กฏว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า

AKFTA

กฎเฉพาะรายสินค้า ฉบับปี HS2007

Dec 30 2015 12:00AM

ASEAN-AU-NZ

กฎเฉพาะรายสินค้า

Dec 1 2015 12:00AM

ATIGA

กฎเฉพาะรายสินค้า

Oct 1 2015 12:00AM

NZTCEPA

การได้ถิ่นกำเนิดสินค้าตามกฎว่าด้วยถื่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า

Nov 1 2015 12:00AM
เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272 อีเมล : contact@ee.mail.go.th
Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273

Copyright © 2021 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved