ประเทศ : ไทย

ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม6 ตัวยึดฟิวส์สำหรับตัวฟิวส์คาร์ทริดจ์ขนาดเล็ก

Aug 7 2018 8:00AM
ผลิตภัณฑ์ : ฟิวส์ก้ามปู
มาตรฐาน : มอก. 526 เล่ม 2-2555 ประเทศ : ไทย

ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม2 ตัวฟิวส์คาร์ทริดจ์

Jul 19 2018 10:30AM
ผลิตภัณฑ์ : ฟิวส์ก้ามปู
มาตรฐาน : มอก. 526 เล่ม 1-2555 ประเทศ : ไทย

ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม1 บทนิยามสำหรับฟิวส์ขนาดเล็กและคุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป สำหรับตัวฟิวส์ขนาดเล็ก

Jul 19 2018 10:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง
มาตรฐาน : มอก. 2710-2558 ประเทศ : ไทย

เครื่องปรับอากาศและปั๊มความร้อน-แบบไม่มีท่อส่งลม

Jun 11 2018 10:30AM
ผลิตภัณฑ์ : หลอดไฟฟ้า
มาตรฐาน : เม็กซิโก ประเทศ : เม็กซิโก

เม็กซิโกออกประกาศไม่อนุญาตให้วางจำหน่ายหลอดไส้ (Incandescent Lamps) ขนาด 40 วัตต์ และ 60 วัตต์ ภายในประเทศ

Jun 11 2018 10:00AM
ผลิตภัณฑ์ : แบตเตอรี่
มาตรฐาน : จีน ประเทศ : จีน

การดำเนินการของจีนเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานยานยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า

May 28 2018 1:00PM
ผลิตภัณฑ์ : เต้าเสียบและเต้ารับ
มาตรฐาน : มอก. 2432-2555 ประเทศ : ไทย

มอก. 2432-2555 เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง

May 25 2018 2:00PM
ผลิตภัณฑ์ : หลอดไฟฟ้า
มาตรฐาน : ชิลี ประเทศ : ชิลี

ชิลีออกกฎระเบียบไม่อนุญาตให้ใช้หลอดไส้ที่มีประสิทธิภาพต่ำ

Apr 4 2018 11:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน : สหภาพยุโรป ประเทศ : สหภาพยุโรป

EU ประกาศมาตรฐาน Eco-design ใหม่ สำหรับเครื่องทำความร้อน (air heating products) เครื่องทำความเย็น (cooling products) ระบบทำความเย็นอุณหภูมิสูง (high temperature process chillers) และแฟนคอยล์ ยูนิต (fan coil units)

Mar 15 2018 10:00AM
ผลิตภัณฑ์ : หลอดไฟฟ้า
มาตรฐาน : แคนาดา ประเทศ : แคนาดา

แคนาดาอนุญาตให้ใช้และจำหน่ายหลอดไฟฮาโลเจน (Halogen)

Mar 15 2018 10:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องปรับความร้อนไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และเครื่องลดความชื้น
มาตรฐาน : มอก. 2714 เล่ม 1-2558 ประเทศ : ไทย

เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ – วิธีการ ทดสอบและคำนวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล

Feb 27 2018 10:00AM
ผลิตภัณฑ์ : กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 2062-2558 ประเทศ : ไทย

กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า: คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

Feb 27 2018 9:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เตารีดไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 2590-2557 ประเทศ : ไทย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตารีดไฟฟ้า: คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

Jan 21 2018 10:30AM
ผลิตภัณฑ์ : บัลลาสต์
มาตรฐาน : มอก. 2337-2557 ประเทศ : ไทย

มอก. 2337-2557 บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

Nov 10 2017 2:30PM
ผลิตภัณฑ์ : กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 2062-2543 ประเทศ : ไทย

มอก. 2062-2543 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

Jul 6 2017 1:00PM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องอบผ้า
มาตรฐาน : มอก. 1389-2559 ประเทศ : ไทย

มอก. 1389-2559 เครื่องอบผ้า : เฉพาะด้านความปลอดภัย

Jun 19 2017 9:00AM
ผลิตภัณฑ์ : หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่
มาตรฐาน : มอก. 956-2557 ประเทศ : ไทย

มอก. 956-2557 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

Mar 6 2017 2:00PM
ผลิตภัณฑ์ : พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ
มาตรฐาน : มอก. 934-2558 ประเทศ : ไทย

มอก. 934-2558 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย

Mar 6 2017 2:00PM
ผลิตภัณฑ์ : ทองแดง
มาตรฐาน : มอก. 408-2553 ประเทศ : ไทย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่ง

Jan 23 2017 10:00AM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก.11 เล่ม 101-2553 ประเทศ : ไทย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Nov 3 2016 9:30AM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก.11 เล่ม 5-2553 ประเทศ : ไทย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Nov 3 2016 9:30AM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก.11 เล่ม 4-2553 ประเทศ : ไทย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Dec 7 2016 9:00AM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก.11 เล่ม 3-2553 ประเทศ : ไทย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Dec 6 2016 9:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก.9999 เล่ม 1-2556 ประเทศ : ไทย

มาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Dec 1 2016 9:00AM
ผลิตภัณฑ์ : อุปกรณ์จ่ายกำลังไฟฟ้าแรงดันต่ำ
มาตรฐาน : มอก. 1537-2552 ประเทศ : ไทย

อุปกรณ์จ่ายกำลังไฟฟ้าแรงดันต่ำด้านออกเป็นไฟฟ้ากระแสตรงลักษณะสมบัตเชิงสมรรถนะและคุณลักษณะที่ต้องการดานความปลอดภัย

Jan 9 2015 5:10PM
ผลิตภัณฑ์ : อุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก.1195 2536 ประเทศ : ไทย

เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย

Jan 9 2015 4:41PM
ผลิตภัณฑ์ : อ่างอาบน้ำวน
มาตรฐาน : มอก. 1551-2553 ประเทศ : ไทย

ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอ่างอาบน้ำวน

Jan 9 2015 5:16PM
ผลิตภัณฑ์ : อ่างอาบน้ำวน
มาตรฐาน : มอก. 1551-2541 ประเทศ : ไทย

ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอ่างอาบน้ำวน

Jan 9 2015 5:15PM
ผลิตภัณฑ์ : หลอดไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 4 เล่ม 1-2529 ประเทศ : ไทย

หลอดไฟฟ้า (INCANDESCENT LAMPS)

Jan 8 2015 2:30PM
ผลิตภัณฑ์ : หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่
มาตรฐาน : มอก. 956-2548 ประเทศ : ไทย

หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ เฉพาะด้านความปลอดภัย

Jan 9 2015 4:37PM
ผลิตภัณฑ์ : หลอดฟลูออเรสเซนซ์
มาตรฐาน : มอก. 885-2551 ประเทศ : ไทย

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

Jan 9 2015 4:30PM
ผลิตภัณฑ์ : หลอดฟลูออเรสเซนซ์
มาตรฐาน : มอก. 956-2533 ประเทศ : ไทย

หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

Aug 4 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : หลอดฟลูออเรส
มาตรฐาน : มอก. 1713-2548 ประเทศ : ไทย

หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว

Jan 9 2015 5:22PM
ผลิตภัณฑ์ : หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก.1039-2534 ประเทศ : ไทย

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

Jan 9 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก.1039 2547 ประเทศ : ไทย

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

Jan 9 2015 4:40PM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้าแรงดันสูง
มาตรฐาน : มอก. 2202-2547 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต์

Aug 4 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 11 เล่ม 3 2549 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งถาวร

Jan 9 2015 3:05PM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก.11 เล่ม 1-2549 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้ากำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป

Jan 9 2015 3:03PM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก.11 เล่ม 1-2531 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลิไวนิลครอไรด์

Jan 9 2015 3:54PM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก.11 เล่ม 101-2553 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป

Jan 9 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก.11 เล่ม 4-2553 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่

Jan 9 2015 3:49PM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 11-2-2553 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่มที่ 2 วิธีทดสอบ

Jan 9 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 11-1 2553 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป

Jan 9 2015 3:44PM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 11 เล่ม 101-2549 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป

Jan 9 2015 3:43PM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 11 เล่ม 5 2549 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน

Jan 9 2015 3:33PM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 11 เล่ม 4 2549 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานติดตั้งถาวร

Jan 9 2015 3:07PM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก.11 เล่ม 2-2549 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้ากำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 2 วิธีทดสอบ

Jan 9 2015 3:04PM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก.11 เล่ม 5-2553 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน

Jan 9 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก.11 เล่ม 3-2553 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่มที่ 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่

Jan 9 2015 3:46PM
ผลิตภัณฑ์ : สายไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก.293-2541 ประเทศ : ไทย

สายไฟฟ้าอะลูมีเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์

Jan 9 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : สายเคเบิลโทรคมนาคม
มาตรฐาน : มอก. 2434-2552 ประเทศ : ไทย

สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน สำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ

Aug 4 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : สวิตช์ไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 824–2551 ประเทศ : ไทย

สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป

Jan 9 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : สวิตช์ไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 824–2531 ประเทศ : ไทย

สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป

Jan 9 2015 4:23PM
ผลิตภัณฑ์ : ลอดฟลูออเรสเซนซ์
มาตรฐาน : มอก.236-2548 ประเทศ : ไทย

หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่

Jan 9 2015 4:04PM
ผลิตภัณฑ์ : ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง
มาตรฐาน : มอก.1291 เล่ม 3-2555 ประเทศ : ไทย

ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 3 วิธีระบุสมรรถนะและข้อกำหนดการทดสอบ

Sep 16 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง
มาตรฐาน : มอก.1291 เล่ม 1-2553 ประเทศ : ไทย

ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

Sep 16 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง
มาตรฐาน : มอก.1291 เล่ม 2-2553 ประเทศ : ไทย

ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

Sep 16 2015 4:15PM
ผลิตภัณฑ์ : ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง
มาตรฐาน : มอก. 1291-2538 ประเทศ : ไทย

ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง

Jan 9 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : มอเตอร์เหนี่ยวนำ
มาตรฐาน : มอก. 866-2550 ประเทศ : ไทย

มอเตอร์เหนี่ยวนำ

Jan 9 2015 4:24PM
ผลิตภัณฑ์ : มอเตอร์คอมเพรสเซอร์
มาตรฐาน : มอก. 812-2558 ประเทศ : ไทย

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

Aug 4 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : มอเตอร์
มาตรฐาน : มอก. 867-2550 ประเทศ : ไทย

มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส : ประสิทธิภาพขั้นต่ำ

Jan 9 2015 4:25PM
ผลิตภัณฑ์ : ฟิวส์ก้ามปู
มาตรฐาน : มอก.10-2529 ประเทศ : ไทย

ฟิวส์ก้ามปู (LOW-VOLTAGE DISTRIBUTION LINK FUSES)

Jan 9 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ
มาตรฐาน : มอก. 934-2533 ประเทศ : ไทย

พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย

Jan 9 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : พัดลม
มาตรฐาน : มอก.572-2528 ประเทศ : ไทย

พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดส่ายรอบตัว

Jan 9 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : พัดลม
มาตรฐาน : มอก.92-2536 ประเทศ : ไทย

พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งโต๊ะและติดผนัง

Jan 9 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : พัดลม
มาตรฐาน : มอก.127-2536 ประเทศ : ไทย

พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งพื้น

Jan 9 2015 4:00PM
ผลิตภัณฑ์ : พัดลม
มาตรฐาน : มอก.710-2530 ประเทศ : ไทย

พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดระบายอากาศ

Jan 9 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ
มาตรฐาน : มอก.1030-2552 ประเทศ : ไทย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ ข้อกำหนดทั่วไป การทดสอบ และภาวะการทดสอบ

Jan 9 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : แผ่นอุ่นไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 1775-2555 ประเทศ : ไทย

แผ่นอุ่นไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกันคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

Jan 9 2015 5:24PM
ผลิตภัณฑ์ : เปลือกหุ้มบริภัณฑ์ไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก.513-2553 ประเทศ : ไทย

ระดับชั้นการป้องกันของเปลือกหุ้มบริภัณฑ์ไฟฟ้า (รหัส ip)

Jan 9 2015 4:20PM
ผลิตภัณฑ์ : แบตเตอรี่
มาตรฐาน : มอก.96-2549 ประเทศ : ไทย

แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 1 ทั่วไป

Jan 9 2015 3:58PM
ผลิตภัณฑ์ : บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน
มาตรฐาน : มอก. 1955-2551 ประเทศ : ไทย

บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ

Aug 4 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : ทองแดง
มาตรฐาน : มอก. 408-2553 ประเทศ : ไทย

ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่ง

Aug 4 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เต้าเสียบและเต้ารับ
มาตรฐาน : มอก.166-2547 ประเทศ : ไทย

เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์

Jan 9 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เตารีดไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 366 2547 ประเทศ : ไทย

เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

Jan 9 2015 4:16PM
ผลิตภัณฑ์ : เตาย่าง
มาตรฐาน : มอก. 1641-2552 ประเทศ : ไทย

เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย

Jan 9 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เตาไมโครเวฟ
มาตรฐาน : มอก. 1773-2548 ประเทศ : ไทย

เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย

Jan 9 2015 5:23PM
ผลิตภัณฑ์ : ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย
มาตรฐาน : มอก. 2186-2547 ประเทศ : ไทย

ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน

Aug 4 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : ตู้เย็นพาณิชย์
มาตรฐาน : มอก.1235-2537 ประเทศ : ไทย

ตู้เย็นพาณิชย์

Jan 9 2015 4:42PM
ผลิตภัณฑ์ : ตู้เย็นพาณิชย์
มาตรฐาน : มอก.1237-2537 ประเทศ : ไทย

ตู้เย็นพาณิชย์

Jan 9 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : ตู้เย็น
มาตรฐาน : มอก. 2214-2548 ประเทศ : ไทย

ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย

Aug 4 2015 4:30PM
ผลิตภัณฑ์ : ตู้เย็น
มาตรฐาน : มอก. 455-2537 ประเทศ : ไทย

ตู้เย้นสำหรับใช้ในบ้าน

Jan 9 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : ตัวนำลวดกลม
มาตรฐาน : มอก. 85-2548 ประเทศ : ไทย

ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน

Aug 4 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิ
มาตรฐาน : มอก. 2217-2548 ประเทศ : ไทย

เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย

Aug 4 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : ชุดประกอบสำเร็จควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ
มาตรฐาน : มอก. 1436-2540 ประเทศ : ไทย

ชุดประกอบสำเร็จควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ

Jan 9 2015 4:51PM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องอบผ้า
มาตรฐาน : มอก. 1389-2539 ประเทศ : ไทย

เครื่องอบผ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

Jan 9 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 1548-2551 ประเทศ : ไทย

เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

Jan 9 2015 5:14PM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องรีดผ้าไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 1567-2551 ประเทศ : ไทย

เครื่องรีดผ้าไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

Jan 9 2015 5:18PM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องฟอกอากาศ
มาตรฐาน : มอก. 1516-2549 ประเทศ : ไทย

เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะด้านความปลอดภัย

Jan 9 2015 5:08PM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องปั่นสลัดน้ำ
มาตรฐาน : มอก. 1542-2553 ประเทศ : ไทย

ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องปั่นสลัดน้ำ

Jan 9 2015 5:12PM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องปั่นสลัดน้ำ
มาตรฐาน : มอก. 1542-2541 ประเทศ : ไทย

ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องปั่นสลัดน้ำ

Jan 9 2015 5:11PM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง
มาตรฐาน : มอก. 2134-2553 ประเทศ : ไทย

เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

Aug 4 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องปรับความร้อนไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และเครื่องลดความชื้น
มาตรฐาน : มอก. 1529-2541 ประเทศ : ไทย

ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องปรับความร้อนไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และเครื่องลดความชื้น

Jan 9 2015 5:10PM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องทำน้ำร้อน
มาตรฐาน : มอก. 1693-2547 ประเทศ : ไทย

เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย

Jan 9 2015 5:21PM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือ
มาตรฐาน : มอก. 2425-2552 ประเทศ : ไทย

เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป

Aug 4 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือ
มาตรฐาน : มอก. 909-2548 ประเทศ : ไทย

เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือ แบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

Jan 9 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องดูดฝุ่นและเครื่องทำความสะอาดโดยการดูดน้ำ
มาตรฐาน : มอก. 1522-2552 ประเทศ : ไทย

เครื่องดูดฝุ่นและเครื่องทำความสะอาดโดยการดูดน้ำ เฉพาะด้านความปลอดภัย

Jan 9 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องซักผ้า
มาตรฐาน : มอก. 1463-2540 ประเทศ : ไทย

เครื่องซักผ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

Jan 9 2015 4:52PM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องซักผ้า
มาตรฐาน : มอก. 1463-2556 ประเทศ : ไทย

เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัยคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

Jan 9 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องซักผ้า
มาตรฐาน : มอก. 1462-2562 ประเทศ : ไทย

เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย

Sep 14 2021 2:00PM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม
มาตรฐาน : มอก. 1985-2549 ประเทศ : ไทย

เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย

Aug 4 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 1375-2547 ประเทศ : ไทย

ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน ข้อกำหนดทั่วไป

Jan 9 2015 4:48PM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก.1804-2553 ประเทศ : ไทย

ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องอบซาวน่า

Jan 9 2015 5:27PM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก.1804-2542 ประเทศ : ไทย

ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องอบซาวน่า

Jan 9 2015 5:26PM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 1803-2553 ประเทศ : ไทย

ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องนวด

Jan 9 2015 5:25PM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องครัวไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 1515-2550 ประเทศ : ไทย

เครื่องครัวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

Jan 9 2015 5:02PM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องโกน เครื่องตัดและเล็มผม
มาตรฐาน : มอก. 1555-2550 ประเทศ : ไทย

เครื่องโกน เครื่องตัดและเล็มผม และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย

Jan 9 2015 5:18PM
ผลิตภัณฑ์ : เคเบิลเส้นใยนำแสง
มาตรฐาน : มอก. 2165-2548 ประเทศ : ไทย

เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-10 : เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมติดตั้งในท่อร้อยสายและฝังดินโดยตรง

Aug 4 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เคเบิลเส้นใยนำแสง
มาตรฐาน : มอก. 2166-2548 ประเทศ : ไทย

เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้

Aug 4 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 1641-2541 ประเทศ : ไทย

ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องย่าง เครื่องอบ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกัน

Jan 9 2015 5:20PM
ผลิตภัณฑ์ : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 1594-2553 ประเทศ : ไทย

ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับกระทะไฟฟ้าอเนกประสงค์เชิงพาณิชย์

Jan 9 2015 5:19PM
ผลิตภัณฑ์ : ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 1781-2542 ประเทศ : ไทย

ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเตาอบไฟฟ้าด้วยการพาความร้อนเตาอบไฟฟ้าด้วยไอน้ำ เตาอบไฟฟ้าด้วยการพาไอน้ำที่ใช้ในเชิงพาณิชย์

Jan 9 2015 5:24PM
ผลิตภัณฑ์ : ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์
มาตรฐาน : มอก.344-2562 ประเทศ : ไทย

ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์

Sep 14 2021 2:00PM
ผลิตภัณฑ์ : โกลว์สตาร์ตเตอร์
มาตรฐาน : มอก.183-2547 ประเทศ : ไทย

โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์

Jan 9 2015 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : กระทะไฟฟ้า
มาตรฐาน : มอก. 1509-2547 ประเทศ : ไทย

กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

Jan 9 2015 4:54PM
ผลิตภัณฑ์ : water purifier
มาตรฐาน : JIS S 3241:2015 ประเทศ : ญี่ปุ่น

Household water purifier

Feb 15 2016 10:20AM
ผลิตภัณฑ์ : thermal insulation
มาตรฐาน : JIS A 9501:2014 ประเทศ : ญี่ปุ่น

Standard practice for thermal insulation works

Feb 15 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Rolling bearings
มาตรฐาน : JIS B 1520-1:2015 ประเทศ : ญี่ปุ่น

Rolling bearings -- Internal clearance -- Part 1: Radial internal clearance for radial bearings

Feb 15 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Rolling bearings
มาตรฐาน : JIS B 1520-2:2015 ประเทศ : ญี่ปุ่น

Rolling bearings Internal clearance Part 2: Axial internal clearance for four-point-contact ball bearings

Feb 15 2016 10:09AM
ผลิตภัณฑ์ : Rolling bearings
มาตรฐาน : JIS B 1566:2015 ประเทศ : ญี่ปุ่น

Rolling bearings Mounting dimensions and fits

Feb 15 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Robotic
มาตรฐาน : ISO 9946-1999 ประเทศ : อื่นๆ

Manipulating industrial robots -- Presentation of characteristics

Jul 12 2016 8:48AM
ผลิตภัณฑ์ : Robotic
มาตรฐาน : ISO 13482-2014 ประเทศ : อื่นๆ

Robots and robotic devices -- Safety requirements for personal care robots

Jul 12 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Robotic
มาตรฐาน : ISO 9787:2013 ประเทศ : อื่นๆ

Robots and robotic devices - Coordinate systems and motion nomenclatures

May 25 2016 10:03AM
ผลิตภัณฑ์ : Robotic
มาตรฐาน : ISO 9409-2:2002 ประเทศ : อื่นๆ

Manipulating industrial robots - Mechanical interfaces - Part 2: Shafts

May 25 2016 10:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Robotic
มาตรฐาน : ISO 9409-1:2004 ประเทศ : อื่นๆ

Manipulating industrial robots - Mechanical interfaces - Part 1: Plates

May 25 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Robotic
มาตรฐาน : ISO 8373:2012 ประเทศ : อื่นๆ

Robots and robotic devices - Vocabulary

May 25 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Robotic
มาตรฐาน : ISO 9283:1998 ประเทศ : อื่นๆ

Manipulating industrial robots - Performance criteria and related test methods

May 25 2016 9:57AM
ผลิตภัณฑ์ : Robotic
มาตรฐาน : ISOTS 15066-2016 ประเทศ : อื่นๆ

Robots and robotic devices -- Collaborative robots

Jul 12 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Robotic
มาตรฐาน : ISO 14539-2000 ประเทศ : อื่นๆ

Manipulating industrial robots -- Object handling with grasp-type grippers -- Vocabulary and presentation of characteristics

Jul 12 2016 8:52AM
ผลิตภัณฑ์ : Resistance testers
มาตรฐาน : JIS C 1302:2014 ประเทศ : ญี่ปุ่น

Insulation resistance testers

Feb 15 2016 9:58AM
ผลิตภัณฑ์ : Refrigerating
มาตรฐาน : ISO 5149-4:2014 ประเทศ : อื่นๆ

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery

May 25 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Refrigerating
มาตรฐาน : ISO 13256-1-1998 ประเทศ : อื่นๆ

Water-source heat pumps -- Testing and rating for performance -- Part 1: Water-to-air and brine-to-air heat pumps

Jul 12 2016 9:01AM
ผลิตภัณฑ์ : Refrigerating
มาตรฐาน : ISO 5149-1:2014/Amd 1:2015 ประเทศ : อื่นๆ

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Definitions, classification and selection criteria AMENDMENT 1: Correction of QLAV, QLMV

May 25 2016 10:16AM
ผลิตภัณฑ์ : Refrigerating
มาตรฐาน : ISO 817:2014 ประเทศ : อื่นๆ

Refrigerants - Designation and safety classification

May 25 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Refrigerating
มาตรฐาน : ISO 13253-2011 ประเทศ : อื่นๆ

Ducted air-conditioners and air-to-air heat pumps -- Testing and rating for performance

Jul 12 2016 9:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Refrigerating
มาตรฐาน : ISO 11650-1999 ประเทศ : อื่นๆ

Performance of refrigerant recovery and/or recycling equipment

Jul 12 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Refrigerating
มาตรฐาน : ISO 5151-2010 ประเทศ : อื่นๆ

Non-ducted air conditioners and heat pumps -- Testing and rating for performance

Jul 12 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Refrigerating
มาตรฐาน : ISO 13256-2-1998 ประเทศ : อื่นๆ

Water-source heat pumps -- Testing and rating for performance -- Part 2: Water-to-water and brine-to-water heat pumps

Jul 12 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Refrigerating
มาตรฐาน : ISO 5149-2:2014 ประเทศ : อื่นๆ

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation

May 25 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Refrigerating
มาตรฐาน : ISO 5149-1:2014 ประเทศ : อื่นๆ

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Definitions, classification and selection criteria

May 25 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : power capacitors
มาตรฐาน : JIS C 4901:2013 ประเทศ : ญี่ปุ่น

Low-voltage power capacitors

Feb 15 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : plastic insulated wires and cables
มาตรฐาน : JIS C 3005:2014 ประเทศ : ญี่ปุ่น

Test methods for rubber or plastic insulated wires and cables

Feb 15 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Optics-Photonics
มาตรฐาน : ISO 23584-2:2012 ประเทศ : อื่นๆ

Optics and photonics - Specification of reference dictionary - Part 2: Classes' and properties' definitions

May 25 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Optics-Photonics
มาตรฐาน : ISO 23584-1:2009 ประเทศ : อื่นๆ

Optics and photonics - Specification of reference dictionary - Part 1: General overview on organization and structure

May 25 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Optics-Photonics
มาตรฐาน : ISO 7944:1998 ประเทศ : อื่นๆ

Optics and optical instruments - Reference wavelengths

May 25 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Optics-Photonics
มาตรฐาน : ISO 20473:2007 ประเทศ : อื่นๆ

Optics and photonics - Spectral bands

May 25 2016 10:30AM
ผลิตภัณฑ์ : Lighting
มาตรฐาน : ISO 11664-2:2007 (CIE S 014-2/E:2006) ประเทศ : อื่นๆ

Colorimetry -- Part 2: CIE standard illuminants

May 25 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Lighting
มาตรฐาน : ISO 8995-1:2002 (CIE S 008/E:2001) ประเทศ : อื่นๆ

Lighting of work places -- Part 1: Indoor

May 25 2016 9:41AM
ผลิตภัณฑ์ : Lighting
มาตรฐาน : ISO 11664-5-2009 (CIE S 014-5E-2009) ประเทศ : อื่นๆ

Colorimetry -- Part 5: CIE 1976 L*u*v* Colour space and u', v' uniform chromaticity scale diagram

Jul 12 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Lighting
มาตรฐาน : ISO 16508-1999 (CIE S 006.1E-1998) ประเทศ : อื่นๆ

Road traffic lights -- Photometric properties of 200 mm roundel signals

Jul 12 2016 8:44AM
ผลิตภัณฑ์ : Lighting
มาตรฐาน : ISO 11664-1:2007 (CIE S 014-1/E:2006) ประเทศ : อื่นๆ

Colorimetry -- Part 1: CIE standard colorimetric observers

May 25 2016 9:45AM
ผลิตภัณฑ์ : Lighting
มาตรฐาน : ISO 8995-3:2006 (CIE S 016/E:2005) ประเทศ : อื่นๆ

Lighting of work places -- Part 3: Lighting requirements for safety and security of outdoor work places

May 25 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Lighting
มาตรฐาน : ISO 11664-3:2012 (CIE S014-3/E:2011) ประเทศ : อื่นๆ

Colorimetry -- Part 3: CIE tristimulus values

May 25 2016 9:51AM
ผลิตภัณฑ์ : Lighting
มาตรฐาน : ISO 15469-2004 (CIE S 011E-2003) ประเทศ : อื่นๆ

Spatial distribution of daylight -- CIE standard general sky

Jul 12 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Lighting
มาตรฐาน : ISO 11664-4-2008 (CIE S 014-4E-2007) ประเทศ : อื่นๆ

Colorimetry -- Part 4: CIE 1976 L*a*b* Colour space

Jul 12 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Lighting
มาตรฐาน : ISO 17166-1999 (CIE S 007E-1998) ประเทศ : อื่นๆ

Erythema reference action spectrum and standard erythema dose

Jul 12 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : LED light source or fluorescent lamp
มาตรฐาน : JIS C 8112:2014 ประเทศ : ญี่ปุ่น

Table study lamps with LED light source or fluorescent lamp

Feb 15 2016 9:52AM
ผลิตภัณฑ์ : LED light source or fluorescent lamp
มาตรฐาน : JIS C 8115:2014 ประเทศ : ญี่ปุ่น

Residential luminaires with LED light source or fluorescent lamp

Feb 15 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : LED lamps
มาตรฐาน : JIS A 9501:2014 ประเทศ : ญี่ปุ่น

Non-integrated linear LED lamps with GX16t-5 cap for general lighting services Part 2:Performance requirements

Feb 15 2016 10:26AM
ผลิตภัณฑ์ : IC
มาตรฐาน : IEC 822:1988 ประเทศ : อื่นๆ

Parallel Sub-system Bus of the IEC 821 VME bus

May 25 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : IC
มาตรฐาน : ISOIEC 11458-1993 ประเทศ : อื่นๆ

Information technology -- Microprocessor systems -- VICbus -- Inter-crate cable bus

Jul 12 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : IC
มาตรฐาน : ISO 6951-1986 ประเทศ : อื่นๆ

Information processing -- Processor system bus interface (Eurobus A)

Jul 12 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : IC
มาตรฐาน : ISO 3792-1976 ประเทศ : อื่นๆ

Adding machines -- Layout of function keyboard

Jul 12 2016 8:29AM
ผลิตภัณฑ์ : IC
มาตรฐาน : IEC 824:1988 ประเทศ : อื่นๆ

Terminology related to microprocessors

May 25 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : IC
มาตรฐาน : IEC 796-2:1990 ประเทศ : อื่นๆ

Microprocessor system bus -- 8-bit and 16-bit data (MULTIBUS I) -- Part 2: Mechanical and pin descriptions for the system bus configuration, with edge connectors (direct)

May 25 2016 9:13AM
ผลิตภัณฑ์ : IC
มาตรฐาน : IEC 796-1:1990 ประเทศ : อื่นๆ

Microprocessor system bus -- 8-bit and 16-bit data (MULTIBUS I) -- Part 1: Functional description with electrical and timing specifications

May 25 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : IC
มาตรฐาน : IEC 823:1990 ประเทศ : อื่นๆ

Microprocessor system bus (VMSbus) -- Serial sub-system bus of the IEC 821 Bus (VMEbus)

May 25 2016 9:19AM
ผลิตภัณฑ์ : IC
มาตรฐาน : ISOIEC 13213-1994 ประเทศ : อื่นๆ

Information technology -- Microprocessor systems -- Control and Status Registers (CSR) Architecture for microcomputer buses

Jul 12 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : IC
มาตรฐาน : ISOIEC 10861-1994 ประเทศ : อื่นๆ

Information technology -- Microprocessor systems -- High-performance synchronous 32-bit bus: MULTIBUS II

Jul 12 2016 8:32AM
ผลิตภัณฑ์ : electric power assisted cycles
มาตรฐาน : JIS D 9115:2013 ประเทศ : ญี่ปุ่น

Guidelines for electric power assisted cycles

Feb 15 2016 9:40AM
ผลิตภัณฑ์ : Conformity assessment
มาตรฐาน : ISO/IEC 17067:2013 ประเทศ : อื่นๆ

Conformity assessment - Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes

May 25 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Conformity assessment
มาตรฐาน : ISO/IEC 17065:2012 ประเทศ : อื่นๆ

Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services

May 25 2016 10:53AM
ผลิตภัณฑ์ : Conformity assessment
มาตรฐาน : ISO/IEC 17020:2012 ประเทศ : อื่นๆ

Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection

May 25 2016 10:50AM
ผลิตภัณฑ์ : Conformity assessment
มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2005 ประเทศ : อื่นๆ

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

May 25 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Automation
มาตรฐาน : ISO 14649-11-2004 ประเทศ : อื่นๆ

Industrial automation systems and integration -- Physical device control -- Data model for computerized numerical controllers -- Part 11: Process data for milling

Jul 11 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Automation
มาตรฐาน : ISO 14649-1-2003 ประเทศ : อื่นๆ

Industrial automation systems and integration -- Physical device control -- Data model for computerized numerical controllers -- Part 1: Overview and fundamental principles

Jul 11 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Automation
มาตรฐาน : ISO 14649-10-2004 ประเทศ : อื่นๆ

Industrial automation systems and integration -- Physical device control -- Data model for computerized numerical controllers -- Part 10: General process data

Jul 11 2016 3:59PM
ผลิตภัณฑ์ : Automation
มาตรฐาน : ISO 2806-1994 ประเทศ : อื่นๆ

Industrial automation systems and integration -- Numerical control of machines -Coordinate system and motion nomenclatur

May 24 2016 3:30PM
ผลิตภัณฑ์ : Automation
มาตรฐาน : ISO 841-2001 ประเทศ : อื่นๆ

Industrial automation systems and integration -- Numerical control of machines -Coordinate system and motion nomenclature

May 24 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Automation
มาตรฐาน : ISO 4342-1985 ประเทศ : อื่นๆ

Numerical control of machines -- NC processor input -- Basic part program reference language

May 25 2016 9:06AM
ผลิตภัณฑ์ : Automation
มาตรฐาน : ISO 14649-12-2005 ประเทศ : อื่นๆ

Industrial automation systems and integration -- Physical device control -- Data model for computerized numerical controllers -- Part 12: Process data for turning

Jul 12 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : Automation
มาตรฐาน : ISO 6983-1-2009 ประเทศ : อื่นๆ

Automation systems and integration -- Numerical control of machines -- Program format and definitions of address words -- Part 1: Data format for positioning, line motion and contouring control system

Jul 11 2016 3:55PM
ผลิตภัณฑ์ : Automation
มาตรฐาน : ISO 2972-1979 ประเทศ : อื่นๆ

Numerical control of machines – Symbols

May 24 2016 4:11PM
ผลิตภัณฑ์ : Automation
มาตรฐาน : ISO 3592-2000 ประเทศ : อื่นๆ

Industrial automation systems - Numerical control of machines - NC processor output - File structure and language format

May 24 2016 12:00AM
เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272 อีเมล : contact@ee.mail.go.th
Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273

Copyright © 2021 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved