สาธารณรัฐโปแลนด์

ข้อมูลพื้นฐาน
พื้นที่ 312,685 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขต มีพรมแดนติด 7 ประเทศ ได้แก่ ทิศเหนือจรดรัสเซีย (แคว้นคาลีนินกราด) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกจรดลิทัวเนีย เบลารุส และยูเครน ทิศใต้จรดสโลวาเกียและสาธารณรัฐเช็ก ทิศตะวันตกจรดเยอรมนีและทิศเหนือจรดทะเลบอลติก
เมืองหลวง วอร์ซอ
ประชากร 37.9 ล้านคน (กรกฎาคม 2560)
ภาษาราชการ โปลิช
ศาสนา โรมันคาธอลิก ร้อยละ 96 อื่นๆ ร้อยละ 4
ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
สกุลเงิน ซลอตี้ (Zloty) (1 สว็อตตี้ ประมาณ 8.7 บาท ณ 29 ตุลาคม 2561)
ทรัพยากรธรรมชาติ ถ่านหิน เหล็ก ทองแดง ก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน กำมะถัน เงิน ตะกั่ว

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
สาธารณรัฐโปแลนด์เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองในยุโรป มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง อีกทั้งยังเป็นประเทศที่เป็นประตูสู่สหภาพยุโรปและยุโรปตะวันออกอีกด้วย ทำให้นักลงทุนหลากหลายประเทศต่างสนใจเข้ามาลงทุนในโปแลนด์

ตาราง เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจสาธารณรัฐโปแลนด์

 

2014

2015

2016

GDP (US$bn) (current prices)

544.9

474.8

467.4

GDP per capita (US$)

14,332

12,492

12,309

Real GDP Growth (% change YOY)

3.3

3.7

3.1

Inflation (% change YOY)

0.0

-0.9

-0.6

Unemployment rate (%)

9.0

7.5

6.3

ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

จากตาราง แสดงให้เห็นถึง เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจสาธารณรัฐโปแลนด์ โดยในปี 2016 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีมูลค่า 467.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รายได้รวมต่อหัวประชากร (GDP Per Capita) มีมูลค่า 12,309 เหรียญสหรัฐฯ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth ) คิดเป็นร้อยละ 3.1 โดยมาจากการบริโภค การลงทุน และการส่งออก สาธารณรัฐโปแลนด์มีอัตราเงินเฟ้อ (Inflation) ร้อยละ 0.6 และอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ร้อยละ 6.3

ตาราง สินค้าและตลาดที่สำคัญของสาธารณรัฐโปแลนด์

 

การนำเข้า (Import)

การส่งออก (Export)

สินค้า (Goods)

เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง เชื้อเพลิงธรรมชาติ ยานยนต์ พลาสติก และเหล็ก

เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง เครื่องจักรไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เชื้อเพลิงธรรมชาติ พลาสติก เหล็ก อาหาร

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Goods)

อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์

เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุม

เครื่องรับโทรทัศน์สี

เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด

เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า

ตลาด (Market)

เยอรมนี รัสเซีย เนเธอร์แลนด์ จีน อิตาลี สาธารณรัฐเช็ก และฝรั่งเศส

เยอรมนี สหราชอาณาจักร

สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส รัสเซีย อิตาลี และเนเธอร์แลนด์

ที่มา : กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ และ Global Trade  Atlas 
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ตารางข้างต้นแสดง สินค้าและตลาดที่สำคัญของสาธารณรัฐโปแลนด์ โดยสินค้านำเข้าสำคัญของสาธารณรัฐโปแลนด์ ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง เชื้อเพลิงธรรมชาติ ยานยนต์ พลาสติก และเหล็กสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐโปแลนด์นำเข้า ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุมซึ่งตลาดนำเข้าที่สำคัญของสาธารณรัฐโปแลนด์ ได้แก่ เยอรมนี รัสเซีย เนเธอร์แลนด์ จีน อิตาลี สาธารณรัฐเช็ก และฝรั่งเศส
ส่วนสินค้าส่งออกที่สำคัญของสาธารณรัฐโปแลนด์ ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง เครื่องจักรไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เชื้อเพลิงธรรมชาติ พลาสติก เหล็ก อาหาร และปศุสัตว์ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐโปแลนด์ส่งออก ได้แก่ เครื่องรับโทรทัศน์สี เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้ารวมถึงแป้นและแผงควบคุมซึ่งตลาดส่งออกที่สำคัญของสาธารณรัฐโปแลนด์ ได้แก่ เยอรมนี สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส รัสเซีย อิตาลี และเนเธอร์แลนด์

นโยบายด้านการบริหารของสาธารณรัฐโปแลนด์ 
ในปี 2560 นี้ รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคควบคู่กับการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างแผนดำเนินการ ได้แก่
- การส่งเสริมโครงการพัฒนาและการลงทุนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างทั่วถึง โดยรัฐบาลจะใช้งบประมาณของทั้งโปแลนด์และสหภาพยุโรปสนับสนุนโครงการใหม่ๆ เพิ่มเติมจากที่โครงการลงทุนที่เพิ่งอนุมัติจำนวน 800 โครงการ ซึ่งสามารถสร้างงานได้เพิ่ม 74,000 ตำแหน่ง
- การปรับปรุงโครงสร้างและระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อที่จะนำรายได้จากการจัดเก็บภาษีมาใช้จ่ายในเรื่องสวัสดิการสังคม
- การสนับสนุนการส่งออกด้วย Export Package แก่ผู้ประกอบการในประเทศ
(ที่มา : Polish Press Agency และ Ministry of Agriculture and Rural Development)

การค้าของสาธารณรัฐโปแลนด์ 
สาธารณรัฐโปแลนด์นั้นมุ่งเน้นการบริโภคภายในประเทศและส่งเสริมการส่งออกเป็นหลัก ซึ่งภาครัฐได้ให้การสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนและนักลงทุนต่างชาติผ่านสิทธิประโยชน์ต่างๆ ส่วนกฎระเบียบทางการค้านั้น สาธารณรัฐโปแลนด์ใช้กฎระเบียบทางการค้าในรูปแบบเดียวกับสหภาพยุโรป เนื่องจากสาธารณรัฐโปแลนด์เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป 
ในปี 2017 สาธารณรัฐโปแลนด์ มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวม 461,602 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแบ่งออกเป็นมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 231,006 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออก ได้แก่ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น ตลาดส่งออกหลักที่สำคัญ คือ เยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก สหราชอาณาจักร ด้านการนำเข้าคิดเป็นมูลค่า 230,596 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง เป็นต้น โดยมีเยอรมนี จีน รัสเซีย เป็นแหล่งนำเข้าที่สำคัญ 

ตาราง มูลค่าการค้ารวมของสาธารณรัฐโปแลนด์ 

การค้า

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

2017

% Change

2016/2015

% Change

2017/2016

การค้ารวม

395,751

403,357

461,602

1.92

14.44

การส่งออก

199,201

203,834

231,006

2.33

13.33

การนำเข้า

196,550

199,523

230,596

1.51

15.57

ที่มา : Global Trade  Atlas รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การค้าอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กับต่างประเทศ
สาธารณรัฐโปแลนด์เป็นประเทศผู้นำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อันดับ 20 ของโลก และเป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับ 18 ของโลก (ข้อมูลจาก Global Trade  Atlas ปี 2017) ซึ่งสาธารณรัฐโปแลนด์ถือได้ว่าเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ในยุโรป โดยผู้ผลิตส่วนมากเป็นผู้ประกอบการชาวต่างชาติที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในสาธารณรัฐโปแลนด์เพื่ออาศัยสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรป

ตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐโปแลนด์ 10 อันดับแรก ปี 2017

สาธารณรัฐโปแลนด์นำเข้าจากประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก

 ปี 2017

สาธารณรัฐโปแลนด์ส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก

ปี 2017

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

1.เยอรมนี

8,599

24.13

4.60

1.เยอรมนี

9,148

26.23

3.55

2.จีน

7,657

21.49

9.52

2.สหราชอาณาจักร

3,004

8.61

1.87

3.เนเธอร์แลนด์

3,700

10.38

12.39

3.ฝรั่งเศส

2,626

7.53

12.72

4.สโลวาเกีย

1,642

4.61

-0.67

4.เนเธอร์แลนด์

2,579

7.40

-2.49

5.สาธารณรัฐเช็ก

1,575

4.42

12.77

5.อิตาลี

1,779

5.10

10.57

6.อิตาลี

1,400

3.93

4.31

6.สาธารณรัฐเช็ก

1,670

4.79

11.89

7.ฝรั่งเศส

1,244

3.49

23.75

7.สวีเดน

1,415

4.06

1.89

8.เกาหลีใต้

1,086

3.05

-3.18

8.สเปน

1,086

3.11

6.32

9.ฮังการี

831

2.33

12.66

9.ฮังการี

939

2.69

10.00

10.สหราชอาณาจักร

809

2.27

2.40

10.รัสเซีย

866

2.48

17.51

ไทย (22)

243

0.68

21.28

ไทย (61)

19

0.05

-15.02

ที่มา:Global Trade  Atlas รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐโปแลนด์ 10 อันดับแรก ปี 2017 พบว่า สาธารณรัฐโปแลนด์นำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากเยอรมนีมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 8,599 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 24.13 โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 4.60 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐโปแลนด์นำเข้าจากเยอรมนี เช่น เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็ก,แผ่น CD สำหรับบันทึกเสียง,ภาพ เป็นต้น อันดับ 2 คือ จีน สาธารณรัฐโปแลนด์นำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากจีนมูลค่า 7,657 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 21.49 โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 9.52 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐโปแลนด์นำเข้าจากจีน เช่น ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ และMobile Telephone เป็นต้น อันดับ 3 คือ เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐโปแลนด์นำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากเนเธอร์แลนด์มูลค่า 3,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 10.38 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 12.39 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐโปแลนด์นำเข้าจากเนเธอร์แลนด์ เช่น วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด,Notebook,palm เป็นต้น ในขณะที่ไทยเป็นประเทศอันดับ 22 ที่สาธารณรัฐโปแลนด์นำเข้าสินค้า โดยมีมูลค่า 243 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.68 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 21.28 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐโปแลนด์นำเข้าจากไทย เช่น อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และวงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) เป็นต้น   

ตาราง มูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐโปแลนด์  10  อันดับแรก

 

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

2017

2016

2017

1.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

3,753

3,650

4,341

-2.74

18.93

2.ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์)

3,012

2,863

3,071

-4.95

7.27

3.เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า

2,487

2,565

2,879

3.14

12.24

4. Mobile Telephone

2,083

2,017

2,486

-3.17

23.25

5.วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit)

2,191

2,541

2,394

15.97

-5.79

6.เทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็ก,แผ่น CD สำหรับบันทึกเสียง,ภาพ

1,526

1,551

1,591

1.64

2.58

7.เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด,Notebook,palm

1,700

1,504

1,574

-11.53

4.65

8.สายไฟ ชุดสายไฟ

1,257

1,254

1,412

-0.24

12.60

9.อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ

895

887

1,053

-0.89

18.71

10.เครื่องรับโทรทัศน์สี

1,010

789

769

-21.88

-2.53

รวมมูลค่านำเข้าทั้งหมด

33,758

32,881

35,634

-2.60

8.37

ที่มา:Global Trade  Atlas รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตารางมูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐโปแลนด์  10 อันดับแรก พบว่า ในปี 2017 สาธารณรัฐโปแลนด์มีมูลค่าการนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวม 35,634 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งขยายตัวร้อยละ 8.37 โดยนำเข้าอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์มากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 4,341 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 18.93 สินค้าที่สาธารณรัฐโปแลนด์นำเข้าอันดับ 2 ได้แก่ ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) โดยมีมูลค่า 3,071 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 7.27 อันดับ 3 ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า โดยมีมูลค่า 2,879 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 12.24 ซึ่งสาธารณรัฐโปแลนด์มีการนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศต่างๆ เพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป โดยจำหน่ายภายในประเทศ รวมถึงส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป

การค้าอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กับต่างประเทศ
สาธารณรัฐโปแลนด์เป็นประเทศผู้นำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อันดับ 20 ของโลก และเป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับ 18 ของโลก (ข้อมูลจาก Global Trade  Atlas ปี 2017) ซึ่งสาธารณรัฐโปแลนด์ถือได้ว่าเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ในยุโรป โดยผู้ผลิตส่วนมากเป็นผู้ประกอบการชาวต่างชาติที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในสาธารณรัฐโปแลนด์เพื่ออาศัยสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรป

ตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐโปแลนด์ 10 อันดับแรก ปี 2017

สาธารณรัฐโปแลนด์นำเข้าจากประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก

 ปี 2017

สาธารณรัฐโปแลนด์ส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก

ปี 2017

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

1.เยอรมนี

8,599

24.13

4.60

1.เยอรมนี

9,148

26.23

3.55

2.จีน

7,657

21.49

9.52

2.สหราชอาณาจักร

3,004

8.61

1.87

3.เนเธอร์แลนด์

3,700

10.38

12.39

3.ฝรั่งเศส

2,626

7.53

12.72

4.สโลวาเกีย

1,642

4.61

-0.67

4.เนเธอร์แลนด์

2,579

7.40

-2.49

5.สาธารณรัฐเช็ก

1,575

4.42

12.77

5.อิตาลี

1,779

5.10

10.57

6.อิตาลี

1,400

3.93

4.31

6.สาธารณรัฐเช็ก

1,670

4.79

11.89

7.ฝรั่งเศส

1,244

3.49

23.75

7.สวีเดน

1,415

4.06

1.89

8.เกาหลีใต้

1,086

3.05

-3.18

8.สเปน

1,086

3.11

6.32

9.ฮังการี

831

2.33

12.66

9.ฮังการี

939

2.69

10.00

10.สหราชอาณาจักร

809

2.27

2.40

10.รัสเซีย

866

2.48

17.51

ไทย (22)

243

0.68

21.28

ไทย (61)

19

0.05

-15.02

ที่มา:Global Trade  Atlas รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การส่งออกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐโปแลนด์ ในปี 2017 สาธารณรัฐโปแลนด์ส่งออกไปยังเยอรมนีมากเป็นอันดับ 1 โดยมีมูลค่า 9,148 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 26.23 โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 3.55 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐโปแลนด์ส่งออกไปเยอรมนี เช่น เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า สายไฟ ชุดสายไฟ และเครื่องรับโทรทัศน์สี เป็นต้น อันดับ 2 คือ สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐโปแลนด์ส่งออกไปยัง สหราชอาณาจักร มูลค่า 3,004 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 8.61 โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 1.87 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐโปแลนด์ส่งออกไปยังสหราชอาณาจักร เช่น เครื่องรับโทรทัศน์สี เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด,Notebook,palm และสายไฟ ชุดสายไฟ เป็นต้น อันดับ 3 คือ ฝรั่งเศส สาธารณรัฐโปแลนด์ส่งออกไปยังฝรั่งเศส มูลค่า 2,626 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 7.53 โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 12.72 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐโปแลนด์ส่งออกไปยังฝรั่งเศส เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด,Notebook,palm และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า เป็นต้น ในขณะที่สาธารณรัฐโปแลนด์ส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไทยมากเป็นอันดับที่ 61  โดยมีมูลค่า 19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.05 โดยมีอัตราการหดตัวร้อยละ 15.02 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐโปแลนด์ส่งออกไปไทย เช่น เครื่องซักแห้ง มอเตอร์ใหญ่(กำลังเกิน750W) และเครื่องรับโทรทัศน์สี เป็นต้น

ตาราง มูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐโปแลนด์ 10  อันดับแรก

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

2017

2016

2017

1.เครื่องรับโทรทัศน์สี

4,279

3,924

4,290

-8.30

9.33

2.เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด,Notebook,palm

2,959

2,953

3,205

-0.20

8.53

3.เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า

2,363

2,520

2,792

6.64

10.79

4.สายไฟ ชุดสายไฟ

2,353

2,386

2,598

1.40

8.89

5.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

1,475

1,483

1,728

0.54

16.52

6.เครื่องซักผ้า

1,221

1,185

1,265

-2.95

6.75

7.เทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็ก,แผ่น CD สำหรับบันทึกเสียง,ภาพ

1,315

1,483

1,158

12.78

-21.92

8.ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์)

1,449

1,466

1,114

1.17

-24.01

9.อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ หรือ ข้อมูลต่างๆ

666

742

871

11.41

17.39

10.ตู้เย็นใช้ตามบ้านเรือน

932

817

833

-12.34

1.96

รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด

33,212

32,920

34,872

-0.88

5.93

ที่มา : Global Trade  Atlas รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตารางมูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐโปแลนด์  10  อันดับแรก พบว่า การส่งออกของสาธารณรัฐโปแลนด์ในปี 2017 มีมูลค่าการส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวม 34,872 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งขยายตัวร้อยละ 5.93 สาธารณรัฐโปแลนด์ส่งออกเครื่องรับโทรทัศน์สีมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 โดยมีมูลค่า 4,290 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 9.33 อันดับ 2 ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด,Notebook,palm โดยมีมูลค่าการส่งออก 3,205 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 8.53 อันดับ 3 ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า มูลค่าการส่งออก 2,792 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 10.79 ทั้งนี้ การส่งออกของสาธารณรัฐโปแลนด์ส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกได้เข้ามาตั้งฐานการผลิตในสาธารณรัฐโปแลนด์ เพื่อต้องการส่งออกสินค้าต่อไปยังสหภาพยุโรป ดังนั้นการส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาพเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปเป็นหลัก

ตาราง มูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากสาธารณรัฐโปแลนด์ 10  อันดับแรก

 

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

2017

2016

2017

1.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

0.02

26.47

11.17

132,250.00

-57.80

2.เครื่องอุปกรณ์สําหรับป้องกันวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบ

3.73

4.49

6.47

20.38

44.10

3.หม้อสะสมไฟฟ้า

2.52

3.69

3.77

46.43

2.17

4.เครื่องอุปกรณ์สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ และอุปกรณ์สำหรับสื่อสารในระบบเครื่อข่ายทางสาย ไร้สาย

0.72

9.33

3.45

1,195.83

-63.02

5.เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า

1.57

1.6

3.36

1.91

110.00

6.มอเตอร์ไฟฟ้า

4.36

3.72

3.00

-14.68

-19.35

7.กล้องถ่ายบันทึกภาพและส่วนประกอบ

3.39

2.62

2.38

-22.71

-9.16

8.สายไฟฟ้า ชุดสายไฟ

1.55

1.83

2.21

18.06

20.77

9.ส่วนประกอบของเครื่องอุปกรณ์สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณและจัดเส้นทาง

1.06

5.00

2.02

371.70

-59.60

10.แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า

2.21

2.01

1.96

-9.05

-2.49

รวมมูลค่านำเข้าทั้งหมด

31.45

72.33

54.86

129.98

-24.15

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตารางมูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากสาธารณรัฐโปแลนด์ 10 อันดับแรก แสดงให้เห็นว่า ในปี 2017 ไทยนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากสาธารณรัฐโปแลนด์ คิดเป็นมูลค่า 54.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการหดตัวร้อยละ 24.15 โดยสินค้านำเข้าอันดับ 1 ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยมีมูลค่าการนำเข้า 11.17 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 57.80 อันดับ 2 ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์สําหรับป้องกันวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบ โดยมีมูลค่าการนำเข้า 6.47 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 44.10 สินค้าที่ไทยนำเข้าจากสาธารณรัฐโปแลนด์มากเป็นอันดับ 3 ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า โดยมีมูลค่า 3.77 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.17 ซึ่งลักษณะการนำเข้าสินค้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากสาธารณรัฐโปแลนด์จะเป็นการนำเข้าเพื่อผลิตและประกอบต่อในไทย เนื่องจากไทยยังคงเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของอาเซียน

ตาราง มูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปสาธารณรัฐโปแลนด์ 10 อันดับแรก

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

2017

2016

2017

1.ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

88.58

77.69

121.93

-12.29

56.94

2.แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า

9.48

10.49

16.16

10.65

54.05

3.เครื่องปรับอากาศ

13.90

14.80

15.31

6.47

3.45

4.ไดโอด ทรานซิสเตอร์ กลอุปกรณ์กึ่งตัวนํา และส่วนประกอบ

0.37

1.11

7.56

200.00

581.08

5.วงจรพิมพ์ (Printed Circuit)

5.00

5.60

5.93

12.00

5.89

6.เครื่องโทรศัพท์ และอุปกรณ์

0.10

0.91

4.83

810.00

430.77

7.เทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็ก,แผ่น CD

4.98

6.49

4.47

30.32

-31.12

8.เครื่องรับโทรทัศน์

0.04

0.02

2.56

-50.00

12700.00

9.เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ

1.05

0.41

2.45

-60.95

497.56

10.ส่วนประกอบของแป้น แผง ตู้ สำหรับอุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้า

0.60

0.71

2.23

18.33

214.08

รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด

146.03

141.69

196.04

-2.97

38.36

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตารางมูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปสาธารณรัฐโปแลนด์ 10 อันดับแรก แสดงให้เห็นว่า ในปี 2017 ไทยส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสาธารณรัฐโปแลนด์คิดเป็นมูลค่า 196.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 38.36 โดยสินค้าส่งออกอันดับ 1 ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีมูลค่าการส่งออก 121.93 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 56.94 สินค้าส่งออกอันดับ 2 ได้แก่ แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออก 16.16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 54.05 สินค้าส่งออกอันดับ 3 ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ มีมูลค่าการส่งออก 15.31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.45 ซึ่งลักษณะการส่งออกของไทยไปสาธารณรัฐโปแลนด์เป็นการส่งออกชิ้นส่วนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเพิ่มมูลค่าสินค้าในสาธารณรัฐโปแลนด์ และส่งออกไปสหภาพยุโรปต่อไป 

SWOT
จุดแข็ง (Strengths)
- สาธารณรัฐโปแลนด์มีศักยภาพด้านโลจิสติกส์ เนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางยุโรปและมีพรมแดนติดกับ 7 ประเทศ
- สาธารณรัฐโปแลนด์มีวิศวกรที่มีความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สูง
- จากการที่สาธารณรัฐโปแลนด์เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ทำให้ผู้ผลิตชาวต่างชาติที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในสาธารณรัฐโปแลนด์ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป
- รัฐบาลสาธารณรัฐโปแลนด์มีนโยบายสนับสนุนการลงทุนในรูปแบบต่างๆแก่นักลงทุนต่างชาติ เช่น สิทธิประโยชน์ภาษี เป็นต้น
จุดอ่อน (Weaknesses)
- สาธารณรัฐโปแลนด์มีกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าตามเงื่อนไขของสหภาพยุโรป ซึ่งสหภาพยุโรปได้กำหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินสินค้านำเข้าก่อนที่จะออกใบอนุญาตนำเข้าแก่สินค้าต่างๆ ทำให้ผู้นำเข้าต้องเสียค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าว
โอกาส (Opportunities)
- สาธารณรัฐโปแลนด์เป็นประเทศที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการชาวต่างชาติในการเข้ามาตั้งฐานการผลิตและกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคยุโรป
- ผู้บริโภคชาวโปแลนด์มีกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น ทำให้เป็นโอกาสแก่ผู้ประกอบการต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทำตลาดสินค้าในสาธารณรัฐโปแลนด์
อุปสรรค (Threats)
- สาธารณรัฐโปแลนด์มีมาตรการการควบคุมและกำหนดมาตรฐานและสุขอนามัยสินค้าอาหารที่เข้มงวดเช่นเดียวกับสหภาพยุโรป
- สินค้าไทยเสียอากรขาเข้าสูงกว่าสินค้าจากประเทศที่มีความตกลงการค้าเสรีกับโปแลนด์ เช่น สหภาพยุโรป, EFTA, CEFTA, ตุรกี เป็นต้น

การลงทุนของสาธารณรัฐโปแลนด์ 
สาธารณรัฐโปแลนด์ ถือเป็นตลาดที่น่าสนใจของนักลงทุนชาวต่างชาติที่ต้องการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป เนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางยุโรป มีกำลังแรงงานมาก และเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ สาธารณรัฐโปแลนด์ยังได้อันดับที่ 24 จากทั้งหมด 190 ประเทศในการจัดลำดับความยากง่ายในการทำธุรกิจ(รายงาน Doing Business 2017) ของธนาคารโลกอีกด้วย

ตาราง มูลค่าการลงทุนจากต่างชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ 

Foreign Direct Investment

2014

2015

2016

FDI inflows (Millions of dollars)

14,269

13,472

11,358

FDI outflows (Millions of dollars)

2,898

3,216

6,436

FDI inward stock (Millions of dollars)

245,161e

213,071b

185,903

FDI outward stock (Millions of dollars)

65,217e

27,838b

24,790
ที่มา : UNCTAD, 2017

นโยบายการส่งเสริมการลงทุน
หน่วยงาน Polish Investment and Trade Agency (PAIH) เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านการลงทุนของสาธารณรัฐโปแลนด์ โดยหน่วยงานดังกล่าวให้บริการแก่นักลงทุนต่างชาติในสาธารณรัฐโปแลนด์และให้การสนับสนุนบริษัทของสาธารณรัฐโปแลนด์ในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งสาธารณรัฐโปแลนด์ได้เปิดสำนักงาน PAIH ในภูมิภาคต่างๆ เช่น เซี่ยงไฮ้ สิงคโปร์ เวียดนาม เคนยาและอิหร่าน ทั้งนี้ สาขาอุตสาหกรรมที่ PAIH มุ่งส่งเสริม ได้แก่ ด้าน ICT เทคโนโลยีชีวภาพ เภสัชกรรม เครื่องสำอาง และอาหาร เป็นต้น
สาธารณรัฐโปแลนด์มีมาตรการกระตุ้นและช่วยเหลือภาคธุรกิจโปแลนด์ อาทิ 
1. โครงการประกวดการคิดค้นนวัตกรรมสำหรับธุรกิจภายใต้เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ในประเทศอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยรัฐบาลได้จัดสรรเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 195 ล้านสว็อตตี้ (1.7 พันล้านบาท) สำหรับโครงการดังกล่าว 
2. Smart Development Programme โครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือ SMEs ในการสร้างแบรนด์ประชาสัมพันธ์สินค้า โดยส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาใช้ การพัฒนาบุคลากร การให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับ SMEs เพื่อไปร่วมแสดงสินค้าและ trade mission ในต่างประเทศ (โครงการ Go to Brand) โดยมีเงินทุนรองรับจำนวน 1 หมื่นล้านสว็อตตี้ (8.9 หมื่นล้านบาท) 
ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ

มาตรการด้านภาษี
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี Personal Income Tax Code และภาษีเงินได้นิติบุคคลมี Corporate Income Tax Act กำกับดูแล โดยกำหนดอัตราภาษีไว้ดังนี้
- รายได้จากการประกอบธุรกิจของกิจการห้างหุ้นส่วนจำนวนไม่เกิน 85,528 สว๊อตตี้ เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 18 และสำหรับส่วนที่เกินจาก 85,528 สว๊อตตี้ เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 32
- รายได้จากการประกอบธุรกิจ ดอกเบี้ย หรือหุ้นของกิจการที่มีการจดทะเบียนการประกอบการ เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 19
- รายได้ของบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งได้รับใบอนุญาตในการทำงานและให้บริการต่างๆ ในประเทศโปแลนด์ เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 20
- เงินบริจาค ยกเว้นการเรียกเก็บภาษี
- สาขาหรือสำนักงานตัวแทนของบริษัทต่างชาติที่เปิดกิจการในสาธารณรัฐโปแลนด์จะได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) ในการโอนผลกำไรจากการประกอบกิจการกลับไปยังสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 23 ยกเว้นในบางสินค้าหรือบริการที่เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 5-8
- เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0 สำหรับการส่งออกสินค้าและการขนส่งภายในประเทศ
- ยกเว้นการเรียกเก็บสำหรับการให้บริการทางการเงิน
นอกจากนี้ สาธารณรัฐโปแลนด์ยังมีการจัดเก็บภาษีอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ภาษีอสังหาริมทรัพย์ ภาษีป่าไม้และภาษีเกษตรกรรม ภาษียานยนต์ เป็นต้น
ภาษีนำเข้า
สาธารณรัฐโปแลนด์มีอัตราภาษีศุลกากรหลายอัตรา เช่น อัตราพิเศษสำหรับประเทศสมาชิก WTO ประเทศกำลังพัฒนา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และประเทศที่มีข้อตกลงพิเศษ เช่น EU CEFTA ลิทธัวเนีย เอสโทเนีย อิสราเอล เป็นต้น
สาธารณรัฐโปแลนด์ให้สิทธิพิเศษทางการค้า (GSP) แก่ประเทศที่มีรายได้ประชาชาติต่อหัวต่ำกว่าร้อยละ 8 ของโปแลนด์ 48 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย เป็นส่วนลดร้อยละ 20 ของอัตราปกติ แต่ไม่ได้ให้ทุกรายการสินค้า สินค้าที่ยกเว้น เช่น สินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหว สินค้าสิ่งทอและเสื้อผ้า เป็นต้น
มาตรการที่มิใช่ภาษี
กฎระเบียบการนำเข้าสินค้า
สาธารณรัฐโปแลนด์มีกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าตามเงื่อนไขของสหภาพยุโรป ซึ่งสหภาพยุโรปได้กำหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินสินค้านำเข้าก่อนที่จะออกใบอนุญาตนำเข้าให้แก่สินค้า โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการกำหนดมาตรฐานและตรวจสอบสินค้าของสาธารณรัฐโปแลนด์ คือ Centralny Inspektorat Standardyzacji (CIS)
สาธารณรัฐโปแลนด์มีกฎระเบียบที่บังคับใช้เฉพาะสินค้า เช่น
- แบตเตอรี่ สหภาพยุโรปได้ออก Directive 2006/66 เพื่อจำกัดการจำหน่ายแบตเตอรี่ในสหภาพยุโรปทั้งที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยจะต้องไม่มีสาร Cadmium หรือ Mercury ยกเว้นที่ใช้ในระบบการเตือนภัยและระบบฉุกเฉินต่างๆ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ไร้สายต่างๆ 
- เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับ Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) โดยได้กำหนดให้ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าต้องขึ้นทะเบียนสินค้าไว้กับ National WEEE Authority นอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ WEEE ได้แก่ Restricting the Use of Hazardous Substances (RoHS) ซึ่งจำกัดการใช้สารอันตราย เช่น Lead, Cadmium, Mercury, Hexavalent Chromium, PBBs และ PBDEs ในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ส่งออกอาจถูกขอให้ชี้แจงโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบของสหภาพยุโรปถึงความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีดังกล่าวเป็นกรณีๆ ไป
กฎระเบียบการส่งออกสินค้า
สินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก ได้แก่ สินค้าเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะและสินค้าที่มีโควตาส่งออก ซึ่งสาธารณรัฐโปแลนด์มีโควตาส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (VER) ไปยัง EU นอร์เวย์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และตุรกี 
นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ห้ามนำเข้า ได้แก่ รถโดยสารเก่า เชสซี และตัวถัง ที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป รถบรรทุกที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป เครื่องยนต์ 2 จังหวะ และยานพาหนะที่มีเครื่องยนต์ 2 จังหวะ แต่ไม่มีการห้ามส่งออก

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก  http://eiu.thaieei.com/Default.aspx
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.dft.go.th
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก    
http://ditp.go.th/main.php?filename=market_info&country=60 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.dtn.go.th
กระทรวงการต่างประเทศ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.mfa.go.th
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก
http://www.thaibiz.net/th/market/Republic-of-Poland 
Global Trade Atlas .(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.gtis.com/gta
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ . 2560. คู่มือการค้า/การลงทุนของสาธารณรัฐโปแลนด์ .เข้าถึงได้จาก www.ditp.go.th/contents_attach/146269/146269.pdf
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ . 2560. ข้อมูลการค้าไทย-โปแลนด์ .เข้าถึงได้จาก http://www.dtn.go.th/files/60/europe/Poland_2s_0360.pdf
Santander. 2017. Poland: Foreign investment. Retrieved from https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/poland/foreign-investment
HANNOVER MESSE. 2017. Invest in Poland: Well worth it. Retrieved from http://www.hannovermesse.de/en/supporting-program/partner-country-poland/articlepage.xhtml

เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272
Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273ที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved