สาธารณรัฐเช็ก

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นที่                        77,230 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต                  2,143 กิโลเมตร มีชายแดนติดกับประเทศออสเตรีย 402 กิโลเมตร เยอรมัน 704 กิโลเมตร โปแลนด์ 796 กิโลเมตร สโลวาเกีย 241 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ         แถบเขตโบฮีเมียทางตะวันตกมีพื้นที่กว้างเป็นลูกคลื่น ภูเขาและที่ราบสูงล้อมรอบด้วยภูเขาเตี้ยๆ ส่วนทางตะวันออกตรงเขตโมราเวียเป็นเขตที่มีภูเขาอยู่มาก

สภาพภูมิอากาศ           สภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น 4 ฤดู โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวอยู่ที่ประมาณ 20 องศาเซลเซียส และสูงสุดในฤดูร้อนประมาณ 30-35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 15-25 องศาเซลเซียส อากาศค่อนข้างเย็นสบาย มักมีฝนในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง

เมืองหลวง                  กรุงปราก (Prague หรือ Praha)

ประชากร                   10,704,720 คน (คาดการณ์ปี 2020)

ภาษาราชการ              เช็ก ส่วนสำหรับการทำธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ และในย่านท่องเที่ยว มีการใช้ภาษาอังกฤษ เยอรมัน และรัสเซีย เป็นภาษากลางสำหรับสื่อสารทั่วไป  

ศาสนา                      ไม่นับถือศาสนา (59%) คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (26.8%) อื่นๆ (14.2%)

ระบอบการปกครอง       ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข

สกุลเงิน                     โครูนาเช็ก (Koruna) (1 โครูนาเช็ก ประมาณ 1.36 บาท ณ วันที่ 16 ก.ค. 2020)

GDP (US$bn)             247 (ปี 2019)

GDP per capita (US$)  23,070 (ปี 2019)

GDP Growth (%)        2.5 (ปี 2019)

Inflation (%)              2.8 (ปี 2019)

สาธารณรัฐเช็กเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union: EU) และเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในลำดับต้นของภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกและยังเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจมีความมั่นคงแข็งแรง และภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ทำให้นักลงทุนหลากหลายประเทศต่างสนใจเข้ามาลงทุนในสาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเช็กมีระบบการค้าและเศรษฐกิจเปิดแบบตลาดเสรี โดยผ่านการปฏิรูประบบเศรษฐกิจมาแล้ว และมีกระบวนการการปฏิรูปที่รวดเร็ว เป็นผลให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ โดยภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก มีอัตราการว่างงานค่อนข้างต่ำ และยังมีราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในยุโรปตะวันตก ประกอบกับการใช้สกุลเงินของตัวเอง ทำให้สินค้าต่างๆ ที่ผลิตในประเทศมีราคาที่ค่อนข้างถูกกว่า รวมถึงราคาค่าแรงและปัจจัยการผลิตในด้านต่างๆ เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มยูโรโซน

ในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจของเช็กเป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (Market Economy) ที่เน้นการส่งออก การบริการด้านเทคโนโลยี การผลิต และนวัตกรรมเป็นหลัก โดยมีศักยภาพที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องจักรในการก่อสร้าง การผลิตเหล็ก อะไหล่และอุปกรณ์ด้านคมนาคม เคมีภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ ในขณะที่ศักยภาพในภาคบริการคือ การวิจัยเพื่อการพัฒนา การพัฒนาระบบ ICT และ software เทคโนโลยีนาโน และชีววิทยาศาสตร์ ในขณะที่ผลผลิตทางเกษตรกรรมหลักคือ ธัญพืช น้ำมันพืช และฮอปส์ (Hops)

ตารางที่ 2 มูลค่าการค้ารวมของสาธารณรัฐเช็ก

การค้า

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2017

2018

2019

% Change

2018/2017

% Change

2019/2018

การค้ารวม

345,609

386,888

377,449

11.94

-2.44

การส่งออก

182,203

202,233

198,835

10.99

-1.68

การนำเข้า

163,406

184,655

178,614

13.00

-3.27

ดุลการค้า

18,797

17,578

20,221

-6.49

15.04

ที่มา: Global Trade Atlas รวบรวมและวิเคราะห์โดยศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

       (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                       

ในปี 2019 สาธารณรัฐเช็ก มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวม 377,449 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแบ่งออกเป็นมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 198,835 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออก ได้แก่ ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น ตลาดส่งออกหลักที่สำคัญ คือ เยอรมนี สโลวาเกีย โปแลนด? ด้านการนำเข้าคิดเป็นมูลค่า 178,614 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่  เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง เป็นต้น โดยมีเยอรมนี จีน โปแลนด์ เป็นแหล่งนำเข้าที่สำคัญ ทั้งนี้ สาธารณรัฐเช็กได้ดุลการค้า 20,221 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐเช็ก 10 อันดับแรก ปี  2019

สาธารณรัฐเช็กนำเข้าจากประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก

 ปี 2019

สาธารณรัฐเช็กส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก

ปี 2019

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

1.จีน

12,549

24.90

7.87

1.เยอรมนี

19,723

34.97

-0.85

2.เยอรมนี

11,006

21.84

-5.04

2.เนเธอร์แลนด์

3,970

7.04

10.13

3.เนเธอร์แลนด์

4,979

9.88

25.69

3.ฝรั่งเศส

3,073

5.45

-1.74

4.ฮ่องกง

2,016

4.00

4.13

4.สหราชอาณาจักร

2,928

5.19

-7.97

5.ไอร์แลนด์

1,911

3.79

-2.29

5.โปแลนด์

2,524

4.47

5.33

6.สโลวาเกีย

1,811

3.59

-9.62

6.สโลวาเกีย

2,470

4.38

3.36

7.โปแลนด์

1,752

3.48

-6.26

7.ออสเตรีย

2,042

3.62

-5.71

8.สหราชอาณาจักร

1,472

2.92

-17.64

8.ฮังการี

1,862

3.30

16.03

9.สหรัฐอเมริกา

1,350

2.68

11.98

9.อิตาลี

1,809

3.21

1.59

10.ออสเตรีย

1,167

2.31

-14.70

10.สเปน

1,527

2.71

-1.24

ไทย (17)

576

1.14

2.72

ไทย (58)

27

0.05

-25.91

ที่มา: Global Trade Atlas รวบรวมและวิเคราะห์โดยศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์      

จากตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐเช็ก 10 อันดับแรก ปี 2019 พบว่า สาธารณรัฐเช็กนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากจีนมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 12,549ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 24.90 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 7.87 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐเช็กนำเข้าจากจีน เช่น Mobile Telephone เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด,Notebook,palm และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อันดับ 2 คือ เยอรมนี สาธารณรัฐเช็กนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากเยอรมนีมูลค่า 11,006 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 21.84 โดยมีอัตราการหดตัวร้อยละ 5.04 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐเช็กนำเข้าจากเยอรมนี เช่น เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด,Notebook,palm เป็นต้น อันดับ 3 คือ เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐเช็กนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากเนเธอร์แลนด์มูลค่า 4,979 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 9.88 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 25.69 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐเช็กนำเข้าจากเนเธอร์แลนด์ เช่น อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ   เป็นต้น ในขณะที่ไทยเป็นประเทศอันดับ 17 ที่สาธารณรัฐเช็กนำเข้าสินค้า โดยมีมูลค่า 576 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.14 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.72 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐเช็กนำเข้าจากไทย เช่น  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ และกล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกวีดีโอภาพนิ่ง วีดีโออื่นๆ เป็นต้น 

ตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐเช็ก 10 อันดับแรก ปี  2019

สาธารณรัฐเช็กนำเข้าจากประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก

 ปี 2019

สาธารณรัฐเช็กส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก

ปี 2019

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

1.จีน

12,549

24.90

7.87

1.เยอรมนี

19,723

34.97

-0.85

2.เยอรมนี

11,006

21.84

-5.04

2.เนเธอร์แลนด์

3,970

7.04

10.13

3.เนเธอร์แลนด์

4,979

9.88

25.69

3.ฝรั่งเศส

3,073

5.45

-1.74

4.ฮ่องกง

2,016

4.00

4.13

4.สหราชอาณาจักร

2,928

5.19

-7.97

5.ไอร์แลนด์

1,911

3.79

-2.29

5.โปแลนด์

2,524

4.47

5.33

6.สโลวาเกีย

1,811

3.59

-9.62

6.สโลวาเกีย

2,470

4.38

3.36

7.โปแลนด์

1,752

3.48

-6.26

7.ออสเตรีย

2,042

3.62

-5.71

8.สหราชอาณาจักร

1,472

2.92

-17.64

8.ฮังการี

1,862

3.30

16.03

9.สหรัฐอเมริกา

1,350

2.68

11.98

9.อิตาลี

1,809

3.21

1.59

10.ออสเตรีย

1,167

2.31

-14.70

10.สเปน

1,527

2.71

-1.24

ไทย (17)

576

1.14

2.72

ไทย (58)

27

0.05

-25.91

ที่มา: Global Trade Atlas รวบรวมและวิเคราะห์โดยศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์      


การส่งออกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐเช็ก ในปี 2019 สาธารณรัฐเช็กส่งออกไปยังเยอรมนีมากเป็นอันดับ 1 โดยมีมูลค่า 19,723 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 34.97 โดยมีอัตราการหดตัวร้อยละ 0.85 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐเช็กส่งออกไปเยอรมนี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด,Notebook,palm Mobile Telephone และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อันดับ 2 คือ เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐเช็กส่งออกไปยังเนเธอร์แลนด์ มูลค่า 3,970ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 7.04 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 10.13 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐเช็กส่งออกไปยังเนเธอร์แลนด์ เช่น อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ และ Mobile Telephone เป็นต้น อันดับ 3 คือ ฝรั่งเศส สาธารณรัฐเช็กส่งออกไปฝรั่งเศส มูลค่า 3,073 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 5.45 โดยมีอัตราการหดตัวร้อยละ 1.74 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐเช็กส่งออกไปยังฝรั่งเศส เช่น อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า และ Mobile Telephone เป็นต้น ในขณะที่สาธารณรัฐเช็กส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไทยมากเป็นอันดับที่ 58 โดยมีมูลค่า 27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.05 โดยมีอัตราการหดตัวร้อยละ 25.91 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐเช็กส่งออกไปไทย เช่น เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (AC Generator/alternators) และกล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกวีดีโอภาพนิ่ง วีดีโออื่นๆ เป็นต้น

ตาราง มูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10 อันดับแรกที่ไทยนำเข้าจากสาธารณรัฐเช็ก

 

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า

(ล้านบาท)

อัตราการขยายตัว (%)

2017

2018

2019

2018

2019

1.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

92.44

1,038.94

551.47

1,023.91

-46.92

2.เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า

314.61

379.56

375.44

20.64

-1.09

3.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

7.13

350.42

314.92

4,814.73

-10.13

4.เครื่องอุปกรณ์สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ

73.44

50.17

154.5

-31.69

207.95

5.อุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า

74.97

78.55

135.83

4.78

72.92

6.ตัวเก็บประจุไฟฟ้า(Capacitor),ตัวต้านทานไฟฟ้า

244.97

190.95

135.2

-22.05

-29.20

7.มอเตอร์ไฟฟ้า

107.91

138.86

133.43

28.68

-3.91

8.แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า

46.19

174.16

95.58

277.05

-45.12

9.สายไฟฟ้า ชุดสายไฟ

38.6

54.11

65.74

40.18

21.49

10.ฉนวนไฟฟ้า

42.98

60.45

63.66

40.65

5.31

รวมมูลค่านำเข้าทั้งหมด

1,648.64

3,114.38

2,585.42

88.91

-16.98

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตารางมูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10 อันดับแรกที่ไทยนำเข้าจากสาธารณรัฐเช็ก แสดงให้เห็นว่า ในปี 2019 ไทยนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากสาธารณรัฐเช็ก คิดเป็นมูลค่านำเข้ารวม 2,585.42 ล้านบาท มีอัตราการหดตัวร้อยละ 16.98 โดยสินค้านำเข้าอันดับ 1 ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่าการนำเข้า 551.47 ล้านบาท และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 46.92 อันดับ 2 ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า โดยมีมูลค่าการนำเข้า 375.44 ล้านบาท และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 1.09 สินค้าที่ไทยนำเข้าจากสาธารณรัฐเช็กมากเป็นอันดับ 3 ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยมีมูลค่า 314.92 ล้านบาท และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 10.13

ตาราง มูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10 อันดับแรกที่ไทยส่งออกไปสาธารณรัฐเช็ก

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า (ล้านบาท)

อัตราการขยายตัว (%)

2017

2018

2019

2018

2019

1.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

9,576.80

8,583.49

7,336.48

-10.37

-14.53

2.แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า

769.58

820.16

1,550.29

6.57

89.02

3.กล้องถ่ายบันทึกภาพและส่วนประกอบ

1,031.99

1,134.05

951.59

9.89

-16.09

4.เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า

899.4

683.66

767.75

-23.99

12.30

5.เครื่องอุปกรณ์สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ

24.33

0.46

441.39

-98.11

95,854.35

6.วงจรพิมพ์ (Printed Circuit)

418.71

441.45

404.71

5.43

-8.32

7.เครื่องโทรศัพท์ และอุปกรณ์

221.84

257.62

362.53

16.13

40.72

8.ตัวเก็บประจุไฟฟ้า(Capacitor),ตัวต้านทานไฟฟ้า

309.69

344.36

345.12

11.20

0.22

9.ไดโอด ทรานซิสเตอร์ กลอุปกรณ์กึ่งตัวนํา

266.17

291.8

334.23

9.63

14.54

10.วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit)

517.11

466.59

301.61

-9.77

-35.36

รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด

15,088.83

14,200.55

14,065.80

-5.89

-0.95

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

จากตารางมูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10 อันดับแรกที่ไทยส่งออกไปสาธารณรัฐเช็ก แสดงให้เห็นว่า ในปี 2019 ไทยส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสาธารณรัฐเช็กคิดเป็นมูลค่านำเข้ารวม 14,065.80 ล้านบาท มีอัตราการหดตัวร้อยละ 0.95 โดยสินค้าส่งออกอันดับ 1 ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีมูลค่าการส่งออก 7,336.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 14.53 สินค้าส่งออกอันดับ 2 แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออก 1,550.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวมากถึงร้อยละ 89.02 สินค้าส่งออกอันดับ 3 ได้แก่ กล้องถ่ายบันทึกภาพและส่วนประกอบ มีมูลค่าการส่งออก 951.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 16.09

SWOT ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก

จุดแข็ง (Strengths)

          - สาธารณรัฐเช็กมีระบบการเมืองและสถานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง

          - ที่ตั้งของประเทศเป็นจุดศูนย์กลางภูมิภาคยุโรป

- รัฐบาลกำหนดยุทธศาตร์ด้านการค้า ให้เป็นประเทศศูนย์กลางการค้า(Trading Country) ในยุโรป กลางและตะวันออก

จุดอ่อน (Weaknesses)

          - ภาครัฐและเอกชนพยายามลดการใช้จ่าย โดยอัตราเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น

โอกาส (Opportunities)

          - สาธารณรัฐเช็กเป็นประเทศที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการชาวต่างชาติในการเข้ามาตั้งฐานการผลิตและกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคยุโรป

          - ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก ยังขยายตัวได้ดี

อุปสรรค (Threats)

          - สาธารณรัฐช็กมีมาตรการการควบคุมและกำหนดมาตรฐานและสุขอนามัยสินค้าอาหารที่เข้มงวดเช่นเดียวกับสหภาพยุโรป

การลงทุนของสาธารณรัฐเช็ก

             สาธารณรัฐเช็ก ถือเป็นตลาดที่น่าสนใจของนักลงทุนชาวต่างชาติที่ต้องการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป เนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางยุโรป มีกำลังแรงงานมาก และยังเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอีกด้วยในปี 2019 ที่ผ่านมา สาธารณรัฐเช็กมีการลงทุนจากต่างชาติ มูลค่า 7,577 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และออกไปลงทุนในต่างประเทศ 4,918 ล้านเหรียญสหรัฐ

ตาราง มูลค่าการลงทุนจากต่างชาติของสาธารณรัฐเช็ก

Foreign Direct Investment

2017

2018

2019

FDI inflows (Millions of dollars)

9,522

11,010

7,577

FDI outflows (Millions of dollars)

7,560

8,663

4,918

FDI inward stock (Millions of dollars)

153,468

155,024

170,682

FDI outward stock (Millions of dollars)

23,655

34,759

45,364

 

 

 

 

 

 

 

         

ที่มา: UNCTAD, 2020


โอกาสทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน

1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์การค้าไทย-เช็ก ไทยสามารถใช้สาธารณรัฐเช็กซึ่งมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและทำเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของยุโรปเป็นศูนย์รวบรวม และกระจายสินค้าของไทยสู่ประเทศในแถบยุโรปตะวันตกและ ตะวันออก กว่า 19 ประเทศ ขณะที่สาธารณรัฐเช็กสามารถใช้ไทยเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าของ สาธารณรัฐเช็กสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนและภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจ ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญคือการ พัฒนาแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ของ 2 ประเทศร่วมกัน (ในภาคธุรกิจ มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสมาคมโลจิสติกส์ของสาธารณรัฐเช็กกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทย (TIFFA) เมื่อเดือนกันยายน 2555 ระหว่างงาน TILOG 2012)

2. ส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจบริการของไทย รัฐบาลไทยมีการส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจบริการของไทย ที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก อาทิ ร้านอาหารไทย, ร้านนวดแผนไทยและสปาไทย โดยเฉพาะที่สาธารณรัฐ เช็กกำลังเป็นที่รู้จักและนิยมเป็นอย่างมาก จึงเห็นควรสร้างความร่วมมือกับสาธารณรัฐเช็กในการอำนวยความ สะดวกให้กับพ่อครัวแม่ครัว และหมอนวดไทย ในการประกอบธุรกิจและการลงทุน รวมถึงการไปทำงานใน สาธารณรัฐเช็กด้วย

 

ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน

1. ประเทศเช็กมีขนาดปานกลาง มีประชากรประมาณ 10.7 ล้านคน โดยความสนใจตลาดเช็กของภาคเอกชนไทยยัง ต้องได้รับการกระตุ้นและส่งเสริมจากภาครัฐในรูปของการเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยให้มากยิ่งขึ้น

2. ระบบช่องทางธุรกิจด้านห้างสรรพสินค้าในเช็กนั้น ได้รับอิทธิพลสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ โดยการนำเข้าสินค้าจะให้ความสำคัญกับประเทศหุ้นส่วน เช่น เยอรมนี ออสเตรีย สหรัฐฯ เป็นต้น

3. ขั้นตอนในการทำธุรกรรมกับประเทศเช็กจะใช้ภาษาเช็กเป็นภาษาราชการ และใช้สกุลเงิน โครูนา (CZK) ซึ่งเป็นสกุลเงินท้องถิ่น เพราะเช็กยังไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มยูโรโซน

ความตกลงด้านเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเช็กภายใต้กรอบทวิภาคีและภูมิภาค (ผ่านสหภาพยุโรป)

1. ทวิภาคี

1.1 มีผลบังคับใช้แล้ว 31 ฉบับ ได้แก่

แอลจีเรีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน แคเมอรูน แคนาดา ชิลี อียิปต์ หมู่เกาะแฟโร จอร์เจีย อิสราเอล

อิรัก ญี่ปุ่น จอร์แดน คาซัคสถาน โคโซโว เลบานอน เม็กซิโก มอลโดวา โมร็อกโก ปาเลสไตน์ สิงคโปร์

แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ สวิตเซอร์แลนด์ ตูนิเซีย ยูเครน ประเทศในกลุ่ม Western Balkans (จำนวน 5

ประเทศ ได้แก่ แอลเบเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มอนเตเนโกร นอร์ทมาซิโดเนีย และเซอร์เบีย)

1.2 เจรจาที่เสร็จแล้วแต่ยังไม่บังคับใช้ 1 ฉบับ ได้แก่

เวียดนาม

1.3 อยู่ระหว่างการเจรจา/ระงับการเจรจา 10 ฉบับ ได้แก่

สหรัฐฯ จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา

2. ภูมิภาค

2.1 มีผลบังคับใช้แล้ว 7 ฉบับ ได้แก่

กลุ่มประเทศลาตินอเมริกา จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ โคลอมเบีย เปรู และเอกวาดอร์ แอฟริกา

ตะวันตก จำนวน 2 ประเทศ ได้แก่ โกตดิวัวร์ และกานา อเมริกากลาง จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่

เอลซัลวาดอร์ คอสตาริกา กัวเตมาลา ฮอนดูรัส และนิการากัว มหาสมุทรแปซิฟิก จำนวน 4 ประเทศ

ได้แก่ ฟิจิ ปาปัวนิวกินี ซามัว และหมู่เกาะโซโลมอน Eastern and Southern Africa (ESA) จำนวน 5

ประเทศ จาก 11 ประเทศ ได้แก่ คอโมโรส มาดากัสการ์ มอริเชียส เซเชลส์ซิมบับเว Southern

African Development Community (SADC) จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ บอตสวานา เอสวาตีนี     

เลโซโท โมซัมบิก นามิเบีย Cariforum จำนวน 14 ประเทศ จาก 15 ประเทศ เช่น แอนติกาและ   

บาร์บูดา บาฮามาส และสาธารณรัฐโดมินิกัน เป็นต้น

2.2 เจรจาเสร็จแล้วแต่ยังไม่บังคับใช้ 4 ฉบับ ได้แก่

กลุ่มประเทศ เมอร์โคซูร์ จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ บราซิล อาร์เจนตินา อุรุกวัย และปารากวัย

แอฟริกาตะวันตก จำนวน 14 ประเทศ เช่น เบนิน โตโก และบูร์กินาฟาโซ เป็นต้น ประชาคมแอฟริกา

ตะวันออก (East African Community - EAC) จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ บุรุนดี เคนยา รวันดา

แทนซาเนีย และยูกันดา Cariforum จำนวนที่เหลือ 1 ประเทศ ได้แก่ เฮติ

2.3 อยู่ระหว่างการเจรจา/ระงับการเจรจา 4 ฉบับ ได้แก่

อาเซียน กลุ่มประเทศ Gulf Cooperation Council (GCC) จำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย

คูเวต โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และบาห์เรน แอฟริกากลาง จำนวน 7 ประเทศ เช่น ชาด

สาธารณรัฐคองโก และกาบอง เป็นต้น Eastern and South Africa (ESA) จำนวนที่เหลือ 6 ประเทศ

ได้แก่ จิบูตี เอธิโอเปีย มาลาวี โซมาเลีย ซูดาน และแซมเบีย

ธุรกิจไทยรายสำคัญที่เข้าไปลงทุนในเช็ก

1. บริษัท อินโดรามา จำกัด (มหาชน)

 

ธุรกิจเช็กรายสำคัญที่เข้ามาลงทุนในไทย

1. บริษัท ENHOLCO Industries ผลิตเฟอร์นิเจอร์

2. บริษัท IDSA ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

3. บริษัท Tegamo (Thailand) ให้บริการบำบัดน้ำเสีย

4. บริษัท Black Element Software ผลิตซอฟท์แวร์

5. บริษัท Euro-Center (Thailand) ให้บริการด้านการค้าและการลงทุน

6. บริษัท OCTOPUS NEWSROOM APAC COMPANY LIMITED ผลิตซอฟท์แวร์

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://eiu.thaieei.com/Default.aspx

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://ditp.go.th  

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.dtn.go.th

การค้าไทย.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www2.ops3.moc.go.th/

Global Trade Atlas.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.gtis.com/gta

ฐานเศรษฐกิจ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก https://www.thansettakij.com/content/401969    

เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272
Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273ที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved