สาธารณรัฐสโลวาเกีย

ข้อมูลพื้นฐาน
พื้นที่ 49,035 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขต 1,611 กิโลเมตร มีชายแดนติดกับประเทศออสเตรีย 105 กิโลเมตร เช็ก 241 กิโลเมตร ฮังการี 627 กิโลเมตร โปแลนด์ 541 กิโลเมตร และยูเครน 97 กิโลเมตร
สภาพภูมิประเทศ เป็นหุบเขาขรุขระในทางตอนกลางและทางตอนเหนือและที่ราบต่ำทางตอนใต้
สภาพภูมิอากาศ อากาศเย็นสบาย หน้าร้อนอากาศเย็น ส่วนหน้าหนาวอากาศหนาวมีเมฆมาก 
และชื้น
เมืองหลวง กรุงบราติสลาวา (Bratislava)
ประชากร 5,445,829 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560)
ภาษาราชการ ภาษาสโลวาเกีย
ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 62% คริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ 8.2% คริสต์นิกายกรีก 3.8% อื่นๆหรือระบุไม่ได้ 12.5% และไม่มีศาสนา 13.4% 
ระบอบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีสภาเดียว
สกุลเงิน โครูน่า (Slovak Koruna)
ทรัพยากรธรรมชาติ ถ่านหินน้ำตาล และถ่านหินลิกไนต์ มีเหล็กดิบ ทองแดง และแมงกานีส แต่ปริมาณที่น้อย เกลือ และผืนดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
ตาราง เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจสาธารณรัฐสโลวาเกีย

 

2016

2017

2018 (e)

GDP (EUR bn)

81.2

85.0

88.0

GDP per capita (EUR)

14,957

15,648

16,600

Real GDP growth (%)

3.3

3.4

3.7

Consumer price inflation (%)

0.5

1.3

1.5

Unemployment rate (%)

9.7

8.1

7.9

ที่มา : https://www.focus-economics.com/countries/slovakia
E = Estimate

จากตาราง แสดงให้เห็นถึง เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจสาธารณรัฐสโลวาเกีย โดยในปี 2017 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีมูลค่า 85 พันล้านยูโร รายได้รวมต่อหัวประชากร (GDP Per Capita) มีมูลค่า 15,648 ยูโร อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth ) คิดเป็นร้อยละ 3.4 โดยมาจากภาคบริการ ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก สาธารณรัฐสโลวาเกียมีอัตราเงินเฟ้อ (Inflation) ร้อยละ 1.3 และอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ร้อยละ 8.1

ตาราง สินค้าและตลาดที่สำคัญของสาธารณรัฐสโลวาเกีย

 

การนำเข้า (Import)

การส่งออก (Export)

สินค้า (Goods)

เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์

ยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า โลหะหลัก เคมีภัณฑ์และแร่ และพลาสติก

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Goods)

เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือสำหรับ เครือข่ายไร้สายอื่นๆ
ชุดสายไฟจุดระเบิดและชุดสายไฟอื่นๆ ชนิดที่ใช้กับยานบก อากาศยาน หรือเรือแผงสวิตช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า

เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือสำหรับ เครือข่ายไร้สายอื่นๆ เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับให้
แสงสว่างหรือให้สัญญาณ ที่มองเห็นได้ แผงสวิตช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า

ตลาด (Market)

เยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก โปแลนด์ ออสเตรีย ฮังการี เกาหลีใต้ รัสเซีย จีน

เยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก โปแลนด์ ออสเตรีย ฮังการี ฝรั่งเศส  สหราชอาณาจักร อิตาลี

ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ Global Trade  Atlas 
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ตารางข้างต้นแสดง สินค้าและตลาดที่สำคัญของสาธารณรัฐสโลวาเกีย โดยสินค้านำเข้าสำคัญของสาธารณรัฐสโลวาเกีย ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์ ส่วนสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐสโลวาเกียนำเข้า ได้แก่ เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือสำหรับ เครือข่ายไร้สายอื่นๆ ชุดสายไฟจุดระเบิดและชุดสายไฟอื่นๆ ชนิดที่ใช้กับยานบก อากาศยาน หรือเรือแผงสวิตช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า ซึ่งตลาดนำเข้าที่สำคัญของสาธารณรัฐสโลวาเกีย ได้แก่ เยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก โปแลนด์ ออสเตรีย ฮังการี เกาหลีใต้ รัสเซีย จีน
ส่วนสินค้าส่งออกที่สำคัญของสาธารณรัฐสโลวาเกีย ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า โลหะหลัก เคมีภัณฑ์และแร่ และพลาสติก สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐสโลวาเกีย ส่งออก ได้แก่ เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือสำหรับ เครือข่ายไร้สายอื่นๆ เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณ ที่มองเห็นได้ แผงสวิตช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า ซึ่งตลาดส่งออกที่สำคัญของสาธารณรัฐสโลวาเกีย ได้แก่ เยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก โปแลนด์ ออสเตรีย ฮังการี ฝรั่งเศส  สหราชอาณาจักร อิตาลี

การค้าของสาธารณรัฐสโลวาเกีย
สาธารณรัฐสโลวาเกียมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี เศรษฐกิจมีการพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก เป็นหลัก สาธารณรัฐสโลวาเกียมีความเชี่ยวชาญในการผลิตด้านอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ การบริการ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง และการเกษตรกรรม
ในปี 2017 สาธารณรัฐสโลวาเกีย มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวม 167,897 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแบ่งออกเป็นมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 84,548 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออก ได้แก่ ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง เครื่องจักรเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เหล็กและเหล็กกล้า เป็นต้น ด้านการนำเข้าคิดเป็นมูลค่า 83,349 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เหล็กและเหล็กกล้า พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก เครื่องจักรเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น 
ทั้งนี้ สาธารณรัฐสโลวาเกียขาดดุลการค้า 1,199 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการค้ารวมของสาธารณรัฐสโลวาเกียมีอัตราขยายตัวร้อยละ 9.69

ตาราง มูลค่าการค้ารวมของสาธารณรัฐสโลวาเกีย

การค้า

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

2017

% Change

2016/2015

% Change

2017/2016

การค้ารวม

148,651

153,067

167,897

2.97

9.69

การส่งออก

75,263

77,573

84,548

3.07

8.99

การนำเข้า

73,388

75,494

83,349

2.87

10.40

ดุลการค้า

1,875

2,080

1,199

10.92

- 42.33

ที่มา : Global Trade  Atlas รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


ตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐสโลวาเกีย 10 อันดับแรก ปี  2017

สาธารณรัฐสโลวาเกียนำเข้าจากประเทศคู่ค้า
10 อันดับแรก ปี 2017

สาธารณรัฐสโลวาเกียส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า
10 อันดับแรก ปี 2017

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

1. ออสเตรีย

5,293

26.24

17.44

1. เยอรมนี

4,956

23.31

7.98

2. เยอรมนี

2,684

13.31

1.39

2. อิตาลี

2,014

9.47

78.07

3. เช็ก

2,097

10.40

5.93

3. เช็ก

1,994

9.38

2.97

4. จีน

2,075

10.29

13.01

4. โปแลนด์

1,994

9.38

6.90

5. ฮังการี

1,359

6.74

18.75

5. เนเธอร์แลนด์

1,126

5.30

-2.19

6. เกาหลีใต้

1,107

5.49

12.77

6. ฮังการี

972

4.57

26.81

7. เนเธอร์แลนด์

721

3.57

45.75

7. สหราชอาณาจักร

926

4.35

-6.92

8. มาเลเซีย

499

2.47

56.07

8. โรมาเนีย

805

3.79

10

9. อิตาลี

466

2.31

14.67

9. ออสเตรีย

798

3.75

-15.56

10. โปแลนด์

434

2.15

-19.27

10. ฝรั่งเศส

774

3.64

-9.13

ไทย (20)

103

0.51

-5.35

ไทย (63)

7

0.03

5.69

ที่มา:Global Trade  Atlas รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐสโลวาเกีย 10 อันดับแรก 
ปี 2017 พบว่า สาธารณรัฐสโลวาเกียนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากออสเตรียมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 5,293 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 26.24 โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 17.44 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐสโลวาเกียนำเข้าจากออสเตรีย 
เช่น เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือสำหรับ เครือข่ายไร้สายอื่น ๆ เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติและหน่วยต่าง ๆ ของเครื่องดังกล่าว รวมทั้งเครื่องอ่านข้อมูลระบบแม่เหล็กหรือแสง เครื่องจักรถ่ายทอดข้อมูลให้เป็นรหัสลงบนสื่อบันทึกข้อมูลและเครื่องจักรสำหรับประมวลข้อมูลดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น เป็นต้น อันดับ 2 คือ เยอรมนี สาธารณรัฐสโลวาเกียนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากเยอรมนี มูลค่า 2,684 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 13.31 โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 1.39 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐสโลวาเกียนำเข้าจากเยอรมนี เช่น เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือสำหรับ เครือข่ายไร้สายอื่น ๆ แผงสวิตช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า และวงจรพิมพ์ เป็นต้น อันดับ 3 คือ เช็ก สาธารณรัฐสโลวาเกียนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากเช็ก มูลค่า 2,097 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 10.40 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.93 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐสโลวาเกียนำเข้าจากเช็ก เช่น เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือสำหรับ เครือข่ายไร้สายอื่น ๆ เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติที่พกพาได้ มีน้ำหนัก ไม่เกิน 10 กิโลกรัม อย่างน้อยประกอบด้วยหน่วยประมวลผลกลาง แป้นพิมพ์ และหน่วยแสดงผล เป็นต้น ในขณะที่ไทยเป็นประเทศอันดับ 20 ที่สาธารณรัฐสโลวาเกียนำเข้าสินค้า โดยมีมูลค่า 103 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.51 โดยมีอัตราการหดตัวร้อยละ 5.35 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐสโลวาเกียนำเข้าจากไทย เช่น เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล และกล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ เป็นต้น   

ตาราง มูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐสโลวาเกีย 10  อันดับแรก ปี 2015-2017

 

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

2017

2016

2017

1. Mobile Telephone

4,493

4,625

5,293

2.94

14.44

2. ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์)

1,684

1,444

2,322

-14.25

60.80

3. สายไฟ ชุดสายไฟ

997

1,172

1,385

17.55

18.17

4. เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุม(ฟิวส์,สวิตช์,ปลั๊ก,socket)

1,015

1,083

1,074

6.70

-0.83

5. เครื่องรับโทรทัศน์สี

947

851

927

-10.14

8.93

6. วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit)

560

661

694

18.04

4.99

7. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU,HDD,FDD,CD Rom Drive,Tape Drive,monitor,Printer,LCD Projector,keyboard,mouse,อุปกรณ์ Network)

627

689

688

9.89

-0.15

8. เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด,Notebook,palm

658

545

493

-17.17

-9.54

9. Power supply PC

310

287

305

-7.42

6.27

10. วงจรพิมพ์ (Printed Circuit)

269

262

277

-2.60

5.73

รวมมูลค่านำเข้าทั้งหมด

17,688

18,036

20,170

1.97

11.83

ที่มา: Global Trade  Atlas รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตารางมูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐสโลวาเกีย10 อันดับแรก ปี 2015 - 2017 พบว่า ในปี 2017 สาธารณรัฐสโลวาเกียมีมูลค่าการนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวม 20,170 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งขยายตัวร้อยละ 11.83 โดยนำเข้า Mobile Telephone มากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 5,293 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 14.44สินค้าที่สาธารณรัฐสโลวาเกียนำเข้าอันดับ 2 ได้แก่ ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) โดยมีมูลค่า 2,322 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 60.80 อันดับ 3 ได้แก่ สายไฟ ชุดสายไฟ โดยมีมูลค่า 1,385 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 18.17 ซึ่งสาธารณรัฐสโลวาเกียมีการนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศต่างๆ เพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป โดยจำหน่ายภายในประเทศ รวมถึงส่งออกไปยังประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรป

ตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐสโลวาเกีย 10 อันดับแรก ปี  2017

สาธารณรัฐสโลวาเกียนำเข้าจากประเทศคู่ค้า
10 อันดับแรก ปี 2017

สาธารณรัฐสโลวาเกียส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า
10 อันดับแรก ปี 2017

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

1. ออสเตรีย

5,293

26.24

17.44

1. เยอรมนี

4,956

23.31

7.98

2. เยอรมนี

2,684

13.31

1.39

2. อิตาลี

2,014

9.47

78.07

3. เช็ก

2,097

10.40

5.93

3. เช็ก

1,994

9.38

2.97

4. จีน

2,075

10.29

13.01

4. โปแลนด์

1,994

9.38

6.90

5. ฮังการี

1,359

6.74

18.75

5. เนเธอร์แลนด์

1,126

5.30

-2.19

6. เกาหลีใต้

1,107

5.49

12.77

6. ฮังการี

972

4.57

26.81

7. เนเธอร์แลนด์

721

3.57

45.75

7. สหราชอาณาจักร

926

4.35

-6.92

8. มาเลเซีย

499

2.47

56.07

8. โรมาเนีย

805

3.79

10

9. อิตาลี

466

2.31

14.67

9. ออสเตรีย

798

3.75

-15.56

10. โปแลนด์

434

2.15

-19.27

10. ฝรั่งเศส

774

3.64

-9.13

ไทย (20)

103

0.51

-5.35

ไทย (63)

7

0.03

5.69

ที่มา:Global Trade  Atlas รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การส่งออกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐสโลวาเกีย ในปี 2017 สาธารณรัฐสโลวาเกียส่งออกไปยังเยอรมนีมากเป็นอันดับ 1 โดยมีมูลค่า 4,956 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 23.31 โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 7.98 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐสโลวาเกียส่งออกไปเยอรมนี เช่น เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือสำหรับ เครือข่ายไร้สายอื่นๆ และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณ ที่มองเห็นได้ เป็นต้น อันดับ 2
คือ อิตาลี สาธารณรัฐสโลวาเกียส่งออกไปอิตาลี มูลค่า 2,014 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 9.47 โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 78.07 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐสโลวาเกีย ส่งออกไปอิตาลี เช่น เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่นๆ มอนิเตอร์และเครื่องฉายเครื่องสูบลมหรือสูบสุญญากาศ เครื่องอัดลมหรืออัดก๊าซอื่น ๆ และพัดลม รวมทั้งเครื่องระบายอากาศหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีพัดลมประกอบร่วมอยู่ด้วย เป็นต้น อันดับ 3 คือ เช็ก สาธารณรัฐสโลวาเกียส่งออกไปยังเช็ก มูลค่า 1,994 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 9.38 โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 2.97 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐสโลวาเกียส่งออกไปยังเช็ก เช่น เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่นๆ ชุดสายไฟจุดระเบิดและชุดสายไฟอื่น ๆ ชนิดที่ใช้กับยานบก อากาศยาน หรือเรือ เป็นต้น ในขณะที่สาธารณรัฐสโลวาเกียส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไทยมากเป็นอันดับที่ 63 โดยมีมูลค่า 7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.03 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.69 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธารณรัฐสโลวาเกียส่งออกไปไทย เช่น เครื่องรับสำหรับวิทยุกระจายเสียง เครื่องสูบลมหรือสูบสุญญากาศ เครื่องอัดลมหรืออัดก๊าซอื่น ๆ และพัดลม รวมทั้งเครื่องระบายอากาศหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีพัดลมประกอบร่วมอยู่ด้วย เป็นต้น

ตาราง มูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐสโลวาเกีย 10  อันดับแรก ปี 2015-2017

 

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

2017

2016

2017

1.เครื่องรับโทรทัศน์สี

5,473

5,889

5,605

7.60

-4.82

2.Mobile Telephone

3,764

3,547

4,829

-5.77

36.14

3.สายไฟ ชุดสายไฟ

1,086

1,114

1,279

2.58

14.81

4.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU,HDD,FDD,CD Rom Drive,Tape Drive,monitor,Printer,LCD Projector,keyboard,mouse,อุปกรณ์ Network)

805

848

931

5.34

9.79

5.ตลับลูกปืนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

706

716

768

1.42

7.26

6.เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุม(ฟิวส์,สวิตช์,ปลั๊ก,socket)

605

685

748

13.22

9.20

7.ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์)

517

603

576

16.63

-4.48

8.เครื่องซักผ้า

435

458

413

5.29

-9.83

9.เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น

416

375

410

-9.86

9.33

10.เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด,Notebook,palm

472

516

387

9.32

-25.00

รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด

19,221

19,781

21,257

2.91

7.46

ที่มา : Global Trade  Atlas รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตารางมูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐสโลวาเกีย 10  อันดับแรก ปี 2015 – 2017 พบว่า การส่งออกของสาธารณรัฐสโลวาเกีย ในปี 2017 มีมูลค่าการส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวม 21,257 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งขยายตัวร้อยละ 7.46สาธารณรัฐสโลวาเกียส่งออกเครื่องรับโทรทัศน์สีมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 โดยมีมูลค่า 5,605 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการหดตัวร้อยละ 4.82 อันดับ 2 ได้แก่ Mobile Telephone โดยมีมูลค่าการส่งออก 4,829 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราการขยายตัวร้อยละ 36.14 อันดับ 3 ได้แก่ สายไฟ ชุดสายไฟ มูลค่าการส่งออก 1,279 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 14.81 โดยการส่งออกของสาธารณรัฐสโลวาเกียขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาพเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปเป็นหลัก

ตาราง มูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากสาธารณรัฐสโลวาเกีย 10  อันดับแรก ปี 2015-2017

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

2017

2016

2017

1. แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า

30.69

23.96

109.18

-21.93

355.68

2. ตลับลูกปืนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

68.44

79.57

87.44

16.26

9.89

3. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักร

86.32

72.11

78.83

-16.46

9.32

4. เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น และส่วนประกอบ

2.77

42.42

55.31

1431.41

30.39

5. เครื่องอุปกรณ์สําหรับป้องกันวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบ

42.46

35.51

53.44

-16.37

50.49

6. สายไฟฟ้า ชุดสายไฟ

6.59

7.18

13.01

8.95

81.20

7. ตัวเหนี่ยวนำ

8.46

9.08

7.90

7.33

-13.00

8. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

2.53

5.87

5.09

132.02

-13.29

9. หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดเล็ก

0.86

4.80

4.93

458.14

2.71

10. ไดโอด ทรานซิสเตอร์ กลอุปกรณ์กึ่งตัวนํา และส่วนประกอบ

3.63

4.61

4.51

27.00

-2.17

รวมมูลค่านำเข้าทั้งหมด

321.19

360.49

491.34

12.24

36.30

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตารางมูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากสาธารณรัฐสโลวาเกีย 10 อันดับแรก ปี 2015 – 2017 แสดงให้เห็นว่า ในปี 2017 ไทยนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากสาธารณรัฐสโลวาเกีย คิดเป็นมูลค่า 491.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 36.30 โดยสินค้านำเข้าอันดับ 1 ได้แก่ แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า โดยมีมูลค่าการนำเข้า 109.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 355.68 อันดับ 2 ได้แก่ ตลับลูกปืนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีมูลค่าการนำเข้า 87.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 9.89 สินค้าที่ไทยนำเข้าจากสาธารณรัฐสโลวาเกียมากเป็นอันดับ 3 ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักร โดยมีมูลค่า 78.83 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 9.32 โดยลักษณะการนำเข้าสินค้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากสาธารณรัฐสโลวาเกียนั้นจะเป็นการนำเข้าเพื่อผลิตและประกอบต่อในไทย 

ตาราง มูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปสาธารณรัฐสโลวาเกีย 10  อันดับแรก ปี 2015-2017

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

2017

2016

2017

1. เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า

1,310.00

863.72

936.62

-34.07

8.44

2. วงจรพิมพ์ (Printed Circuit)

372.73

680.87

659.44

82.67

-3.15

3. เทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็ก,แผ่น CD

362.49

476.23

401.59

31.38

-15.67

4. กล้องถ่ายบันทึกภาพและส่วนประกอบ

358.50

230.87

355.29

-35.60

53.89

5. แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า

66.90

55.24

97.85

-17.43

77.14

6. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

27.98

53.73

63.88

92.03

18.89

7. หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดเล็ก

60.33

45.41

56.91

-24.73

25.32

8. ลำโพง ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง หูฟัง และส่วนประกอบ

54.70

35.19

34.19

-35.67

-2.84

9. เครื่องปรับอากาศ

0

0.01

32.55

n/a

325,400

10. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

47.05

36.52

28.31

-22.38

-22.48

รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด

3,315.73

2,949.22

2,786.49

-11.05

-5.52

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตารางมูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปสาธารณรัฐสโลวาเกีย 10  อันดับแรก ปี 2015 – 2017 แสดงให้เห็นว่า ในปี 2017 ไทยส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสาธารณรัฐสโลวาเกีย คิดเป็นมูลค่า 2,786.49 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
มีอัตราการหดตัวร้อยละ 5.52 โดยสินค้าส่งออกอันดับ 1 ได้แก่ เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออก 936.62 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 8.44 สินค้าส่งออกอันดับ 2 ได้แก่ วงจรพิมพ์ (Printed Circuit) มีมูลค่าการส่งออก 659.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 3.15 สินค้าส่งออกอันดับ 3 ได้แก่  เทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็ก,แผ่น CD มีมูลค่าการส่งออก 401.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 15.67 ซึ่งลักษณะการส่งออกของไทยไปสาธารณรัฐสโลวาเกียเป็นการส่งออกเพื่อใช้งานในประเทศ รวมถึงมีการส่งออกต่อไปยังสหภาพยุโรปต่อไป 

SWOT
จุดแข็ง (Strengths)
- เนื่องจากสาธารณรัฐสโลวาเกียตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปยุโรป ทำให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติสามารถพึ่งพาสาธารณรัฐสโลวาเกียในการกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดยุโรปได้
- ประชากรสาธารณรัฐสโลวาเกียมีศักยภาพ รวมถึงภาครัฐยังสนับสนุนการเพิ่มทักษะแรงงานให้แก่แรงงานอีกด้วย 
จุดอ่อน (Weaknesses)
    - สาธารณรัฐสโลวาเกียมีรายได?ค?อนข?างต่ำ 
- สาธารณรัฐสโลวาเกียเป็นตลาดขนาดเล็กและพึ่งพาเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปเป็นหลัก ดังนั้น 
หากสหภาพยุโรปประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ สาธารณรัฐสโลวาเกียก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย
โอกาส (Opportunities)
- สาธารณรัฐสโลวาเกียมีการให้เงินลงทุนเพื่อสนับสนุนด้านการวิจัยและการพัฒนา ทำให้สามารถลดต้นทุนการพัฒนานวัตกรรมได้
อุปสรรค (Threats)
- สาธารณรัฐสโลวาเกียมีมาตรการการควบคุมและมาตรฐานสินค้าที่เข้มงวดเช่นเดียวกับสหภาพยุโรป ซึ่งมาตรการบางอย่างอาจกลายเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ประกอบการได้

นโยบายการส่งเสริมการลงทุน
สาธารณรัฐสโลวาเกียมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านอุตสาหกรรม 
การผลิตโดยการพัฒนาไปสู่ความเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีและการบริการทางยุทธศาสตร์ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยมีรูปแบบในการส่งเสริมการลงทุน เช่น ให้เงินสนับสนุนสำหรับการซื้อสินทรัพย์เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยว เป็นต้น

กฎระเบียบในการทำธุรกิจ
- สาธารณรัฐสโลวาเกียเป็นประเทศสมาชิก EU WTO และ OECD สินค้าที่จะนำเข้าสาธารณรัฐสโลวาเกียต้องได้มาตรฐาน EU ต้องมีเครื่องหมาย CE อันเป็นตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพทางด้านความปลอดภัยของสินค้าแสดงอยู่ทั้งตอนนำเข้ามาในประเทศและส่งออก 
- เนื่องจากสาธารณรัฐสโลวาเกียเป็นสมาชิกของ EU กฏระเบียบการนำเข้าสินค้าและค่าธรรมเนียมทางศุลกากร จึงใช้กฏเดียวกันกับ EU การค้าภายในกลุ่มตลาด EU เองไม่มีการกีดกันทางด้านภาษี และทุกประเทศในกลุ่ม EU ใช้อัตราภาษีเดียวกันสำหรับตลาดภายนอก
- อัตราเฉลี่ยภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าของ EU อยู่ที่ร้อยละ 4 และร้อยละ 60 ของสินค้านำเข้าทั้งหมดสามารถนำเข้าไปขายในประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม EU ได้โดยปราศจากภาษี อัตราภาษีนำเข้าของออสเตรียอยู่ภายใต้ระเบียบของ EU หรือที่เรียกว่า “TARIC”
- Generalized System of Preferences (GSP) เป็นระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจากประเทศกำลังพัฒนา โดยสินค้าที่จะได้รับสิทธิพิเศษนี้จะต้องมีเอกสารรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้าด้วย
- ภาษีบริษัทคิดเป็นอัตราเดียวที่ร้อยละ 23 และมีระเบียบทางภาษีที่เปิดโอกาสให้บริษัทสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านภาษีได้ รวมไปถึงเงินช่วยเหลือจากภาครัฐสำหรับบางธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนเป็นหลักอีกด้วย

การลงทุนของสาธารณรัฐสโลวาเกีย
ในปี 2017 ที่ผ่านมา ข้อมูลการลงทุนจากต่างชาติของสาธารณรัฐสโลวาเกียมีการลงทุนในต่างประเทศ มูลค่า 2,277 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และออกไปลงทุนในต่างประเทศ 350 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
โดยสาธารณรัฐสโลวาเกียมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี ถือเป็นตลาดที่น่าสนใจของนักลงทุนชาวต่างชาติ เศรษฐกิจมีการพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก เป็นหลัก มีความเชี่ยวชาญในการผลิตด้านอุตสาหกรรมหนักมากที่สุดใน และภาคธุรกิจที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมการบริการ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเกษตรกรรม 

ตาราง มูลค่าการลงทุนจากต่างชาติของสาธารณรัฐสโลวาเกีย

Foreign Direct Investment

2015

2016

2017

FDI inflows (Millions of dollars)

803

-295

2,277

FDI outflows (Millions of dollars)

-183

248

350

FDI inward stock (Millions of dollars)

48,163

41,615

52,032

FDI outward stock (Millions of dollars)

2,562

2,651

3,406
ที่มา : UNCTAD, 2017

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก  http://eiu.thaieei.com/Default.aspx
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://ditp.go.th
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.dtn.go.th
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก
http://www.thaibiz.net/th/market/detail.php?ID=13819&sphrase_id=4477568
Global Trade Atlas .(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.gtis.com/gta
สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.เข้าถึงได้จาก http://www.apecthai.org/index.php

เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272
Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273ที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved