สิงหาคม 2564 (ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2564/เดือนมกราคมถึงมิถุนายน ปี 2564)