สหรัฐเม็กซิโก

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นที่                       1,943,945 ตร.กม (ใหญ่ที่สุดในอเมริกากลาง)

อาณาเขต                  พรมแดนทางทิศเหนือจรดสหรัฐอเมริกา ทิศใต้และทิศตะวันตกจรดมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศตะวันออกเฉียงใต้จรดกัวเตมาลา เบลีซ และทะเลแคริบเบียน ส่วนทิศตะวันออกจรดอ่าวเม็กซิโก

เมืองหลวง                  กรุงเม็กซิโก (Mexico City)

ประชากร                  127.5 ล้านคน (ปี 2019)

ภาษาราชการ              ภาษาสเปน

ศาสนา                     คริสต์ (นิกายโรมันคาทอลิก, โปรแตสแตนท์)

ระบอบการปกครอง       ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ (Republican democracy)

อัตราแลกเปลี่ยน          1.633 บาท เท่ากับ 1 เปโซเม็กซิกัน (MXN) (ก..2021)

วันชาติ                     16 กันยายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์กับไทย  28 สิงหาคม 1975

GDP (US$bn)             1,088 (ปี 2020)

GDP per capita (US$)  8,440.9 (ปี 2020)

Real GDP growth (%)  -8.9 (ปี 2020)

Inflation (%)              3.4 (ปี 2020)

Unemployment Rate (%)       4.5 (ปี 2020)

ข้อมูล/ สถานการณ์ปัจจุบันที่สำคัญ

1.มีนโยบายส่งเสริมการค้าเสรี จัดตั้งเขตการค้าเสรีทวิภาคี ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ แปรรูปรัฐวิสาหกิจ

2.มีนโยบายต่อภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยมุ่งหวังให้เม็กซิโกเป็นประเทศผู้นำในภูมิภาคลาตินอเมริกาและต้องการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้ โดยจะเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศในลาตินอเมริกา

3.ในเวทีระหว่างประเทศ เม็กซิโกเน้นการเข้าไปมีบทบาทเชิงรุกในทุกเวทีการเจรจาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเด็นที่อยู่ในความสนใจ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ขจัดความยากจน และกระบวนการส่งเสริมสันติภาพ

4.เป็นประเทศแรกในลาตินอเมริกาที่เป็นสมาชิก OECD และเป็นสมาชิก APEC, G20 และกลุ่ม Pacific Alliance (PA) (ชิลี โคลอมเบีย เม็กซิโก และเปรู)

5.เป็นสมาชิกความตกลง CPTPP โดยได้ร่วมลงนามเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 และเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อ 30 ธันวาคม 2561

6.เป็นสมาชิกความตกลง USMCA ให้สัตยาบันแล้วเมื่อ 20 มิถุนายน 2562 (มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 กรกฎาคม 2563)

ตาราง มูลค่าการค้ารวมของเม็กซิโก

การค้า

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2018

2019

2020

2019/2018

2020/2019

การส่งออก

426,210

318,085

287,260

-25.37

-9.69

การนำเข้า

464,262

352,539

295,565

-24.06

-16.16

การค้ารวม

890,472

670,624

582,825

-24.69

-13.09

ที่มา: Global Trade Atlas

 

ในปี 2020 เม็กซิโกมีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวม 582,825 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแบ่งออกเป็นมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 287,260 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออก ได้แก่ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง เป็นต้น ตลาดส่งออกหลักที่สำคัญ คือ ตลาดสหรัฐอเมริกา จีน และแคนาดา เป็นต้น ด้านการนำเข้าคิดเป็นมูลค่า 295,565 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง โดยมีสหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้ เป็นแหล่งนำเข้าที่สำคัญ

ตาราง มูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากเม็กซิโก 10  อันดับแรก

 

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว

(%)

2018

2019

2020

2019

2020

1.ตัวเก็บประจุไฟฟ้า(Capacitor), ตัวต้านทานไฟฟ้า

31.02

35.15

45.36

13.31

29.05

2.ส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ

18.85

20.41

35.56

8.28

74.23

3.อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ

31.02

35.15

45.36

13.31

29.05

4.ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

24.19

42.27

32.01

74.74

-24.27

5.เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า

23.97

40.76

28.50

70.05

-30.08

6.ลำโพง ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง หูฟัง

28.59

27.82

24.21

-2.69

-12.98

7.วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit)

4.20

14.33

15.54

241.19

8.44

8.แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า

9.60

8.12

15.15

-15.42

86.58

9.มอเตอร์ไฟฟ้า

13.08

14.05

10.79

7.42

-23.20

10.สายไฟฟ้า ชุดสายไฟ

6.20

8.68

10.78

40.00

24.19

รวมมูลค่านำเข้าทั้งหมด

222.06

282.80

286.85

27.35

1.43

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตารางมูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากเม็กซิโก 10  อันดับแรก แสดงให้เห็นว่า ในปี 2020 ไทยนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากเม็กซิโก สินค้านำเข้าอันดับ 1 ได้แก่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า(Capacitor), ตัวต้านทานไฟฟ้า โดยมีมูลค่าการนำเข้า 45.36 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 29.05 อันดับ 2 ได้แก่ ส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ โดยมีมูลค่าการนำเข้า 35.56 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวมากถึงร้อยละ 74.23 สินค้าที่ไทยนำเข้าจากเม็กซิโกมากเป็นอันดับ 3 ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ มีมูลค่า 45.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 29.05 

ตาราง มูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปเม็กซิโก 10  อันดับแรก

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2018

2019

2020

2019

2020

1.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

381.97

507.61

392.63

32.89

-22.65

2.ส่วนประกอบของเครื่องส่ง/เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์

31.94

70.37

105.64

120.32

50.12

3.ส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ

130.61

161.06

89.93

23.31

-44.16

4.เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า

104.82

123.24

88.17

17.57

-28.46

5.วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit)

78.26

105.83

83.34

35.23

-21.25

6.อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ

42.16

46.20

72.34

9.58

56.58

7.แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า

25.06

24.10

58.51

-3.83

142.78

8.เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น

28.65

30.92

32.81

7.92

6.11

9.วงจรพิมพ์ (Printed Circuit)

37.08

28.18

29.12

-24.00

3.34

10.ไดโอด ทรานซิสเตอร์ กลอุปกรณ์กึ่งตัวนํา

14.13

8.13

24.45

-42.46

200.74

รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด

1,148.84

1,371.02

1,142.69

19.34

-16.65

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตารางมูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปเม็กซิโก 10 อันดับแรก แสดงให้เห็นว่า ในปี 2020 ไทยส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเม็กซิโก สินค้าส่งออกอันดับ 1 ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีมูลค่าการส่งออก 392.63 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 22.65 สินค้าส่งออกอันดับ 2 ได้แก่ ส่วนประกอบของเครื่องส่ง/เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ มีมูลค่าการส่งออก 105.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 50.12 สินค้าส่งออกอันดับ 3 ได้แก่  ส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ มีมูลค่าการส่งออก 89.93 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 44.16

ตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเม็กซิโก 10 อันดับแรก ปี 2020

เม็กซิโกนำเข้าจากประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก ปี 2020

เม็กซิโกส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก ปี 2020

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

1.จีน

36,956

38.14

-12.50

1.สหรัฐอเมริกา

97,309

92.26

-4.57

2.สหรัฐอเมริกา

20,197

20.84

-16.38

2.แคนาดา

1,117

1.06

-13.45

3.มาเลเซีย

9,278

9.58

-5.77

3.เนเธอร์แลนด์

944

0.90

-0.77

4.เกาหลีใต้

5,820

6.01

-0.11

4.จีน

769

0.73

19.25

5.ไต้หวัน

5,315

5.48

6.97

5.เยอรมนี

611

0.58

-2.66

6.ไทย

3,365

3.47

-3.80

6.ฮ่องกง

586

0.56

25.61

7.ญี่ปุ่น

3,328

3.43

-26.91

7.โคลอมเบีย

482

0.46

-15.33

8.เวียดนาม

2,529

2.61

22.58

8.ญี่ปุ่น

470

0.45

-19.58

9.ฟิลิปปินส์

2,087

2.15

-15.42

9.บราซิล

328

0.31

-18.85

10.เยอรมนี

1,861

1.92

-19.80

10.สิงคโปร์

260

0.25

9.86

 

 

 

 

ไทย(23)

74

0.07

9.60

ที่มา: Global Trade Atlas

จากตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเม็กซิโก 10 อันดับแรก ปี 2020 พบว่า เม็กซิโกนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากจีนมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 36,956 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 38.14 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เม็กซิโกนำเข้าจากจีน เช่น อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์ และ Mobile Telephone เป็นต้น อันดับ 2 คือ สหรัฐอเมริกา เม็กซิโกนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากสหรัฐอเมริกา มูลค่า 20,197 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20.84 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เม็กซิโกนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา เช่น เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ และวงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) เป็นต้น และอันดับ 3 คือ มาเลเซีย เม็กซิโกนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากมาเลเซียมูลค่า 9,278 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 9.58 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เม็กซิโกนำเข้าจากมาเลเซีย เช่น วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ในขณะที่ไทยเป็นประเทศอันดับ 6 ที่เม็กซิโกนำเข้าสินค้า โดยมีมูลค่า 3,365 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 3.47 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เม็กซิโกนำเข้าจากไทย เช่น อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ เป็นต้น    

ส่วนการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเม็กซิโกในปี 2020 เม็กซิโกส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกามากเป็นอันดับ 1 โดยมีมูลค่า 97,309 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดสูงถึงร้อยละ 92.26 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เม็กซิโกส่งออกไปสหรัฐอเมริกา เช่น อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ สายไฟ ชุดสายไฟ และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้าเป็นต้น อันดับ 2 คือ แคนาดา เม็กซิโกส่งออกไปยังแคนาดา มูลค่า 1,117 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.06 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เม็กซิโกส่งออกไปยังแคนาดา เช่น อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ และตู้เย็นใช้ตามบ้านเรือน เป็นต้น อันดับ 3 คือ เนเธอร์แลนด์ เม็กซิโกส่งออกไปยังเนเธอร์แลนด์ มูลค่า 944 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.9 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เม็กซิโกส่งออกไปยังเนเธอร์แลนด์ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) เป็นต้น ในขณะที่เม็กซิโกส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไทยมากเป็นอันดับที่ 23  โดยมีมูลค่า 74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.07 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เม็กซิโกส่งออกไปไทย เช่น อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น


SWOT

จุดแข็ง (Strengths)

- เม็กซิโกมีข้อได้เปรียบในการเป็นจุดยุทธศาสตร์ระหว่างทวีปอเมริกาเหนือและใต้ มีพรมแดนติดกับภูมิภาคละตินอเมริกา และยังมีพรมแดนติดกับสหรัฐฯอีกด้วย

- เม็กซิโกมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ใกล้ชิดกับสหรัฐฯ เม็กซิโกจึงเป็นฐานการผลิตที่สำคัญเพื่อส่งออกสินค้าไปสู่สหรัฐฯ

- มีแรงงานวัยทำงานเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเม็กซิโกยังมีข้อได้เปรียบในด้านค่าจ้างแรงงานที่ต่ำเทียบเท่ากับประเทศในเอเชีย นอกจากนี้ แรงงานชาวเม็กซิกันยังเป็นแรงงานที่มีทักษะอีกด้วย

- เม็กซิโกมีข้อตกลงทางการค้ากับหลายๆประเทศ เช่น ความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement: NAFTA) เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์จากข้อตกลงดังกล่าว

- รัฐบาลเม็กซิโกให้การสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติผ่านโครงการสนับสนุนการลงทุนต่างๆ ซึ่งจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศ

จุดอ่อน (Weaknesses)

          - แม้ว่าจะมีการเติบโตในภาคการเงิน แต่อัตราดอกเบี้ยธนาคารสำหรับธุรกิจ SMEs ยังคงค่อนข้างสูง

- กิจกรรมทางเศรษฐกิจของเม็กซิโกพึ่งพาเศรษฐกิจของสหรัฐฯมากจนเกินไป ซึ่งหากสหรัฐฯปรับเปลี่ยนนโยบายบริหารประเทศ เม็กซิโกก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย

- การก่ออาชญากรรมในเม็กซิโกยังคงมีอยู่มาก ส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของพลเมือง

โอกาส (Opportunities)

          - เม็กซิโกยังคงมีแหล่งทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

          - คาดการณ์ว่าการลงทุนในเม็กซิโกจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการลงทุนด้านพลังงานที่เม็กซิโกกำลังให้การสนับสนุนด้านการลงทุน

          - ชนชั้นกลางของเม็กซิโกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคภายในประเทศ

อุปสรรค (Threats)

          - เศรษฐกิจของสหรัฐฯที่ยังคงฟื้นตัวอย่างช้าๆ รวมถึงนโยบายบริหารประเทศของสหรัฐฯที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อเม็กซิโก เนื่องจากเม็กซิโกพึ่งพาการค้าการลงทุนจากสหรัฐฯค่อนข้างมาก

          - แม้ว่ารัฐบาลจะมีการสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติ แต่สำหรับบางอุตสาหกรรมก็สงวนไว้สำหรับผู้ประกอบการชาวเม็กซิกันเท่านั้น

ที่มา : santandertrade.com รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การลงทุนของเม็กซิโก

ในปี 2020 ที่ผ่านมา เม็กซิโกมีการลงทุนจากต่างชาติ มูลค่า 29,079 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และออกไปลงทุนในต่างประเทศ 6,528 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตาราง มูลค่าการลงทุนจากต่างชาติของเม็กซิโก

Foreign Direct Investment

2018

2019

2020

FDI inflows (Millions of dollars)

33,730

34,097

29,079

FDI outflows (Millions of dollars)

8,365

10,985

6,528

FDI inward stock (Millions of dollars)

485,807

628,460

596,826

FDI outward stock (Millions of dollars)

152,524

230,362

178,947

 ที่มา: UNCTAD, 2021

ความสัมพันธ์ FTA ของเม็กซิโกในระดับโลก ภูมิภาค และทวิภาคี

ความตกลงการค้าเสรีของเม็กซิโก

ทวิภาคี 7 ฉบับ

- ชิลี (สิงหาคม 1999)

- อุรุกวัย (กรกฎาคม 2004)

- ญี่ปุ่น (เมษายน 2005)

- โคลอมเบีย (มกราคม 2011)

- อิสราเอล (กุมภาพันธ์ 2012)

- เปรู (กุมภาพันธ์ 2012)

- ปานามา (กรกฎาคม 2015)

ภูมิภาค 5 ฉบับ

- ความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) (สหรัฐฯ-แคนาดา-เม็กซิโก) (1 มกราคม 1994) - ทั้งนี้ ถูกแทนที่ด้วยความตกลง United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 กรกฎาคม 2020

- สหภาพยุโรป (สิงหาคม 2000)

- สมาคมการค้าเสรียุโรป (กรกฎาคม 2001)

- กลุ่มประเทศอเมริกากลาง (กันยายน 2014)

- ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) (ธันวาคม 2018)

อยู่ระหว่างการเจรจา/ ยังไม่มีผลบังคับใช้

- ตุรกี

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

แหล่งอ้างอิง

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.dtn.go.th

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.ditp.go.th

Global Trade Atlas.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.gtis.com/gta

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าแลอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EIU).(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก  eiu.thaieei.com

เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272
Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273ที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved