ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Smart Farming

เกษตรกรส่วนใหญ่มักเผชิญกับปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก เช่น ภัยธรรมชาติ ความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ ความเสี่ยงจากโรคระบาดและแมลงศัตรูพืช คุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เพาะปลูก เป็นต้น รวมไปจนถึงปัญหาทางด้านแรงงานที่เกษตรกรมีแนวโน้มเป็นผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและปัญหาแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความต้องการของผู้บริโภคต่อสินค้าออร์แกนิคและผักไฮโดรโปนิกส์ที่เพิ่มขึ้น ความต้องการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าผ่านการตรวจสอบย้อนกลับ เป็นต้น ก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำการเกษตร ดังนั้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรหรือที่เรียกกันว่า เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) นั้น จะทำให้เกษตรกรสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ สามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพผลผลิตได้ตามที่ต้องการ รวมถึงลดต้นทุนการเพาะปลูกได้

01/10/2021 384
Smart Home

ความหมายของ smart home ในทางสากลนั้นจะมองในเชิงโครงสร้างคือจะเป็น smart home ได้ต้องมีโครงสร้าง 3 ส่วนคือเริ่มจากอุปกรณ์ที่เป็น smart device และอุปกรณ์เหล่านั้นต้องสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้ที่เรียกว่า smart home network และสุดท้ายคือต้องมีส่วนควบคุมหลักที่เป็นมันสมองของบ้านซึ่งเราสามารถเขียนโปรแกรมให้บ้านของเรามีความฉลาดแบบใดก็ได้ตามที่เราต้องการที่เรียกว่า intelligent control system เหล่านี้จึงจะประกอบรวมเรียกว่าเป็น smart home

02/09/2021 673
Electronics Industry

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการผลิตเพื่อการส่งออกในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการส่งออกโดยรวม ในปี 2020 มีสัดส่วนการส่งออกเมื่อเทียบกับการส่งออกรวม ร้อยละ 15.44 และเมื่อเทียบกับมูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยร้อยละ 19.24 การส่งออกของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีการหดตัวเล็กน้อย เนื่องจากมีการชะลอการส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และอาเซียน เป็นหลัก โดยมีอัตราการขยายตัวการส่งออก ร้อยละ 11.23 ร้อยละ 9.21 และร้อยละ 5.80 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2019 ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

10/08/2021 4682
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ มีการพัฒนาการผลิตของผลิตภัณฑ์และเครือข่ายของผู้ผลิตมาอย่างยาวนาน โดยผู้ผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบในปัจจุบันมีจานวน 1,187 ราย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการขนาดเล็ก จานวน 720 ราย ขนาดกลาง จานวน 271 ราย และผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 196 ราย ซึ่งการจ้างงานส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในสถานประกอบการรายใหญ่ที่มีจานวนแรงงานมากกว่าร้อยละ 63 ของจานวนแรงงานทั้งหมดในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ

17/05/2021 539
เครื่องซักผ้าอัจฉริยะ (Smart Washing Machines)

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทยมีพัฒนาการมายาวนานหลายปี และมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในแง่ของการผลิต การส่งออก และการจ้างงาน อย่างมาก โดยผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า (Washing Machines) ถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า (Washing Machines) นับเป็นตัวช่วยที่มีความจำเป็นและมีประโยชน์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วประเทศ

09/03/2021 470
โซล่าร์เซลล์

ภาพรวมของอุตสาหกรรม : โซล่าร์เซลล์ อุตสาหกรรมโซล่าร์เซลล์และส่วนประกอบของไทยมีข้อได้เปรียบหลายด้าน โดยเฉพาะการเป็นฐานการผลิตสำคัญส่งออกไปยังตลาดส่งออกหลัก โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้สินค้าของไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งเมื่อเทียบกับสินค้าจากจีนแล้วสินค้าจากจีนจะมีราคาที่ต่ำกว่าแต่คุณภาพของสินค้ายังไม่ดีเท่าที่ควร สินค้าโซล่าร์เซลล์และส่วนประกอบจากไทย จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้บริโภค นอกจากนี้ มีการเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้จากต่างประเทศ จะทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายตลาดได้

25/11/2020 535
IC (Integrated Circuit)

ปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ในด้านต่างๆ อีกทั้งได้ไปแทรกอยู่ในกลุ่ม ธุรกิจ เช่น ยานยนต์ โทรคมนาคม ปิโตรเคมี เป็นต้น ทำให้อุตสาหกรรมการผลิต IC (Integrated Circuit) มีการเจริญเติบโตอย่างมาก

12/09/2019 801
Storage Unit

สินค้า Storage Unit นั้นถือเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีมูลค่าและอัตราการเติบโตในระดับสูง ดังจะเห็นได้จากมูลค่าการส่งออก ในปี 2018 ที่ไทยมีมูลค่าการส่งออกสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก โดยมีมูลค่า 12,184,839 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ตารางที่ 4 แสดงมูลค่าส่งออกสินค้า Storage Unit ของทั่วโลก 10 อันดับแรก ปี 2016-2018) และไทยยังเป็นฐานการผลิต Storage Unit ที่สำคัญของโลกอีกด้วย จะสังเกตได้จากการที่มีบริษัทต่างชาติซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิต Storage Unit รายใหญ่ให้ไทยเป็นฐานการผลิตและย้ายฐานการผลิตเข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง

04/07/2019 844

เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272
Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273ที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved