สหพันธรัฐรัสเซีย

ชื่อ                                    สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)

พื้นที่                                  17,125,200 ตารางกิโลเมตร

ภูมิอากาศ                            บริเวณที่ราบทางตอนใต้จะมีความชื้นสัมพัทธ์ใกล้เคียงกับด้านที่ติดกับทวีปยุโรป อากาศแบบกึ่งอาร์กติกในเขตไซบีเรีย ไปจนถึงภูมิอากาศแบบทุนดราทางขั้วโลกเหนือ หน้าหนาวและหน้าร้อนในแต่ละพื้นที่จะมีอุณหภูมิแตกต่างกันออกไปเนื่องจากรัสเซียมีพื้นที่กว้าง ภัยธรรมชาติที่สำคัญคือ หน้าดินแข็งตัวเป็นส่วนใหญ่ในแถบไซบีเรียเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับที่เกาะคูริล ภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหว มีน้ำป่าไหลหลากในฤดูใบไม้ผลิ และมีไฟป่าในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง

เมืองหลวง                           กรุงมอสโก

เวลา                                  ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง

ประชากร                            146,800,432 คน (1 ม.ค.2018)

ศาสนา                               คริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์รัสเซีย 20% อิสลาม 15% คริสต์นิกายอื่นๆ 2%

ภาษาราชการ                        ภาษารัสเซีย

การปกครอง                         สหพันธรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข

สกุลเงิน                              รูเบิลรัสเซีย (RUB) อัตราแลกเปลี่ยน 1 RUB = 0.47 THB (ต.ค.2019)

ตาราง มูลค่าการค้ารวมของรัสเซีย

การค้า

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2016

2017

2018

% Change

2017/2016

% Change

2018/2017

การค้ารวม

468,119

585,320

687,498

25.04

17.46

การส่งออก

285,772

357,817

449,347

25.21

25.58

การนำเข้า

182,347

227,503

238,151

24.76

4.68

ที่มา: Global Trade Atlas

 

ในปี 2018 รัสเซีย มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวม 687,498 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแบ่งออกเป็นมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 449,347 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออก ได้แก่ เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ได้จากการกลั่นสารบิทูมินัส ไขที่ได้จากแร่ เหล็กและเหล็กกล้า ธัญพืช เป็นต้น ตลาดส่งออกหลักที่สำคัญ อาทิ จีน เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี เป็นต้น ด้านการนำเข้าคิดเป็นมูลค่า 238,151 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง เป็นต้น โดยมีจีน เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา เป็นแหล่งนำเข้าที่สำคัญ

ตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซีย 10 อันดับแรก ปี 2018

รัสเซียนำเข้าจากประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก

ปี 2018

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

1.จีน

20,010

47.62

19.85

2.เยอรมนี

2,671

6.36

15.80

3.เวียดนาม

2,033

4.84

3.26

4.ไต้หวัน

1,153

2.74

16.61

5.เกาหลีใต้

1,111

2.64

-10.10

6.สหรัฐอเมริกา

1,050

2.50

-5.52

7.อิตาลี

1,048

2.49

-4.81

8.เบลารุส

1,002

2.39

9.35

9.สาธารณรัฐเช็ก

912

2.17

0.25

10.โปแลนด์

907

2.16

4.24

ที่มา: Global Trade  Atlas

จากตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซีย 10 อันดับแรก ปี 2018 พบว่า รัสเซียนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากจีนมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 20,010 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 47.62 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่รัสเซียนำเข้าจากจีน เช่น Mobile Telephone เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด,Notebook,palm และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อันดับ 2 คือ เยอรมนี รัสเซียนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากเยอรมนี มูลค่า 2,671 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 6.36 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่รัสเซียนำเข้าจากเยอรมนี เช่น เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า มอเตอร์ใหญ่ (กำลังเกิน 750 W) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (AC Generator/alternators) เป็นต้น และอันดับ 3 คือ เวียดนาม รัสเซียนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากเวียดนาม มูลค่า 2,033 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 4.84 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่รัสเซียนำเข้าจากเวียดนาม เช่น Mobile Telephone อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ และวงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) เป็นต้น ในขณะที่ไทยเป็นประเทศอันดับ 14 ที่รัสเซียนำเข้าสินค้า โดยมีมูลค่า 578 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.38 โดยที่ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่รัสเซียนำเข้าจากไทย เช่น อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) และส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น


ตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซีย 10 อันดับแรก ปี 2018

รัสเซียส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก

ปี 2018

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

1.เบลารุส

1,254

20.49

20.78

2.คาซัคสถาน

1,054

17.23

9.86

3.อินเดีย

776

12.69

62.78

4.ยูเครน

384

6.28

23.61

5.เยอรมนี

193

3.15

36.13

6.อาเซอร์ไบจาน

179

2.93

52.24

7.อียิปต์

165

2.70

43.74

8.อุซเบกิสถาน

151

2.47

7.34

9.อาร์เมเนีย

119

1.95

22.91

10.แอลจีเรีย

114

1.86

-1.34

ที่มา: Global Trade  Atlas

การส่งออกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซีย ในปี 2018 รัสเซียส่งออกไปยังเบลารุสมากเป็นอันดับ 1 โดยมีมูลค่า 1,254 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20.49 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่รัสเซียส่งออกไปยังเบลารุส เช่น สายไฟ ชุดสายไฟ มอเตอร์ใหญ่ (กำลังเกิน 750 W) และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า เป็นต้น อันดับ 2 คือ คาซัคสถาน รัสเซียส่งออกไปยังคาซัคสถาน มูลค่า 1,054 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 17.23 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่รัสเซียส่งออกไปยังคาซัคสถาน เช่น เครื่องรับโทรทัศน์สี เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า และสายไฟ ชุดสายไฟ เป็นต้น และอันดับ 3 คือ อินเดีย รัสเซียส่งออกไปยังอินเดีย มีมูลค่า 776 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 12.69 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่รัสเซียส่งออกไปยังอินเดีย ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (AC Generator/alternators) และเทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็ก,แผ่น CD สำหรับบันทึกเสียง,ภาพ เป็นต้น ในขณะที่รัสเซียส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไทยมากเป็นอันดับที่ 77 โดยมีมูลค่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.03 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่รัสเซียส่งออกไปยังไทย เช่น เครื่อง VCD,DVD ส่วนประกอบเครื่อง VCD,DVD และเครื่องรับโทรทัศน์สี เป็นต้น

ตาราง มูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10 อันดับแรกที่ไทยนำเข้าจากรัสเซีย

 

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า (ล้านบาท)

อัตราการขยายตัว (%)

2016

2017

2018

2017

2018

1.เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

-

-

6.71

-

-

2.เครื่องป้องกันฟ้าผ่า

4.69

3.66

5.02

-21.96

37.16

3.สายไฟฟ้า ชุดสายไฟ

2.26

48.03

3.30

2,025.22

-93.13

4.ตู้แช่ ตู้แช่แข็ง เครื่องอุปกรณ์ทำความเย็นอื่นๆ

0.02

0.7

1.98

3,400.00

182.86

5.ไดโอด ทรานซิสเตอร์ กลอุปกรณ์กึ่งตัวนํา และส่วนประกอบ

0.92

0.26

1.91

-71.74

634.62

6.ฉนวนไฟฟ้า

0.1

0.03

1.82

-70.00

5,966.67

7.แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า

0.15

0.18

1.64

20.00

811.11

8.เครื่องโทรศัพท์ และอุปกรณ์

0.03

0.02

1.58

-33.33

7,800.00

9.ลวดไฟฟ้าสําหรับพัน (ไวน์ดิ้งวายร์)

0.21

2.84

1.20

1,252.38

-57.75

10.เครื่องอุปกรณ์สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ

2.46

0.94

0.69

-61.79

-26.60

รวมมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด

25.87

71.68

31.39

177.08

-56.21


ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ )E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


 

จากตารางมูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากรัสเซีย 10  อันดับแรก แสดงให้เห็นว่า ในปี 2018 ไทยนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากรัสเซีย คิดเป็นมูลค่านำเข้าทั้งหมด 31.39 ล้านบาท มีอัตราการหดตัวร้อยละ 56.21 โดยสินค้านำเข้าอันดับ 1 ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง โดยมีมูลค่าการนำเข้า 6.71 ล้านบาท อันดับ 2 ได้แก่ เครื่องป้องกันฟ้าผ่า โดยมีมูลค่าการนำเข้า 5.02 ล้านบาท และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 37.16 และสินค้าที่ไทยนำเข้าจากรัสเซียมากเป็นอันดับ 3 ได้แก่ สายไฟฟ้า ชุดสายไฟ โดยมีมูลค่าการนำเข้า 3.30 ล้านบาท และมีอัตราการหดตัวมากถึงร้อยละ 93.13 ซึ่งลักษณะการนำเข้าสินค้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากรัสซีย จะเป็นการนำเข้าเพื่อผลิตและประกอบต่อเป็นสินค้าสำเร็จรูปในไทยต่อไป

ตาราง มูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10 อันดับแรกที่ไทยส่งออกไปยังรัสเซีย

 

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า

(ล้านบาท)

อัตราการขยายตัว (%)

2016

2017

2018

2017

2018

1.เครื่องปรับอากาศ

774.96

836.16

945.5

7.90

13.08

2.เครื่องโทรศัพท์ และอุปกรณ์

271.6

233.32

559.17

-14.09

139.66

3.สายไฟฟ้า ชุดสายไฟ

27.08

57.66

298.4

112.92

417.52

4.ตู้เย็น

223.4

185.75

233.82

-16.85

25.88

5.กล้องถ่ายบันทึกภาพและส่วนประกอบ

181.52

213.53

209.24

17.63

-2.01

6.ตลับลูกปืนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

0.43

21.11

182.77

4,809.30

765.80

7.เครื่องพิมพ์ เครื่องทำสำเนา และส่วนประกอบ

232.48

174.25

170.03

-25.05

-2.42

8.ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ

7.13

54.94

133.9

670.55

143.72

9.เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง

61.07

74.02

125.76

21.21

69.90

10.วงจรพิมพ์ (Printed Circuit)

73.62

75.89

109.13

3.08

43.80

รวมมูลค่าการส่งออกทั้งหมด

2,583.47

2,637.40

3,839.57

2.09

45.58

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ )E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

จากตารางมูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปยังรัสเซีย 10  อันดับแรก แสดงให้เห็นว่า ในปี 2018 ไทยส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังรัสเซีย คิดเป็นมูลค่าส่งออกทั้งหมด 3,839.57 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 45.58 โดยสินค้าส่งออกอันดับ 1 ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ มีมูลค่าการส่งออก 945.5 ล้านบาท และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 13.08 สินค้าส่งออกอันดับ 2 ได้แก่ เครื่องโทรศัพท์ และอุปกรณ์ มีมูลค่าการส่งออก 559.17 ล้านบาท และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 139.66 และสินค้าส่งออกอันดับ 3 ได้แก่ สายไฟฟ้า ชุดสายไฟ มีมูลค่าการส่งออก 298.4 ล้านบาท และมีอัตราการขยายตัวมากถึงร้อยละ 417.52

การลงทุนของรัสเซีย

ในปี 2017 ที่ผ่านมา รัสเซียมีการลงทุนจากต่างชาติ มูลค่า 25,284 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และออกไปลงทุนในต่างประเทศ 36,032 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ตาราง มูลค่าการลงทุนจากต่างชาติของรัสเซีย

Foreign Direct Investment

2015

2016

2017

FDI inflows (Millions of dollars)

11,858

37,176

25,284

FDI outflows (Millions of dollars)

27,090

26,951

36,032

FDI inward stock (Millions of dollars)

258,402

379,035

446,595

FDI outward stock (Millions of dollars)

251,979

335,791

382,278


ที่มา: UNCTAD, 2018

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.dft.go.th

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.ditp.go.th

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.dtn.go.th

Global Trade Atlas.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.gtis.com/gta

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EIU).(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก  eiu.thaieei.com

เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272
Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273ที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved