นิวซีแลนด์

ชื่อ                                    นิวซีแลนด์ (New Zealand)

ที่ตั้ง                                   ประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของเส้นศูนย์สูตร โอบล้อมด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออก และทะเลทัสมันด้านตะวันตก ลักษณะประเทศเป็นหมู่เกาะ ประกอบด้วย เกาะใหญ่ 2 เกาะ และเกาะเล็กเกาะน้อย อีกจำนวนหนึ่ง เกาะที่เรารู้จักกันดีคือ เกาะเหนือ (North Island) เกาะใต้ (South Island) และเกาะเล็กตั้งอยู่ปลายสุดของเกาะใต้ชื่อ เกาะสจ๊วต (Stewart Island)

พื้นที่                                  263,310 ตารางกิโลเมตร

ภูมิอากาศ                            1) ฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน

2) ฤดูร้อน ระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์

3) ฤดูใบไม้ร่วง ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม

4) ฤดูหนาว ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม

เมืองหลวง                           เวลลิงตัน (Wellington)

เวลา                                  เร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง

ประชากร                            4.907 ล้านคน (30 ก.ย. 2018)

ศาสนา                               คริสต์ 44.3% ฮินดู 2.1% พุทธ 1.4% อื่นๆ 1.4% ไม่มีศาสนา 38.5%        ไม่ สามารถระบุได้ 8.2%

ภาษาราชการ                        ภาษาอังกฤษ

สกุลเงิน                              ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) อัตราแลกเปลี่ยน 1 NZD=20.58 THB (มิ.ย.2019)

GDP (US$bn)                      206.0 (ปี 2018)

GDP per capita (US$)                    41,615.9 (ปี 2018)

Real GDP Growth (%)         3.1 (ปี 2018)

Inflation (%)                      1.4 (ปี 2018)

นโยบายเศรษฐกิจ

นิวซีแลนด์ประกาศ Trade Agenda 2030: Securing our place in the world เพื่อเป็นแผนการดำเนินงานที่สำคัญใน 10-15 ปีข้างหน้า โดยมี 4 กลไกขับเคลื่อนสำคัญ ได้แก่

(1) เร่งเจรจาการค้าเสรี (FTA)

(2) ให้ความสำคัญกับการขจัดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) และมาตรการที่มิใช่ภาษี (NTMs)

(3) มุ่งเน้นการค้า การบริการ การลงทุน และการค้าดิจิทัล

(4) สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคธุรกิจนิวซีแลนด์ในต่างประเทศ

 

แนวโน้มเศรษฐกิจ

- การเติบโตของ GDP นิวซีแลนด์ไตรมาสเดือนมีนาคม 2018 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.5 และร้อยละ 2.7 ต่อปี ส่วนใหญ่เป็นภาคอุตสาหกรรมบริการ การผลิต และการเกษตรที่มีการขยายตัวได้ดี ในขณะที่ราคาส่งออกเนื้อและผลิตภัณฑ์เนยนมซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักลดลง อีกทั้ง การลงทุนของภาคเอกชนลดลงทำให้การก่อสร้างที่พักอาศัยหดตัวลงตามไปด้วย สำหรับการบริโภคในประเทศยังอยู่ในระดับคงที่

- ปัญหาการติดเชื้อ Mycroplasma bovis ในฝูงโคตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 จนปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไข โดยมีมาตรการกำจัดการแพร่ระบาด เพิ่มการควบคุมและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด พร้อมอนุมัติงบประมาณมูลค่า 30 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ เพื่อศึกษาวิจัยและหาวิธีการกำจัดเชื้อ โดยคาดว่า ในอีก 2 ปีข้างหน้า รัฐบาลจะกำจัดโคเพิ่มขึ้นเป็น 126,000 ตัว และความเสียหายในภาคอุตสาหกรรมจะสูงถึง 1.3 พันล้านเหรียญนิวซีแลนด์ ซึ่งจะกระทบต่อการส่งออกเนื้อและผลิตภัณฑ์เนย นม ไม่น้อย

 

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ปี 2019

1) ขยายตลาดการค้าในสินค้ากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป

2) ยกระดับร้านอาหารไทยสู่มาตรฐาน Thai Select พร้อมสร้างการรับรู้อาหารไทยให้แพร่หลาย โดยประชาสัมพันธ์อาหารไทยอย่างต่อเนื่องในตลาดนิวซีแลนด์ เพื่อรักษาระดับความนิยมและส่งเสริมความเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

3) ขับเคลื่อนกลยุทธ์ Strategic Partnership แสวงหาพันธมิตรใหม่ๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

 

 

ความสัมพันธ์ FTA ของนิวซีแลนด์ในระดับโลก ภูมิภาค และทวิภาคี

มีผลบังคับใช้แล้ว

-        จีน (อยู่ระหว่างการ Upgrade)

-        ออสเตรเลีย

-        ฮ่องกง

-        มาเลเซีย

-        สิงคโปร์

-        ไทย

-        เกาหลีใต้

-        อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (ภายใต้กรอบอาเซียน)

-        Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (P4)

ลงนามแล้ว แต่ยังไม่มีผลใช้บังคับ

-        CPTPP (ลงนามเมื่อ 25 ตุลาคม 2561)

-        NZ - Gulf Cooperation Council FTA

-        Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)

-        PACER Plus

อยู่ระหว่างการเจรจา

-        RCEP

-        สหภาพยุโรป

-        อินเดีย

-        RBK FTA (Russia/Belarus/Kazakhstan Customs Union)

-        Trade in Services Agreement (TiSA)

-        New Zealand-Pacific Alliance free trade agreement

ที่มา: ส่วนอเมริกาใต้ และแปซิฟิก สำนักอเมริกา แปซิฟิก และองค์การระหว่างประเทศ

ตาราง มูลค่าการค้ารวมของนิวซีแลนด์

การค้า

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2016

2017

2018

% Change

2017/2016

% Change

2018/2017

การค้ารวม

68,164

76,417

81,552

12.11

6.72

การส่งออก

33,756

38,075

39,673

12.79

4.20

การนำเข้า

34,408

38,342

41,879

11.43

9.22

ที่มา: Global Trade Atlas

 

ในปี 2018 นิวซีแลนด์ มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวม 81,552 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแบ่งออกเป็นมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 39,673 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ เป็นต้น ตลาดส่งออกหลักที่สำคัญ อาทิ จีน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ด้านการนำเข้าคิดเป็นมูลค่า 41,879 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และเชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ได้จากการกลั่นสารบิทูมินัส ไขที่ได้จากแร่ เป็นต้น โดยมีจีน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา เป็นแหล่งนำเข้าที่สำคัญ

ตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของนิวซีแลนด์ 10 อันดับแรก ปี 2018

นิวซีแลนด์นำเข้าจากประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก

ปี 2018

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

1.จีน

2,564

48.87

8.69

2.สหรัฐอเมริกา

344

6.55

3.88

3.ออสเตรเลีย

310

5.92

-4.38

4.เวียดนาม

308

5.86

8.16

5.ไทย

242

4.61

12.56

6.มาเลเซีย

232

4.43

1.93

7.เยอรมนี

154

2.94

-0.51

8.ญี่ปุ่น

124

2.37

-12.14

9.ไต้หวัน

123

2.34

5.72

10.อิตาลี

87

1.66

1.64

ที่มา: Global Trade  Atlas

จากตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของนิวซีแลนด์ 10 อันดับแรก ปี 2018 พบว่า นิวซีแลนด์นำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากจีนมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 2,564 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 48.87 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่นิวซีแลนด์นำเข้าจากจีน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด,Notebook,palm Mobile Telephone และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อันดับ 2 คือ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์นำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากสหรัฐอเมริกา มูลค่า 344 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 6.55 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่นิวซีแลนด์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา เช่น อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า เป็นต้น และอันดับ 3 คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์นำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากออสเตรเลีย มูลค่า 310ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 5.92 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่นิวซีแลนด์นำเข้าจากออสเตรเลีย เช่น เทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็ก,แผ่น CD สำหรับบันทึกเสียง,ภาพ สายไฟ ชุดสายไฟ และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า เป็นต้น ในขณะที่ไทยเป็นประเทศอันดับ 5 ที่นิวซีแลนด์นำเข้าสินค้า โดยมีมูลค่า 242 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 4.61 โดยที่ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่นิวซีแลนด์นำเข้าจากไทย เช่น ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็นใช้ตามบ้านเรือน และ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของนิวซีแลนด์ 10 อันดับแรก ปี 2018

นิวซีแลนด์ส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก

ปี 2018

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

1.ออสเตรเลีย

355

35.10

8.98

2.สหรัฐอเมริกา

161

15.91

13.06

3.ฟิจิ

59

5.80

-16.86

4.สหราชอาณาจักร

43

4.27

11.47

5.เกาหลีใต้

35

3.42

22.97

6.ฮ่องกง

31

3.03

11.92

7.สิงคโปร์

29

2.88

15.21

8.จีน

24

2.39

17.42

9.เยอรมนี

21

2.05

74.54

10.ปาปัวนิวกินี

17

1.72

48.37

ที่มา: Global Trade  Atlas

การส่งออกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของนิวซีแลนด์ ในปี 2018 นิวซีแลนด์ส่งออกไปยังออสเตรเลียมากเป็นอันดับ 1 โดยมีมูลค่า 355 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 35.10 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่นิวซีแลนด์ส่งออกไปยังออสเตรเลีย เช่น เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (เกิน 1KVA) เป็นต้น อันดับ 2 คือ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา มูลค่า 161 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 15.91 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่นิวซีแลนด์ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา เช่น Power supply PCอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ และไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ เป็นต้น และอันดับ 3 คือ ฟิจิ นิวซีแลนด์ส่งออกไปยังฟิจิ มูลค่า 59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 5.80 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่นิวซีแลนด์ส่งออกไปยังฟิจิ เช่น Mobile Telephone เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด,Notebook,palm และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ในขณะที่นิวซีแลนด์ส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไทยมากเป็นอันดับที่ 14 โดยมีมูลค่า 11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.11 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่นิวซีแลนด์ส่งออกไปยังไทย เช่น ส่วนประกอบของตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และ Power supply PC เป็นต้น


ตาราง มูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10 อันดับแรกที่ไทยส่งออกไปยังนิวซีแลนด์

 

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า

(ล้านบาท)

อัตราการขยายตัว (%)

2016

2017

2018

2017

2018

1.เครื่องปรับอากาศ

1,817.45

1,577.55

1,782.57

-13.20

13.00

2.ตู้เย็น

1,183.67

1,002.77

1,089.89

-15.28

8.69

3.เครื่องซักผ้า

545.59

539.17

520.94

-1.18

-3.38

4.หม้อหุงข้าว เตาย่างและเตาอบย่าง

372.43

307.06

422.03

-17.55

37.44

5.เครื่องพิมพ์ เครื่องทำสำเนา และส่วนประกอบ

283.01

320.94

329.53

13.40

2.68

6.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

301.53

311.83

230.27

3.42

-26.16

7.วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit)

16.53

5.28

131.01

-68.06

2,381.25

8.เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น และส่วนประกอบ

112.79

146.21

123.05

29.63

-15.84

9.ส่วนประกอบของตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องอุปกรณ์ทำความเย็น

98.52

101

111.15

2.52

10.05

10.หม้อสะสมไฟฟ้า

130.09

133.26

107.97

2.44

-18.98

รวมมูลค่าการส่งออกทั้งหมด

6,015.53

5,441.10

5,712.59

-9.55

4.99

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ )E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

จากตารางมูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปยังนิวซีแลนด์ 10  อันดับแรก แสดงให้เห็นว่า ในปี 2018 ไทยส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังนิวซีแลนด์ คิดเป็นมูลค่าส่งออกทั้งหมด 5,712.59 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 5 โดยสินค้าส่งออกอันดับ 1 ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ มีมูลค่าการส่งออก 1,782.57 ล้านบาท และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 13 สินค้าส่งออกอันดับ 2 ได้แก่ ตู้เย็น มีมูลค่าการส่งออก 1,089.89 ล้านบาท และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 8.69 และสินค้าส่งออกอันดับ 3 ได้แก่ เครื่องซักผ้า มีมูลค่าการส่งออก 520.94 ล้านบาท และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 3.38 ซึ่งลักษณะการส่งออกของไทยไปนิวซีแลนด์เป็นการส่งออกชิ้นส่วนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเพิ่มมูลค่าสินค้าต่อไป

ตาราง มูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10 อันดับแรกที่ไทยส่งออกไปยังนิวซีแลนด์

 

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า

(ล้านบาท)

อัตราการขยายตัว (%)

2016

2017

2018

2017

2018

1.เครื่องปรับอากาศ

1,817.45

1,577.55

1,782.57

-13.20

13.00

2.ตู้เย็น

1,183.67

1,002.77

1,089.89

-15.28

8.69

3.เครื่องซักผ้า

545.59

539.17

520.94

-1.18

-3.38

4.หม้อหุงข้าว เตาย่างและเตาอบย่าง

372.43

307.06

422.03

-17.55

37.44

5.เครื่องพิมพ์ เครื่องทำสำเนา และส่วนประกอบ

283.01

320.94

329.53

13.40

2.68

6.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

301.53

311.83

230.27

3.42

-26.16

7.วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit)

16.53

5.28

131.01

-68.06

2,381.25

8.เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น และส่วนประกอบ

112.79

146.21

123.05

29.63

-15.84

9.ส่วนประกอบของตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องอุปกรณ์ทำความเย็น

98.52

101

111.15

2.52

10.05

10.หม้อสะสมไฟฟ้า

130.09

133.26

107.97

2.44

-18.98

รวมมูลค่าการส่งออกทั้งหมด

6,015.53

5,441.10

5,712.59

-9.55

4.99

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ )E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

จากตารางมูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปยังนิวซีแลนด์ 10  อันดับแรก แสดงให้เห็นว่า ในปี 2018 ไทยส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังนิวซีแลนด์ คิดเป็นมูลค่าส่งออกทั้งหมด 5,712.59 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 5 โดยสินค้าส่งออกอันดับ 1 ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ มีมูลค่าการส่งออก 1,782.57 ล้านบาท และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 13 สินค้าส่งออกอันดับ 2 ได้แก่ ตู้เย็น มีมูลค่าการส่งออก 1,089.89 ล้านบาท และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 8.69 และสินค้าส่งออกอันดับ 3 ได้แก่ เครื่องซักผ้า มีมูลค่าการส่งออก 520.94 ล้านบาท และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 3.38 ซึ่งลักษณะการส่งออกของไทยไปนิวซีแลนด์เป็นการส่งออกชิ้นส่วนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเพิ่มมูลค่าสินค้าต่อไป

 การลงทุนของนิวซีแลนด์

การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในนิวซีแลนด์ส่วนมากเป็นการลงทุนจากออสเตรเลีย อังกฤษ และอเมริกา สำหรับประเทศในแถบเอเชีย คือ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ ทั้งนี้ ในปี 2017 ที่ผ่านมา นิวซีแลนด์มีการลงทุนจากต่างชาติ มูลค่า 3,572 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และออกไปลงทุนในต่างประเทศ 582 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ตาราง มูลค่าการลงทุนจากต่างชาติของนิวซีแลนด์

Foreign Direct Investment

2016

2017

FDI inflows (Millions of dollars)

2,911

3,572

FDI outflows (Millions of dollars)

62

582

FDI inward stock (Millions of dollars)

70,084

76,408

FDI outward stock (Millions of dollars)

17,354

18,043

 

 

 

 

 

 

ที่มา: UNCTAD, 2018

 

การลงทุนทางตรงของไทยในนิวซีแลนด์

ไทยมีมูลค่าการลงทุนในนิวซีแลนด์ไม่มากนัก คนไทยที่ประกอบธุรกิจและลงทุนในนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือถือสัญชาตินิวซีแลนด์

ธุรกิจไทยรายสำคัญที่เข้าไปลงทุนในนิวซีแลนด์

การลงทุนของไทยในนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านร้านอาหารไทยและบริษัท Import-export ขนาดเล็กในการสั่งสินค้าประเภทเครื่องปรุงอาหารจากไทย และในระยะหลังมีผู้สนใจเปิดธุรกิจนวดแผนไทยหรือสปา แต่มักประสบปัญหาด้านภาพลักษณ์ การลงทุนขนาดใหญ่ของไทยในนิวซีแลนด์ปัจจุบันมีค่อนข้างน้อย

ธุรกิจนิวซีแลนด์รายสำคัญที่เข้ามาลงทุนในไทย

- Air New Zealand (TT Aviation Co Ltd)

- Australia and New Zealand Banking Group Ltd (ANZ)

- Fisher and Paykel ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

โอกาสทางการค้า

- ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ระหว่างกันในการเข้าไปลงทุนในประเทศนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำนมดิบ เช่น การแปรรูปเพิ่มมูลค่าทำเป็นชีส โยเกิร์ต และทำเป็นนมผงเพื่อให้ได้มูลค่าเพิ่มและมีอายุอยู่ได้นานยิ่งขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่โรงเรียนปิดเทอม ที่น้ำนมดิบล้นตลาด แก้ปัญหาการเทนมทิ้ง และผลิตภัณฑ์โคเนื้อ

- ผู้ผลิตและผู้ส่งออกจะต้องศึกษาทำความรู้จักตลาดและความต้องการในตัวสินค้าในตลาดนิวซีแลนด์ และควรเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือเดินทางไปหาตลาดด้วยตนเอง เพื่อจะได้ทราบถึงรสนิยมและความต้องการของตลาดที่ถูกต้อง และทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้นำเข้า ซึ่งจะช่วยให้การทำธุรกิจการค้าระหว่างกันเป็นไปด้วยความสะดวกยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

 

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.dft.go.th

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.ditp.go.th

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.dtn.go.th

Global Trade Atlas.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.gtis.com/gta

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EIU).(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก  eiu.thaieei.com

เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272
Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273ที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved