ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลบริษัท

รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272 อีเมล : contact@ee.mail.go.th
Fax : (66) 02-280-7277(66) 02-280-7273

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved