กฎระเบียบ
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ประเทศ : ไทย

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

May 28 2020 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : สหภาพยุโรป

EU เร่งออกมาตรการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า หวังเพิ่มปริมาณรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นภายในปี 2573

Oct 2 2018 10:30AM
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : สหภาพยุโรป

EU ยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าประเภทวัตถุดิบตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

Aug 7 2018 11:30AM
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : จีน

กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีนออกข้อกาหนดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Jun 11 2018 10:00AM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : ติมอร์-เลสเต

กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของติมอร์-เลสเต

Apr 27 2018 8:30AM
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : เกาหลีใต้

กฎหมายการจัดการทรัพยากรและการรีไซเคิล เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ (Act for Recycling of Electrical and Electronic Equipment and Automobiles, Bill Number 176319 (Known as Korea-RoHS)

Apr 4 2018 1:00PM
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : อินเดีย

Ecomark ของอินเดีย

Apr 4 2018 1:00PM
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : เยอรมนี

ฉลากสิ่งแวดล้อม Blue Angel ของเยอรมนี

Mar 7 2018 10:00AM
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : จีน

จีนเริ่มเก็บค่าบริหารจัดการเศษซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Mar 7 2018 10:00AM
ผลิตภัณฑ์ : REACH
ประเทศ : ตุรกี

กฎระเบียบ REACH 2017 ของตุรกี

Feb 27 2018 1:00PM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเทศ : ไทย

เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี-22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ที่มีขนาดทำความเย็นต่ำกว่า 50,000 บีทียูต่อชั่วโมง เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

Feb 19 2018 4:00PM
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : สิงคโปร์

การจำกัดการใช้สารอันตรายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (RoHS)

Jan 22 2018 9:30AM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : เกาหลีใต้

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์สาธารณรัฐเกาหลี

Jan 15 2018 9:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเทศ : ไต้หวัน

ฉลากประหยัดพลังงาน

Dec 15 2017 1:00PM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องอบผ้า
ประเทศ : สหภาพยุโรป

EU ออกระเบียบใหม่ เกี่ยวกับการติดฉลากสินค้าเครื่องอบผ้า

Dec 15 2017 1:00PM
ผลิตภัณฑ์ : REACH
ประเทศ : เยอรมนี

เยอรมนีแก้ไขระเบียบข้อกำหนดการจำกัดการใช้สาร PAHs สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้ใบรับรอง GS Certification

Nov 10 2017 2:30PM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : อื่นๆ

ฉลาก Ecolabel ของกลุ่มประเทศนอร์ดิก

Nov 10 2017 2:30PM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหภาพยุโรป

คณะกรรมาธิการยุโรปเผยเป้าหมายการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศสมาชิก

Oct 5 2017 10:30AM
ผลิตภัณฑ์ : REACH
ประเทศ : สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปปรับเพิ่มรายชื่อสารเคมีอันตรายและมีความน่ากังวลสูง (sVHC) ภายใต้ระเบียบ EU REACH

Oct 5 2017 10:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเทศ : สหภาพยุโรป

คณะกรรมาธิการยุโรปเตรียมเสนอใช้หลักการ Eco-design สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 6 ประเภท

Sep 1 2017 9:00AM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหภาพยุโรป

EU ประกาศข้อเสนอกฎระเบียบ Effort Sharing Regulation เพื่อกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคส่วนที่ไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในระบบ EU ETS

Sep 1 2017 9:00AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเทศ : สหภาพยุโรป

EU ประกาศมาตรฐาน Eco-design ใหม่ สำหรับเครื่องทำ ความร้อน (air heating products) เครื่องทำความเย็น (cooling products) ระบบทำความเย็นอุณหภูมิสูง (high temperature process chillers) และแฟนคอยล์ ยูนิต (fan coil units)

Aug 10 2017 8:30AM
ผลิตภัณฑ์ : REACH
ประเทศ : ไทย

ประกาศรายชื่อสารเคมีที่มีความน่าห่วงกังวลสูง (Substance of Very High Concern: SVHCs)

Aug 10 2017 8:30AM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหภาพยุโรป

มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) ปั๊มน้ำแบบหมุนเหวี่ยง

May 16 2017 8:30AM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหภาพยุโรป

มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับระบบระบายอากาศ

May 16 2017 8:30AM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปกำหนดระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใหม่เพื่อยกระดับนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Eco-innovation)

Apr 7 2017 9:30AM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าใหม่

Apr 7 2017 9:30AM
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภค
ประเทศ : อาร์เจนตินา

อาร์เจนตินาแก้ไขข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับสารเคมีบางชนิด

Apr 7 2017 9:30AM
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า
ประเทศ : ชิลี

ชิลีออกกฎหมายไม่อนุญาตให้ใช้หลอดไส้ที่มีประสิทธิภาพต่ำ

Apr 7 2017 9:30AM
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า
ประเทศ : เม็กซิโก

เม็กซิโกออกประกาศไม่อนุญาตให้วางจำหน่ายหลอดไส้ (Incandescent Lamps)ขนาด 40 วัตต์ และ 60 วัตต์ ภายในประเทศ

Apr 7 2017 9:00AM
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า
ประเทศ : แคนาดา

แคนาดาอนุญาตให้ใช้และจำหน่ายหลอดไฟฮาโลเจน

Apr 7 2017 8:30AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเทศ : สิงคโปร์

สิงคโปร์ออกฉลากประหยัดพลังงานรุ่นใหม่สาหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

Mar 6 2017 2:00PM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : มาเลเซีย

โครงการฉลากสิ่งแวดล้อม “MyHijau label” ของมาเลเซีย

Mar 6 2017 2:00PM
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภค
ประเทศ : มาเลเซีย

กฎระเบียบการติดฉลากสินค้าอาหารมาเลเซีย

Mar 6 2017 2:00PM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : เวียดนาม

ฉลากแสดงประสิทธิภาพพลังงานโดยรัฐบาลเวียดนาม

Jan 19 2017 8:30AM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : เวียดนาม

กฎระเบียบการนำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีของสายการผลิตที่ใช้แล้วของเวียดนาม

Jan 19 2017 8:30AM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : ญี่ปุ่น

เปิดตัวฐานข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี อาเซียน-ญี่ปุ่น

Feb 6 2017 8:30AM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : ญี่ปุ่น

ประกาศเกี่ยวกับสารเคมีชนิดใหม่ที่มีการผลิตหรือนำเข้าในปริมาณน้อย

Feb 13 2017 8:30AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเทศ : สหภาพยุโรป

คณะกรรมาธิการยุโรปเตรียมเสนอใช้หลักการ Eco-design สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 6 ประเภท

Jan 19 2017 8:30AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องซักผ้า
ประเทศ : สิงคโปร์

สิงคโปร์ประกาศเพิ่มเติมข้อกำหนดภายใต้โครงการฉลากใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ของเครื่องซักผ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย (Notification G/TBT/N/SGP/29)

Nov 23 2016 10:00AM
ผลิตภัณฑ์ : REACH
ประเทศ : สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปเพิ่มชื่อสารเคมีอันตรายและมีความน่ากังวลสูง (Substances of Very High Concerns: SVHCs) หรือ Candidate list จาก ๑๖๓ รายการ เป็น ๑๖๘ รายการ

Nov 23 2016 10:00AM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาออกประกาศข้อกำหนดสื่อโสตทัศน์ โดยกำหนดให้ผู้ผลิต ผลิตสื่อที่สามารถทำให้ลูกค้าอ่านข้อมูลคำบรรยายภาพในโทรทัศน์ระบบปิดได้ (Notification G/TBT/N/USA/1068)

Nov 23 2016 10:00AM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาเสนอเพิ่มรายชื่อสารเคมีใหม่ 3 รายการในหลักเกณฑ์การใช้สารเคมีใหม่ ที่ต้องแจ้งเอกสารข้อเท็จจริงก่อนการผลิต (Notification G/TBT/N/USA/1104)

Nov 23 2016 10:00AM
ผลิตภัณฑ์ : อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ประเทศ : ไต้หวัน

ไต้หวันแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบปลั๊กและเต้าเสียบ สำหรับใช้กับการเดินสายไฟแบบติดกับที่ รวมทั้งตัวแปลงไฟและชุดสายพ่วง (G/TBT/N/TPKM/247)

Nov 23 2016 10:00AM
ผลิตภัณฑ์ : อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ประเทศ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศร่างระบบควบคุมจำกัดการใช้สารเคมีอันตรายในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Jul 5 2016 11:32AM
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภค
ประเทศ : ตุรกี

ประเทศตุรกีออกประกาศใหม่เพิ่มชื่อสารเคมีที่เป็นอันตรายต้องจำกัดในผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภค

Jul 5 2016 11:29AM
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาบังคับใช้ฉลากผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า

Jul 5 2016 11:35AM
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม
ประเทศ : มาเลเซีย

Guideline on Certification Mark for Self-Labelling (SL) of Certification Communication Products in Malaysia (version 2)

May 26 2016 9:13AM
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารปรอท
ประเทศ : แคนาดา

แคนาดาออกกฎระเบียบผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารปรอท

May 25 2016 4:19PM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปเพิ่มชื่อสารเคมีอันตรายและมีความน่ากังวลสูง (SVHCs) จำนวน 2 รายการ

Dec 5 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปประกาศแก้ไขข้อกำหนดควบคุมแคดเมียมในผลิตภัณฑ์สีและวาร์นิชภายใต้ระเบียบควบคุมเคมีภัณฑ์ (REACH)

Nov 22 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปประกาศแก้ไขภาคผนวก 4 ภายใต้ระเบียบ RoHS: การยกเว้นสารตะกั่ว แคดเมียม เฮกซะวาเลนท์โคเมียม และโพลีโบรมิเนตเต็ดไดฟีนิลอีเทอร์ (PBDE) ในชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับซ่อมเครื่องมือแพทย์หรือกล้องจุลทรรศน์

Dec 13 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : ฟิลิปปินส์

ประกาศควบคุมการใช้สารตะกั่วและ สารผสมกับสินค้าที่ผลิต นำเข้า และจำหน่ายในประเทศ

Jun 6 2016 11:44AM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : เกาหลีใต้

เกาหลีใต้ออกประกาศทบทวนกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนการประหยัดและการนำทรัพยากรมาใช้ใหม่

Jul 5 2016 11:10AM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปประกาศแผนการปฏิบัติการจดทะเบียนสารเคมี ปี 2561

Dec 27 2016 12:00AM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปประกาศร่างแผนการประเมินสารเคมี ปี 2558-2560

Jul 5 2016 1:39PM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหภาพยุโรป

คณะกรรมาธิการยุโรป ได้ปรับอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการจดทะเบียน การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง และการอนุญาตภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยการควบคุมสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH)

Jul 5 2016 1:35PM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศกฎหมายควบคุมการใช้สารเคมี

Jul 5 2016 11:54AM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : ฟิลิปปินส์

กฎระเบียบแผนการรับรองผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ผลิต/ประกอบภายในประเทศหรือนำเข้า

Jun 6 2016 11:41AM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้สารเคมีใหม่ในกลุ่มสารเคมี Long-Chain perfluoroalkyl carboxylate (LCPFAC)

Jul 5 2016 11:46AM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้สารเคมีใหม่จำนวน 27 ชนิด ให้ต้องแจ้งเอกสารข้อเท็จจริง (PMNs) ก่อนการผลิตสารเคมีใหม่

Jul 5 2016 11:50AM
ผลิตภัณฑ์ : ทุกชนิด
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาอนุมัติสารทำความเย็นชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Jul 5 2016 11:52AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องอบผ้า
ประเทศ : สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปออกระเบียบใหม่เกี่ยวกับการติดฉลากสินค้าเครื่องอบอบผ้า

Dec 2 2016 2:00PM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องเสียงและโทรศัพท์มือถือ
ประเทศ : สหภาพยุโรป

คณะกรรมาธิการยุโรปแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานความดังของเสียงสำหรับเครื่องเสียงและโทรศัพท์มือถือ

Jul 5 2016 11:59AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องปรับอากาศ
ประเทศ : สิงคโปร์

สิงคโปร์ประกาศแก้ไขมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำสำหรับเครื่องปรับแบบแยกส่วน

Jul 5 2016 11:23AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องซักผ้าและเครื่องล้างจาน
ประเทศ : สหภาพยุโรป

specifications for the energy labelling of washing machines and dishwashers

Sep 28 2015 3:34PM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องซักผ้า
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาประกาศมาตรฐานประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องซักผ้า

Jul 5 2016 11:37AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ประเทศ : สิงคโปร์

สิงคโปร์ประกาศกฎหมายว่าด้วยการจัดการและการป้องกันสิ่งแวดล้อม สำหรับการจำกัดการใช้สารอันตราย 6 รายการในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎระเบียบ RoHS

Jul 5 2016 11:18AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเทศ : เกาหลีใต้

เกาหลีใต้ประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า

Jul 5 2016 11:04AM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเทศ : เกาหลีใต้

Electrical Appliances Safety Control Law หรือ EK Mark

Sep 28 2015 12:00PM
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาประกาศร่างข้อกำหนดสำหรับขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของ เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่

Jul 5 2016 11:40AM
ผลิตภัณฑ์ : WEEE EU
ประเทศ : สหภาพยุโรป

ระเบียบ WEEE ของสหภาพยุโรป

Jul 23 2015 10:16AM
ผลิตภัณฑ์ : REACH
ประเทศ : สหภาพยุโรป

Map for REACH Compliance

Jul 23 2015 10:10AM
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปปรับปรุงระเบียบ WEEE

May 26 2016 8:59AM
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : เกาหลีใต้

Act for Resource Recycling of Electrical and Electronic Equipment and Vehicles

Sep 28 2015 3:20PM
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : สหภาพยุโรป

WEEE Directive Directive 2012/19/EU Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) – RECAST

Sep 28 2015 2:00PM
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : สหภาพยุโรป

ระเบียบ EuP

Sep 28 2015 1:26PM
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : สหภาพยุโรป

The EU Energy Labelling of Domestic Appliances

Jul 23 2015 10:26AM
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : จีน

Management Methods for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products

Sep 28 2015 3:43PM
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : จีน

Marking for the Restricted Use of Hazardous Substances in Electronic and Electrical Products

Sep 28 2015 3:41PM
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : ญี่ปุ่น

Japan RoHS Compliance and Electrical Appliance and Material Safety Law

Jul 23 2015 10:59AM
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : สหภาพยุโรป

Draft Commission Delegated Directive amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as Regards the List of Restricted Substances

May 26 2016 9:08AM
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : สหภาพยุโรป

Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic

Jul 23 2015 10:33AM
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปได้ปรับปรังเพิ่มชื่อสารเคมีอันตรายและมีความน่ากังวลสูง (SVHCs)

May 26 2016 9:04AM
ผลิตภัณฑ์ : E&E
ประเทศ : ญี่ปุ่น

Household Goods Quality Labeling Law

Jul 23 2015 10:56AM
เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272 อีเมล : contact@ee.mail.go.th
Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273

Copyright © 2021 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved