ก.อุตฯ ลงนาม “เวสเทิร์น ดิจิตอลฯ” ยกระดับ SME ไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0


นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ เข้ากับ โลกดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของผู้ประกอบการ ประกอบกับที่บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจฯ (ปราจีนบุรี) มีเป้าหมายที่ตรงกันที่มุ่งช่วยพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของภาคอุตสาหกรรมของไทย

สำหรับการลงนามดังกล่าวมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากร โดยจะให้ความร่วมมือด้านวิชาการและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรม ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนในกระบวนการทำงาน ตลอดจนการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำแนะนำในสถานประกอบการผ่านหลักสูตรที่เน้น การสร้างและพัฒนาบุคลากรให้สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ขององค์กรสู่บุคลากรได้

2. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี โดยให้ความร่วมมือในการสนับสนุนด้านกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ในการวางแผนและปฏิบัติการ (Strategic Planning and Operating) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ที่เหมาะสมในการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ 3. ด้านการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม โดยให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม นิทรรศการวิชาการ และเผยแพร่ให้ความรู้ทางวิชาการ ผ่านการประชาสัมพันธ์และการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป

นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานกรรมการ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอลฯ ได้รับการคัดเลือกจากเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม (WEF) เข้าสู่โกลบอล ไลต์เฮาส์ เน็ตเวิร์ก ซึ่งเป็นประชาคมของบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ประสบความสำเร็จในการนำเอาเทคโนโลยีในกลุ่มของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 มาประยุกต์ใช้ โดยเป็นโรงงานแห่งแรกจากประเทศไทยในโรงงานจำนวน 90 แห่งทั่วโลก ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่มีกิจกรรมในฐานการผลิตและการเชื่อมต่อของห่วงโซ่การผลิตแบบครบวงจร (End-to-End : E2E)

“บริษัทพร้อมที่จะร่วมมือกับทั้งทางภาครัฐ เอกชน และพร้อมเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs ในการปรับขั้นตอนและวิธีการดำเนินกิจการที่อิ่มตัวให้กลายเป็นระบบปฏิบัติการแบบดิจิทัล เพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ และการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของภาคอุตสาหกรรมของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายสัมพันธ์กล่าว

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272 อีเมล : contact@ee.mail.go.th
Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273

Copyright © 2021 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved