ฮังการี

ข้อมูลพื้นฐาน
พื้นที่ 93,030 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขต ตั้งอยู่บริเวณที่ราบคาร์เปเทียนในยุโรปตอนกลาง และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศโรมาเนีย มีชายแดนติดกับประเทศออสเตรีย โครเอเชีย โรมาเนีย เซอร์เบีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย และยูเครน 
เมืองหลวง กรุงบูดาเปสต์ (Budapest)
ประชากร 9,830,485 (2016, HCSO)
ภาษาราชการ ภาษาฮังกาเรียน
ศาสนา โรมันคาทอลิก 51.9 % คาลวินิสต์ 15.9 % ลูเธอแรน 3%
ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
สกุลเงิน โฟรินต์ (Forint) (HUF)
ทรัพยากรธรรมชาติ บ๊อกไซต์ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ปุ๋ย

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
ตาราง เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจฮังการี

Indicators

2016

2017

2018

GDP growth (%, yoy)

1.9

3.5

3.2

Inflation (%, yoy)

0.4

2.2

3.1

Unemployment (%)

5.2

4.8

4.5

Public budget balance (% of GDP)

-1.8

-2.4

-2.5

Gross public debt (% of GDP)

73.5

72.3

71.2

Current account balance (% of GDP)

5.4

3.7

3.2

Source: EU Commission

จากตาราง แสดงให้เห็นถึง เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจของประเทศฮังการี โดยในปี 2018 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของฮังการี (GDP growth) คิดเป็นร้อยละ 3.2 โดยมาจากภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อ (Inflation) คิดเป็นร้อยละ 3.1 และอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) คิดเป็นร้อยละ 4.5 

ตาราง สินค้าและตลาดที่สำคัญของฮังการี

 

การนำเข้า (Import)

การส่งออก (Export)

สินค้า (Goods)

เครื่องจักรและอุปกรณ์ น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุดิบ น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้า

ตลาด (Market)

เยอรมนี รัสเซีย จีน ออสเตรีย

เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ อิตาลี

เยอรมนี อิตาลี สหราชอาณาจักร โรมาเนีย สโลวาเกีย ฝรั่งเศส ออสเตรีย

ที่มา : กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ และ Global Trade  Atlas 
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ประเทศฮังการีตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของยุโรป ทำให้ฮังการีกลายเป็นแหล่งผลิตและกระจายสินค้าที่สำคัญของภูมิภาค ในปี 2017 ฮังการีมีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวม 220,998 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
โดยแบ่งออกเป็นมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 113,622 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออก ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุดิบ น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้า เป็นต้น ตลาดส่งออกหลักที่สำคัญ คือ เยอรมนี อิตาลี สหราชอาณาจักร โรมาเนีย สโลวาเกีย ฝรั่งเศส ออสเตรีย ด้านการนำเข้าคิดเป็นมูลค่า 107,375 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบ เป็นต้น โดยมีเยอรมนี รัสเซีย จีน ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ อิตาลีเป็นแหล่งนำเข้าที่สำคัญ ทั้งนี้ ฮังการีได้ดุลการค้า 6,247 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการค้ารวมของฮังการีมีอัตราขยายตัวร้อยละ 12.86

ตาราง มูลค่าการค้ารวมของฮังการีในปี 2015-2017

การค้า

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

2017

% Change

2016/2015

% Change

2017/2016

การค้ารวม

190,572

195,816

220,998

2.75

12.86

การส่งออก

98,562

101,928

113,622

3.42

11.47

การนำเข้า

92,010

93,887

107,375

2.04

  14.37

ดุลการค้า

6,552

8,041

6,247

22.73

- 22.30

ที่มา : Global Trade  Atlas รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของฮังการี 10 อันดับแรก ปี  2017

ฮังการีนำเข้าจากประเทศคู่ค้า

10 อันดับแรก ปี 2017

ฮังการีส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า

10 อันดับแรก ปี 2017

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

1.เยอรมนี

5,618

23.96

14.42

1.เยอรมนี

7,380

28.26

19.03

2.จีน

3,996

17.04

- 0.16

2.ฝรั่งเศส

1,372

5.25

3.30

3.เนเธอร์แลนด์

2,098

8.95

7.91

3.เนเธอร์แลนด์

1,364

5.23

24.50

4.สโลวาเกีย

890

3.80

24.26

4.สโลวาเกีย

1,208

4.63

4.24

5.สาธารณรัฐเช็ก

843

3.60

9.05

5.สหราชอาณาจักร

1,145

4.39

- 5.85

6.ฝรั่งเศส

812

3.46

1.83

6.สหรัฐฯ

1,136

4.35

- 2.10

7.โปแลนด์

775

3.31

6.75

7.สาธารณรัฐเช็ก

1,086

4.16

4.74

8.ออสเตรีย

750

3.20

- 5.44

8.อิตาลี

1,048

4.01

4.39

9.ไต้หวัน

734

3.13

15.68

9.โรมาเนีย

1,035

3.96

5.04

10.โรมาเนีย

708

3.02

- 6.72

10.โปแลนด์

911

3.49

7.00

ไทย (14)

471

2.01

26.83

ไทย (45)

49

0.19

119.89

รวมทั่วโลก

23,446

100.00

9.31

รวมทั่วโลก

26,109

100.00

10.34

ที่มา:Global Trade  Atlas รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของฮังการี 10 อันดับแรก ปี  2017 พบว่า ฮังการีนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากเยอรมนีมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 5,618 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 23.96 โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 14.42 อันดับ 2 คือ จีน ฮังการีนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากจีน มูลค่า 3,996 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด
ร้อยละ 17.04 โดยมีอัตราหดตัวร้อยละ 0.16 อันดับ 3 คือ เนเธอร์แลนด์ ฮังการีนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากเนเธอร์แลนด์มูลค่า 2,098 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 8.95 
โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 7.91 ในขณะที่ไทยเป็นประเทศอันดับ 14 ที่ฮังการีนำเข้าสินค้า โดยมีมูลค่า 471 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2.01 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 26.83 

ตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของฮังการี 10 อันดับแรก ปี  2017

ฮังการีนำเข้าจากประเทศคู่ค้า

10 อันดับแรก ปี 2017

ฮังการีส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า

10 อันดับแรก ปี 2017

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

1.เยอรมนี

5,618

23.96

14.42

1.เยอรมนี

7,380

28.26

19.03

2.จีน

3,996

17.04

- 0.16

2.ฝรั่งเศส

1,372

5.25

3.30

3.เนเธอร์แลนด์

2,098

8.95

7.91

3.เนเธอร์แลนด์

1,364

5.23

24.50

4.สโลวาเกีย

890

3.80

24.26

4.สโลวาเกีย

1,208

4.63

4.24

5.สาธารณรัฐเช็ก

843

3.60

9.05

5.สหราชอาณาจักร

1,145

4.39

- 5.85

6.ฝรั่งเศส

812

3.46

1.83

6.สหรัฐฯ

1,136

4.35

- 2.10

7.โปแลนด์

775

3.31

6.75

7.สาธารณรัฐเช็ก

1,086

4.16

4.74

8.ออสเตรีย

750

3.20

- 5.44

8.อิตาลี

1,048

4.01

4.39

9.ไต้หวัน

734

3.13

15.68

9.โรมาเนีย

1,035

3.96

5.04

10.โรมาเนีย

708

3.02

- 6.72

10.โปแลนด์

911

3.49

7.00

ไทย (14)

471

2.01

26.83

ไทย (45)

49

0.19

119.89

รวมทั่วโลก

23,446

100.00

9.31

รวมทั่วโลก

26,109

100.00

10.34

ที่มา:Global Trade  Atlas รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การส่งออกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของฮังการี ในปี 2017 ฮังการีส่งออกไปยังเยอรมนีมากเป็นอันดับ 1 โดยมีมูลค่า 7,380 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 28.26 โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 19.03 อันดับ 2 คือ ฝรั่งเศส ฮังการีส่งออกไปฝรั่งเศส มูลค่า 1,372 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 5.25 โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 3.30 อันดับ 3 คือ เนเธอร์แลนด์ ฮังการีส่งออกไปยังเนเธอร์แลนด์ มูลค่า 1,364 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 5.23 โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 24.50 ในขณะที่ฮังการีส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไทยมากเป็นอันดับที่ 45 โดยมีมูลค่า 49 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.19 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 119.89

ตาราง มูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากฮังการี 10  อันดับแรก ปี 2015-2017

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

2017

2016

2017

1.แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า

7.23

10.8

15.27

49.49

41.30

2.ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

7.2

7.82

10.51

8.65

34.29

3.เทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็ก,แผ่น CD

0.06

0.23

5.18

282.58

2,190.07

4.เครื่องอุปกรณ์สําหรับป้องกันวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบ

2.9

4.14

3.75

42.63

-9.30

5.วงจรรวม

1.43

1.69

1.83

18.61

8.15

6.ฉนวนไฟฟ้า

0.77

1.01

1.58

29.95

56.95

7.เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

2.29

2.3

1.19

0.47

-48.05

8.ตัวเก็บประจุไฟฟ้า(Capacitor) ,ตัวต้านทานไฟฟ้า

0.56

0.84

1.07

50.68

26.57

9.ตัวนําไฟฟ้า

0.1

0.31

1.05

209.84

233.45

10.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

0.09

35.03

1.02

37,265.38

-97.08

รวมมูลค่านำเข้าทั้งหมด

33.18

74.09

48.84

123.28

-34.08

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตารางมูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากฮังการี 10  อันดับแรก ปี 2015–2017 แสดงให้เห็นว่า ในปี 2017 ไทยนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากฮังการีคิดเป็นมูลค่า 48.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการหดตัวร้อยละ 34.08 โดยสินค้านำเข้าอันดับ 1 ได้แก่ แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า โดยมีมูลค่าการนำเข้า 15.27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 41.30 อันดับ 2 ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่าการนำเข้า 10.51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 34.29 สินค้าที่ไทยนำเข้าจากฮังการีมากเป็นอันดับ 3 ได้แก่ เทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็ก,แผ่น CD โดยมีมูลค่า 5.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2,190.07 โดยลักษณะการนำเข้าสินค้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากฮังการีนั้นจะเป็นการนำเข้าเพื่อผลิตและประกอบต่อในไทย

ตาราง มูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปฮังการี 10  อันดับแรก ปี 2015-2017

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

2017

2016

2017

1.ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

144.83

120.19

127.1

-17.01

5.75

2.วงจรพิมพ์ (Printed Circuit)

37.8

41.1

37.88

8.71

-7.83

3.เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า

17.97

15.18

22.32

-15.53

47.02

4.กล้องถ่ายบันทึกภาพและส่วนประกอบ

19.14

18.91

20.2

-1.19

6.85

5.เครื่องพิมพ์ เครื่องทำสำเนา และส่วนประกอบ

13.99

15.53

16.07

11.01

3.47

6.ไดโอด ทรานซิสเตอร์ กลอุปกรณ์กึ่งตัวนํา และส่วนประกอบ

7.98

7.94

8.97

-0.55

12.99

7.เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

7.52

11.43

8.48

51.93

-25.78

8.วงจรรวม

2.53

3.39

8.31

33.85

145.22

9.แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า

2.15

8.39

7.74

291.25

-7.81

10.เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น และส่วนประกอบ

4.4

4.32

2.87

-1.86

-33.63

รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด

269.45

265.63

276.71

-1.42

4.17

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตารางมูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปฮังการี 10  อันดับแรก ปี 2015–2017 แสดงให้เห็นว่า ในปี 2017 ไทยส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังฮังการีคิดเป็นมูลค่า 276.71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.17 โดยสินค้าส่งออกอันดับ 1 ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีมูลค่าการส่งออก 127.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.75 สินค้าส่งออกอันดับ 2 ได้แก่ วงจรพิมพ์ (Printed Circuit) 
มีมูลค่าการส่งออก 37.88 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 7.83 สินค้าส่งออกอันดับ 3 ได้แก่  เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออก 22.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 47.02 ซึ่งลักษณะการส่งออกของไทยไปฮังการีเป็นการส่งออกเพื่อใช้งานในประเทศ รวมถึงมีการส่งออกต่อไปยังสหภาพยุโรปต่อไป

SWOT

จุดแข็ง (Strengths)

- ฮังการีตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางของยุโรป มีพรมแดนติดกับ 7 ประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถที่จะกระจายสินค้าไปยังประเทศต่างๆในยุโรปได้โดยง่าย

- มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ

- ฮังการีมีแรงงานที่มีศักยภาพและมีการศึกษาสูง รวมถึงยังมีอัตราค่าจ้างเฉลี่ยต่ำกว่าประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรป

จุดอ่อน (Weaknesses)

- มีอัตราภาษีที่สูง และขั้นตอนต่างๆ ของภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพ

โอกาส (Opportunities)

- ภาครัฐมีกฏหมายการลงทุนต่างประเทศที่ระบุว่าการลงทุนโดยชาวต่างชาติจะได้รับการคุ้มครองและสิทธิตามกฏหมายเช่นเดียวกันกับชาวฮังการี

อุปสรรค (Threats)

- กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าจากสหภาพยุโรปค่อนข้างเข้มงวด ผู้ประกอบการต่างชาติจึงควรศึกษาและเตรียมความพร้อมในเรื่องใบรับรองคุณภาพสินค้าตามกฎระเบียบและมาตรฐานของสหภาพยุโรป


นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของฮังการี
- รัฐบาลปัจจุบันของฮังการี ได้ออกนโยบายที่เน้นการวิจัยและพัฒนา หรือที่เรียกว่า Made by Hungary, Created by Hungary, Designed by Hungary และ Invented by Hungary เพื่อยกระดับประเทศไปสู่ผู้คิดค้นนวัตกรรม
- รัฐบาลฮังการีได้จัดทำ Budapest Runway 2.0.2.0. A Start-Up Credo เพื่อสนับสนุนธุรกิจเกิดใหม่ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี 
- นอกจากนี้ยังมีนโยบายเศรษฐกิจหลัก Go To East ที่ช่วยเพิ่มบทบาทการค้าการลงทุนของฮังการี และสนับสนุน SMEs ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก
การลงทุนของฮังการี
ฮังการีถือเป็นตลาดที่น่าสนใจของผู้ประกอบการชาวต่างชาติเนื่องจากฮังการีตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของยุโรป รวมถึงมีพรมแดนติดกับ 7 ประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถที่จะกระจายสินค้าไปยังประเทศต่างๆในยุโรปได้โดยง่าย นอกจากนี้ภาครัฐยังให้การส่งเสริมการลงทุนแก่นักลงทุนอีกด้วย ทำให้ฮังการีเป็นประเทศที่มีความยากง่ายในการทำธุรกิจ (รายงาน Doing Business 2018) อันดับที่ 48 จากทั้งหมด 190 ประเทศในการจัดลำดับของธนาคารโลก
สำหรับการลงทุนของฮังการีนั้น ในปี 2017 ที่ผ่านมา การลงทุนในฮังการีมีมูลค่า 21.47 พันล้านยูโร ซึ่งมีการขยายตัว ร้อยละ 16.7 โดยเป็นการลงทุนในสาขาการผลิตสูงที่สุด ร้อยละ 25 ในขณะที่ลงทุนในภาคการขนส่งและคลังสินค้า และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มากเป็นลำดับถัดมา (ที่มา : สคต.บูดาเปสต์)

ภาษีของฮังการี
ภาษีอากรที่ฮังการีจัดเก็บมีดังต่อไปนี้
ตาราง ระบบการจัดเก็บภาษีในฮังการี

ลักษณะภาษี

รายละเอียด

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

(corporate tax)

  • รายได้ต่ำกว่า   50 ล้านโฟรินท์ต่อปี   ร้อยละ 10
  • รายได้มากกว่า 50 ล้านโฟรินท์ต่อปี   ร้อยละ 19

ภาษีรายได้ส่วนบุคคล

(personal income tax)

ร้อยละ 15

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

VAT (Value Added Tax)

ร้อยละ 27 (ทั้งอาหารและไม่ใช่อาหาร)

ยกเว้น

          ผลิตภัณฑ์นมและขนมอบ ร้อยละ 18

          โรงแรม/บริการ/จัดงาน   ร้อยละ 18

          ยา ร้อยละ 5

ภาษีสรรพสามิต (Excise Taxes)

ร้อยละ 25

ภาษีอื่นๆ เช่น

          Local Taxes

          Environmental Taxes

          Social Security Contributions

          Bank Tax

          Customs Duties

          Energy Tax

          Registration Tax

          Property Transfer Tax

          Death, Gift and Inheritance Taxes

          Innovation Contribution

Source: Hungarian Tax and Financial Control Administration: www.apeh.hu

มาตรการทางภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษีของฮังการี
มาตรการทางภาษี
ฮังการีใช้อัตราภาษีเช่นเดียวกับสหภาพยุโรป โดยสินค้าอุตสาหกรรมมีอัตราภาษีโดยเฉลี่ยร้อยละ 3.9 ยกเว้นสินค้าบางประเภทที่ยังมีอัตราภาษีสูง เช่น รถบรรทุก (Truck) ร้อยละ 22 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger car) ร้อยละ 10 เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 14 และสิ่งทอ ร้อยละ 12

มาตรการที่มิใช่ภาษี
กฏระเบียบมาตรฐานทางเทคนิคของสินค้าอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปที่สำคัญ ได้แก่
1. RoHs (Directive on Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance) เป็นระเบียบที่ว่าด้วยการจำกัดการใช้สารที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรป โดยสารอันตรายดังกล่าวมีทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท แคดเมี่ยม ฮาซาวาเรนทร์ โครเมียม (Hexavalent Chromium) โพลีไบมีเนต ไบฟีลีน (Polybromianted Biphenyls: PBB) และ โพลีไบมีเนต ไบฟีลีน ไอเทอร์ (Polybrominated Biphenyls Ether: PBDE) 
2. WEEE (Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment) เป็นระเบียบว่าด้วยการจัดการเศษซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการเพิ่มปริมาณของซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) การใช้ซ้ำ (reuse) และการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) โดยอาศัยหลักความรับผิดชอบของผู้ผลิต 
3. REACH (Registration Evaluation and Authorisation of Chemical products) เป็นมาตรการทางเทคนิคทางการค้าของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับเคมีภัณฑ์
4. IUU Fishing เป็นระเบียบที่ออกเพื่อป้องกัน ต่อต้าน และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม สินค้าประมงที่จะสามารถนำเข้าและส่งออกมายังสหภาพยุโรปได้จะต้องแนบใบรับรองการจับสัตว์น้ำ (catch certificate) กำกับมาด้วยเท่านั้น โดยใบรับรองการจับสัตว์น้ำนี้จะต้องออกโดยหน่วยงานรับผิดชอบของประเทศเจ้าของเรือจดทะเบียน เพื่อยืนยันว่าสินค้าดังกล่าวมิได้มาจากการทำประมงผิดกฎหมาย 
5. EuP (Directive on Eco-design Requirements for Energy-using Products) เป็นกรอบระเบียบที่สหภาพยุโรปบังคับให้ต้องมีการปรับปรุงสมรรถนะทางสิ่งแวดล้อมของสินค้าที่ใช้พลังงานทุกประเภท (Energy-using Products) ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่า EuP เป็น Eco-productsและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เขตเศรษฐกิจพิเศษของฮังการี
ฮังการีมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Free Enterprise Zone) ซึ่งดูแลโดยกระทรวงเศรษฐกิจแห่งชาติ 
สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับเมื่อลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น
- ภาษีสำหรับการพัฒนา Development Tax Allowance (Corporate tax allowance) สำหรับโครงการลงทุนที่มีมูลค่าอย่างต่ำ 0.33 ล้านยูโร รวมไปถึงการลงทุนในการสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ การขยายสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วหรือการพัฒนาจากฐานผลิตภัณฑ์เดิม
- ภาษีการช่วยเหลือสังคมและการให้การฝึกอบรมวิชาชีพ (Social Contribution and Vocational training contribution award) ผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีหลังจากมีการลงทะเบียนลูกจ้างใหม่ (อย่างน้อย 1 คน) และในกรณีที่ลูกจ้างได้อาศัยอยู่ในเขตดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน นักลงทุนก็จะได้รับการยกเว้นภาษีโดยอัตโนมัติ

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก  http://eiu.thaieei.com/Default.aspx

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก    http://www.ditp.go.th/main.php?filename=market_info&country=17

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.dtn.go.th/index.php/2015-01-06-12-50-50/asia-dtn/item/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5.html
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ. 2556.เขตเศรษฐกิจพิเศษของฮังการี.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก
http://www.thaibiz.net/th/news/13715/272/
Global Trade Atlas .(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.gtis.com/gta
EUROPAGES. (n.d.). COMPANIES - SUPPLIERS - SERVICE PROVIDERS #electronics. Retrieved from https://www.europages.co.uk/companies/Hungary/ss-14/electronics.html

worldsrichestcountries . (n.d.).Top Hungary Imports from the World Retrieved from
http://www.worldsrichestcountries.com/top_hungary_imports.html

เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272
Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273ที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved