กันยายน 2564 (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2564/เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม ปี 2564)