เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

พื้นที่                       1,103 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง คาบสมุทรเกาลูน และดินแดนที่

เรียกว่า New Territories (ซึ่งเป็นส่วนที่ติดกับชายแดนจีน) รวมถึงเกาะเล็ก ๆ อีก

235 เกาะ โดยมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 เขต

อาณาเขต                  ทิศเหนือ และทิศตะวันตก ติดจีน

ทิศใต้ และทิศตะวันออก   ติดทะเลจีนใต้

ประชากร                  7.37 ล้านคน (2016) โดยประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 95 เป็นคนจีน

ภาษาราชการ             ภาษาจีนกวางตุ้ง จีนกลางและภาษาอังกฤษ

ศาสนา                     พุทธมหายาน ลัทธิเต๋า คริสต์ อิสลาม และฮินดู

ระบอบการปกครอง       เขตบริหารพิเศษที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หลักการ

“One country, two systems”

อัตราแลกเปลี่ยน 4.0773 บาท : 1 HKD (ม.ค. 2018)

ทรัพยากรธรรมชาติ       ฮ่องกงไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญ เนื่องจากลักษณะทางภูมิประเทศ  ล้อมรอบด้วยทะเล

เมืองสำคัญ                คาบสมุทรเกาลูน และดินแดนที่เรียกว่า New Territories

ตารางเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจฮ่องกง

 

2016

2017

2018F

GDP (US$bn)

320.91

334.10

344.78

GDP Per Capita (US$)

43,561.08

44,999.31

46,076.53

GDP Growth (%)

2.05

3.54

2.65

Inflation (%)

2.59

2.00

2.20

Unemployment Rate (%)

2.68

2.58

2.58

ที่มา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจฮ่องกง โดยในปี 201คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีมูลค่า 344.78 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รายได้รวมต่อหัวประชากร (GDP Per Capita) มีมูลค่า 46,076.53 เหรียญสหรัฐฯ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) ร้อยละ 2.65 อัตราเงินเฟ้อ (Inflation) ร้อยละ 2.20 และอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ร้อยละ 2.58

ตารางสินค้าและตลาดที่สำคัญของฮ่องกง

 

การนำเข้า (Import)

การส่งออก (Export)

 

สินค้า (Goods)

เครื่องจักรและอุปกรณ์ ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด สินค้าอุปโภคบริโภค  เคมีภัณฑ์ น้ำมันปิโตรเลียม

ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด เคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องจักรและอุปกรณ์

 

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Goods)

วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี

ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์

อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

Mobile Telephone

วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี

ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ หรือ ข้อมูลต่างๆ

ตลาด (Market)

จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา

เกาหลีใต้

จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อินเดีย เวียดนาม

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ตารางข้างต้นแสดง สินค้าและตลาดที่สำคัญของฮ่องกง โดยสินค้านำเข้าสำคัญของฮ่องกง ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์  ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด สินค้าอุปโภคบริโภค  เคมีภัณฑ์ และน้ำมันปิโตรเลียม สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ฮ่องกงนำเข้า ได้แก่ วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ Mobile Telephone ซึ่งตลาดนำเข้าที่สำคัญของฮ่องกง ได้แก่ จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ ส่วนสินค้าส่งออกที่สำคัญของฮ่องกง ได้แก่ ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด เคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ สินค้าอุปโภคบริโภค และเครื่องจักรและอุปกรณ์ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ฮ่องกงส่งออก ได้แก่ วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ หรือ ข้อมูลต่างๆ ซึ่งตลาดส่งออกที่สำคัญของฮ่องกง ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อินเดีย และเวียดนาม


ฮ่องกง มีลักษณะทางภูมิประเทศที่ล้อมรอบด้วยทะเลและถือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีโครงสร้างเศรษฐกิจหลักที่เน้นการบริการและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่จะนำเข้าเพื่อการส่งออกต่อ (Re-export) เน้น supply chain management และส่งเสริม value-added logistics services เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ฮ่องกงยังได้รับอันดับ 1 จากการจัดอันดับคะแนนเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom Score) ของสถาบัน Heritage Foundation ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของสหรัฐฯ อีกด้วย แสดงให้เห็นว่า ฮ่องกงมีระบบการจัดการเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับการลงทุนจากต่างชาติ

ตารางมูลค่าการค้ารวมของฮ่องกง

การค้า

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

2017

% Change

2016/2015

% Change

2017/2016

การค้ารวม

1,070,026

1,064,070

1,140,179

- 0.56

7.15

การส่งออก

510,599

516,733

550,271

1.20

6.49

การนำเข้า

559,427

547,337

589,908

- 2.16

7.78

ดุลการค้า

-48,829

-30,604

-39,637

- 37.32

29.51

ที่มา : Global Trade  Atlas รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ในปี 2017 ฮ่องกงมีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวม 1,140,179 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแบ่งออกเป็นมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 550,271 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออก ได้แก่ เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ?ไฟฟ?า ไข่มุกธรรมชาตหิรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาตหิรือกึ่งรัตนชาติ และเครื่องปฏิกรณ?นิวเคลียร? บอยเลอร? เครื่องจักร เครื่องใช?กล เป็นต้น ตลาดส่งออกหลักที่สำคัญ คือ จีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย เป็นต้น ด้านการนำเข้าคิดเป็นมูลค่า 589,908 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ?ไฟฟ?า ไข่มุกธรรมชาตหิรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาตหิรือกึ่งรัตนชาติ และเครื่องปฏิกรณ?นิวเคลียร? บอยเลอร? เครื่องจักร เครื่องใช?กล โดยมีจีน ไต้หวัน และเกาหลีใต้  เป็นแหล่งนำเข้าที่สำคัญ 

ตารางมูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากฮ่องกง 10  อันดับแรก

 

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

2017

2016

2017

1.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

97

55

65

-43.30

18.18

2.เครื่องโทรศัพท์

0

1

43

0

4,200.00

3.ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์)

5

8

39

60.00

387.50

4.เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า

18

21

25

16.67

19.05

5.วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit)

23

20

21

-13.04

5.00

6.วงจรพิมพ์ (Printed Circuit)

21

22

12

4.76

-45.45

7.ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ

12

10

10

-16.67

0.00

8.ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (CAPACITOR),Resistor

7

8

8

14.29

0.00

9.สายไฟ ชุดสายไฟ

2

4

8

100.00

100.00

10.มอเตอร์เล็ก (กำลังไม่เกิน 750 W)

10

6

6

-40.00

0.00

รวมมูลค่านำเข้าทั้งหมด

239

181

257

-24.27

41.99

ที่มา:  ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตารางมูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากฮ่องกง 10  อันดับแรก แสดงให้เห็นว่า ในปี 2017 ไทยนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากฮ่องกง คิดเป็นมูลค่า 257 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 41.99 โดยสินค้านำเข้าอันดับ 1 ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่าการนำเข้า 65 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 18.18 อันดับ 2 ได้แก่ เครื่องโทรศัพท์ โดยมีมูลค่าการนำเข้า 43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4200.00 สินค้าที่ไทยนำเข้าจากฮ่องกงมากเป็นอันดับ 3 ได้แก่ ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) โดยมีมูลค่า 39 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 387.50 ซึ่งลักษณะการนำเข้าสินค้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากฮ่องกงจะเป็นการนำเข้าเพื่อผลิตและประกอบต่อในไทย เนื่องจากไทยยังคงเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของอาเซียน

ตารางมูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปฮ่องกง 10  อันดับแรก

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

2017

2016

2017

1.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

3,016

2,841

2,967

-5.80

4.44

2.วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit)

2,076

2,021

2,068

-2.65

2.33

3.เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุม(ฟิวส์,สวิตช์,ปลั๊ก,socket)

166

243

363

46.39

49.38

4.ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ

219

263

288

20.09

9.51

5.ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์)

113

201

213

77.88

5.97

6.อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ หรือ ข้อมูลต่างๆ

24

47

101

95.83

114.89

7. Power supply PC

127

77

81

-39.37

5.19

8.เครื่องปรับอากาศ

88

74

77

-15.91

4.05

9.วงจรพิมพ์ (Printed Circuit)

87

56

72

-35.63

28.57

10.ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (CAPACITOR),Resistor

46

48

63

4.35

31.25

รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด

6,533

6,570

6,963

0.57

5.98

ที่มา:  ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตารางมูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปฮ่องกง 10  อันดับแรก แสดงให้เห็นว่า ในปี 2017 ไทยส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังฮ่องกง คิดเป็นมูลค่า 6,963 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.98 โดยสินค้าส่งออกอันดับ 1 ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีมูลค่าการส่งออก 2,967 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 4.44 สินค้าส่งออกอันดับ 2 ได้แก่  วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) มีมูลค่าการส่งออก  2,068 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.33 สินค้าส่งออกอันดับ 3 ได้แก่  เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุม(ฟิวส์,สวิตช์,ปลั๊ก,socket) มีมูลค่าการส่งออก 363 ล้านเหรียญสหรัฐฯและมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 49.38 ซึ่งลักษณะการส่งออกของไทยไปฮ่องกงเป็นการส่งออกชิ้นส่วนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเพิ่มมูลค่าสินค้าในจีนต่อไป

ตารางประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของฮ่องกง 10 อันดับแรก ปี 2017

ฮ่องกงนำเข้าจากประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก ปี 2017

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

+/- (%)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

1.จีน

180,299

6.50

51.93

2.ไต้หวัน

49,385

13.14

14.22

3.เกาหลีใต้

30,004

29.32

8.64

4.ญี่ปุ่น

19,752

4.82

5.69

5.มาเลเซีย

16,464

10.44

4.74

6.ไทย

8,953

10.18

2.58

7.ฟิลิปปินส์

8,574

15.30

2.47

8.สิงคโปร์

8,384

4.57

2.41

9.สหรัฐฯ

8,193

5.08

2.36

10.เวียดนาม

6,951

16.26

2.00

ที่มา: Global Trade  Atlas รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


จากตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของฮ่องกง 10 อันดับแรก ปี 2017 พบว่า ฮ่องกงนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากจีนมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 180,299 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 51.93 โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 6.50 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ฮ่องกงนำเข้าจากจีน เช่น Mobile Telephone วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) เป็นต้น อันดับ 2 คือ ไต้หวัน ฮ่องกงนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากไต้หวันมูลค่า 49,385 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 14.22 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 13.14 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ฮ่องกงนำเข้าจากไต้หวัน เช่น วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นต้น อันดับ 3 คือ เกาหลีใต้ ฮ่องกงนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากเกาหลีใต้มูลค่า 30,004 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 29.32 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 8.64 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ฮ่องกงนำเข้าจากเกาหลีใต้ เช่น ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) เทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็ก,แผ่น CD สำหรับบันทึกเสียง,ภาพ และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า เป็นต้น  ในขณะที่ไทยเป็นประเทศอันดับ 7 ที่ฮ่องกงนำเข้าสินค้า โดยมีมูลค่า 8,953 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2.58 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 10.18 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ฮ่องกงนำเข้าจากไทย เช่น อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) และส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) เป็นต้น


ตารางมูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของฮ่องกง 10  อันดับแรก

 

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

2017

2016

2017

1.วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit)

101,547

118,444

140,500

16.64

18.62

2.ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์)

41,941

40,220

38,662

-4.10

-3.87

3.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

36,282

33,515

37,838

-7.63

12.90

4.Mobile Telephone

35,443

34,599

36,044

-2.38

4.18

5.ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ

13,754

13,665

14,457

-0.65

5.80

6.เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุม(ฟิวส์,สวิตช์,ปลั๊ก,socket)

9,321

8,927

9,597

-4.23

7.51

7.วงจรพิมพ์ (Printed Circuit)

9,623

8,960

9,518

-6.89

6.23

8. อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ หรือ ข้อมูลต่างๆ

8,191

8,627

9,199

5.32

6.63

9.เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด,Notebook,palm

8,398

7,419

6,801

-11.66

-8.33

10.ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (CAPACITOR),Resistor

6,072

5,745

6,129

-5.39

6.68

รวมมูลค่านำเข้าทั้งหมด

310,492

316,919

347,176

2.07

9.55

ที่มา: Global Trade  Atlas รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


จากตารางมูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของฮ่องกง 10  อันดับแรก พบว่า ในปี 2017 ฮ่องกงมีมูลค่าการนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวม 310,492 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งขยายตัวร้อยละ 9.55 โดยนำเข้าวงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) มากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 140,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 18.62 ตามความต้องการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นของโลก สินค้าที่ฮ่องกงนำเข้าอันดับ 2 ได้แก่ ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) โดยมีมูลค่า 38,662 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการหดตัวร้อยละ 3.87 อันดับ 3 ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่า 37,838 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 12.90 จากความต้องการคอมพิวเตอร์ในตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ฮ่องกงมีการนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศต่างๆเพื่อส่งออกต่อไปยังประเทศอื่น โดยส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าชิ้นส่วนและสินค้าจากสหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลีใต้ เพื่อส่งออกต่อไปยังจีน รวมถึงมีการนำเข้าชิ้นส่วนต่างๆเพื่อประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูปและส่งออกไปยังต่างประเทศ


 

ตารางประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของฮ่องกง 10 อันดับแรก ปี 2017

ฮ่องกงส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก ปี 2017

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

+/- (%)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

1.จีน

208,101

8.15

62.98

2.สหรัฐฯ

20,006

2.38

6.05

3.ญี่ปุ่น

9,376

2.84

14.24

4.อินเดีย

8,304

2.51

18.71

5.เนเธอร์แลนด์

6,616

12.30

2.00

6.ไต้หวัน

6,489

9.11

1.96

7.เกาหลีใต้

5,310

  9.96

  1.61

8.เยอรมนี

5,299

 8.98

1.60

9.เวียดนาม

5,292

  33.06

  1.60

10.สิงคโปร์

4,979

  5.30

  1.51

ที่มา:Global Trade  Atlas รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


การส่งออกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของฮ่องกง ในปี 2017 ฮ่องกงส่งออกไปยังจีนมากเป็นอันดับ 1 โดยมีมูลค่า 208,101 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 62.98 โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 8.15 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ฮ่องกงส่งออกไปจีน  เช่น วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อันดับ 2 คือ สหรัฐฯ ฮ่องกงส่งออกไปยังสหรัฐฯ มูลค่า 20,006 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 6.05 โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 2.38 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ฮ่องกงส่งออกไปสหรัฐฯ  เช่น อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ หรือ ข้อมูลต่างๆ และMobile Telephone เป็นต้น อันดับ 3  คือ ญี่ปุ่น  ฮ่องกงส่งออกไปยังญี่ปุ่น มูลค่า 9,376 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 14.24 โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 2.84 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ฮ่องกงส่งออกไปญี่ปุ่น  เช่น อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ หรือ ข้อมูลต่างๆ เป็นต้น ในขณะที่ฮ่องกงส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไทยมากเป็นอันดับที่ 11 โดยมีมูลค่า 4,289 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.30 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 14.66 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ฮ่องกงส่งออกไปไทย เช่น อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ Mobile Telephone วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) เป็นต้น


ตารางมูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของฮ่องกง 10  อันดับแรก

 

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2015

2016

2017

2016

2017

1.วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit)

85,940

100,025

113,625

16.39

13.60

2.ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์)

47,090

45,926

47,101

-2.47

2.56

3.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

43,485

40,127

44,917

-7.72

11.94

4.Mobile Telephone

22,221

23,787

23,924

7.05

0.58

5.ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ

15,713

14,717

14,601

-6.34

-0.79

6.เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า

11,604

12,006

13,135

3.46

9.40

7.วงจรพิมพ์ (Printed Circuit)

9,738

9,430

10,872

-3.16

15.29

8.อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ หรือ ข้อมูลต่างๆ

10,137

9,817

10,199

-3.16

3.89

9.เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด,Notebook,palm

6,561

6,360

6,131

-3.06

-3.60

10.ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (CAPACITOR),Resistor

5,342

5,460

5,723

2.21

4.82

รวมมูลค่าส่งออกทั้งหมด

298,094

304,793

330,445

2.25

8.42

ที่มา : Global Trade  Atlas รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


จากตารางมูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของฮ่องกง 10  อันดับแรก พบว่า การส่งออกของฮ่องกงในปี 2017 มีมูลค่าการส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวม 330,445 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ซึ่งขยายตัวร้อยละ 8.42 ฮ่องกงส่งออกวงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 โดยมีมูลค่า 113,625 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 13.60 จากความต้องการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของโลกที่เพิ่มขึ้น โดยส่วนหนึ่งฮ่องกงได้นำเข้าชิ้นส่วนดังกล่าวและส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ เช่น จีน เกาหลีใต้ หรือไต้หวัน เป็นต้น อันดับ 2 ได้แก่ ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์ (สายอากาศ ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) โดยมีมูลค่าการส่งออก 47,101 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราการขยายตัวร้อยละ 2.56 อันดับ 3 ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ มูลค่าการส่งออก 44,917 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวตัวร้อยละ 11.94 เนื่องจากเป็นยุคเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญ ทำให้มีความต้องการคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊คเพิ่มขึ้น

สำหรับการส่งออกของฮ่องกงส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบระดับโลกได้เข้ามาตั้งสาขาในฮ่องกง จัดหาวัตถุดิบ แล้วผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ตัวอย่างบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในฮ่องกง เช่น Changhong Electric, Fujitsu Semiconductor, Hitachi, Intel, LG Electronics, Samsung Electronics เป็นต้น ในขณะที่บริษัทท้องถิ่นของฮ่องกง เช่น Truly, V-Tech, Group Sense, Venturer,GP, ACL ได้ผลิตสินค้าเพื่อขายในประเทศและส่งออกไปยังภูมิภาคอื่นๆเช่นกัน และยังมีสาขาในต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ฮ่องกงยังได้นำสินค้าที่ได้นำเข้าจากต่างประเทศส่งออกต่อไปยังประเทศอื่นๆด้วย

1.ปัญหาแรงงาน ปัญหาสังคมผู้สูงอายุในฮ่องกง รวมถึงนโยบายกีดกันการเข้ามาคลอดบุตรในฮ่องกง

ของมารดาชาวจีน ส่งผลให้จำนวนแรงงานในตลาดแรงงานฮ่องกงลดลงอย่างมาก และจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการผลิตของฮ่องกงในระยะยาว ผู้ประกอบการอาจนำเข้าแรงงานที่มีทักษะจากต่างประเทศเพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานชาวฮ่องกง

          2. The Economist Intelligence Unit หรือ EIU ซึ่งเป็นผู้จัดทำการสำรวจและจัดอันดับเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก ระบุว่า ปี 2559 ฮ่องกงมีค่าครองชีพสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ในขณะที่ผลสำรวจของ Employment Conditions Abroad (ECA) International ระบุว่าฮ่องกงเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสำหรับชาวต่าง ชาติแพงเป็นอันดับ 9 ของโลก ทั้งนี้ผลสำรวจดังกล่าวไม่รวมค่าที่พักอาศัย ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและค่าเล่าเรียน โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ดัชนีค่าครองชีพในปีนี้ของฮ่องกงสูงขึ้นเกิดจาก การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เนื่องมาจากการตรึงค่าเงินสกุลดอลลาร์ฮ่องกงไว้กับเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงทำให้ต้นสังกัดในทุกประเทศต้องจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของตนในฮ่องกงมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินฮ่องกงดอลลาร์เท่าเดิมและเพียงพอต่อการครองชีพ ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นดังกล่าวจะส่งผลต่อต้นทุนของผู้ประกอบการในฮ่องกง

          3.อสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงมีราคาสูง จึงส่งผลต่อต้นทุนในการจัดตั้งบริษัทของผู้ประกอบการในฮ่องกง ผู้ประกอบการควรพิจารณาถึงราคาพื้นที่ในฮ่องกงรวมถึงข้อดีข้อเสียในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

4.ปัจจุบันวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs) ของฮ่องกงประสบกับอุปสรรคบางประการในการเข้าไปลงทุนในภาคบริการของจีนภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างฮ่องกง-จีน (Closer Economic Partnership Arrangemet: CEPA) ซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลานาน

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงแถลงงบประมาณของฮ่องกงประจำปี 2559-2560 ภายใต้แนวคิด “New Economic Order”  โดยสาระสำคัญของนโยบาย คือ การจัดสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงโดยมีเป้าหมายเพื่อ

1) รักษาระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเงินของฮ่องกง

2) ส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs

3) รับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ

4) รักษาสภาวะการจ้างงาน

5) เสริมรากฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงให้กับฮ่องกง

6) ส่งเสริมความหลากหลายทางเศรษฐกิจ

7) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส 

ทั้งนี้มีการจัดตั้งกองทุน Innovation and Technology Fund for Better Living เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ในสถาบันอุดมศึกษา และ Science & Technology Park สนับสนุนกลุ่มธุรกิจ Fintech (Financial Technologies) กลุ่มธุรกิจใหม่ (Start-ups) เพื่อกระตุ้นเขตเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค ในส่วนนโยบายด้านการสาธารณสุข การศึกษา และสวัสดิการสังคม รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนฟรีในระดับอนุบาล และเพิ่มเตียงคนไข้ในโรงพยาบาลรัฐ  ปรับปรุงประสิทธิภาพของรถปฐมพยาบาล รวมถึงนโยบายการพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Thaibizchina.com)

SWOT

SWOT

จุดแข็ง

1.       ฮ่องกงมีพื้นที่ติดกับจีนในบริเวณเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล (Pearl River Delta) ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่และมีมูลค่าการค้าที่สูง ทำให้เป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมมากมาย อีกทั้งยังดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ โดยเฉพาะนักลงทุนที่สนในใช้ฮ่องกงเป็นประตูผ่านไปสู่จีน

2.       ฮ่องกงมีลักษณะการค้าที่เสรี โดยไม่มีอุปสรรคทางการค้า ปลอดภาษี และไม่มีข้อจำกัดด้านการลงทุน ทำให้ลดต้นทุนทางการค้าของผู้ประกอบการ

3.       ฮ่องกงมีระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพ จากการให้บริการด้านการเงิน และกฎระเบียบในการทำสัญญาต่างๆ

4.       มีโครงสร้างพื้นฐานที่ครบถ้วน เช่น มีระบบการขนส่งที่ทันสมัยและครอบคลุม เป็นผู้นำด้านการขนส่งทางอากาศและทางทะเล การเชื่อมโยงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

5.       ฮ่องกงมีทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถเฉพาะด้าน เช่น วิศวกร ช่างเทคนิค แรงงานที่มีฝีมือ เป็นต้น

 

จุดอ่อน

1.       ต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ ค่าครองชีพของชาวต่างชาติในฮ่องกง และค่าใช้จ่ายต่างๆในการทำธุรกิจ ค่อนข้างสูง รวมถึงต้นทุนค่าแรงที่สูงกว่าประเทศอื่นๆในเอเชีย

2.       ปัญหาความพยายามในการแทรกแซงกิจการภายในฮ่องกงของปักกิ่งภายใต้นโยบาย หนึ่งประเทศสองระบบทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางด้านการเมืองการปกครอง

3.       ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของฮ่องกง โดยเฉพาะแรงงานก่อสร้าง จากการที่ฮ่องกงกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเหมือนกับประเทศอื่นๆ

 

โอกาส

1.       ฮ่องกงเป็นประตูทางเศรษฐกิจที่สำคัญของจีน รัฐบาลจีนและฮ่องกงมีนโยบายที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันภายใต้ Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA) ซึ่งทำให้ได้รับสิทธิทางการค้าต่างๆ เมื่อต้องส่งออกและนำเข้าสินค้าจากจีน

2.       ฮ่องกงมีความสนใจที่จะเข้าร่วมการจัดเขตการค้าเสรีอาเซียนและฮ่องกง โดยคาดหวังให้การเจรจาเสร็จสิ้นตามเป้าหมายปี 2559 หากการเจรจาเสร็จสิ้นจะทำให้เกิดการค้าเสรี รวมถึงเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างฮ่องกงและอาเซียน

3.       นโนบายเส้นทางสายไหม (one belt one road) ของจีน จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างจีน เอเชีย ยุโรป และแอฟริกา ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มการค้าและการขนส่งระหว่างภูมิภาค

 

อุปสรรค

1.       ความเข้มแข็งของเมืองใหญ่ของจีนที่เพิ่มสูงขึ้นก็อาจทำให้ลดการพึ่งพาฮ่องกงในการนำจีนไปสู่การลงทุนกับประเทศต่างๆ

ฮ่องกงถือเป็นตลาดที่น่าสนใจของนักลงทุนชาวต่างชาติ โดยมีการลงทุนจากต่างชาติมากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน ในปี 2014 และยังเป็นประเทศที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศอันดับ 2 ของโลกอีกด้วย ในปี 2014 ฮ่องกงมีการลงทุนจากต่างชาติ มูลค่า 103 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอังกฤษเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในฮ่องกง รองลงมาเป็นประเทศจีน และเนเธอร์แลนด์ ตามลำดับ ซึ่งเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และบริการด้านธุรกิจ ธนาคาร รวมไปถึงการนำเข้าและส่งออก โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่ฮ่องกงเปิดเสรีด้านการลงทุนประสิทธิภาพด้านตลาดเงิน โครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคง อีกทั้งรัฐบาลยังให้การสนับสนุนแก่นักลงทุนต่างชาติจากการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยเน้นมาตรการสนับสนุนด้านเงินทุนและลดภาษี เป็นต้น

ตารางมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติของฮ่องกง

การลงทุนจากต่างชาติของฮ่องกง

2014

2015

2016

FDI Inward Flow (million USD)

113,038

174,353

108,126

FDI Stock (million USD)

1,496,083

1,591,627

1,590,809

Number of Greenfield Investments

219

199

205

FDI Inwards (in % of GFCF)

165.1

251.6

156.6

FDI Stock (in % of GDP)

513.3

514.4

496.1
ที่มา : UNCTAD, Latest available data.


ข้อมูลการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะลงทุนในฮ่องกง

1. การจัดตั้งบริษัท

บริษัทจำกัดเป็นประเภทบริษัทที่จดทะเบียนมากที่สุด เมื่อจดทะเบียนบริษัทในฮ่องกงแล้ว เจ้าของบริษัทก็จะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์อื่นๆในฮ่องกงได้ อาทิ The Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA) ซึ่งเป็น FTA ระหว่างฮ่องกงกับจีนแผ่นดินใหญ่

หากบริษัทที่จดทะเบียนนอกฮ่องกงต้องการเปิดสาขาในฮ่องกง ต้องจดทะเบียนกับ Companies Registry ในฐานะ ‘Registered Non-Hong Kong Company’ ภายใน 1 เดือนที่เปิดทำการของสำนักงาน

2. การเลือกสถานที่ตั้งบริษัทหรือเขตอุตสาหกรรม

ตารางการเปรียบเทียบสถานที่ลงทุนต่างๆในฮ่องกง

เกรด

พื้นที่หลัก

ข้อดี

ข้อเสีย

A

Central,Admiralty,TsimShaTsui,Causeway Bay

พื้นที่อยู่ในเมืองและอยู่ในย่านธุรกิจ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทใหญ่ในฮ่องกง

ค่าเช่าแพงและจราจรติดขัด

B

Sheung Wan,North Point,Quarry Bay

ใกล้ย่านธุรกิจและมีค่าเช่าถูกกว่าพื้นที่เกรด A

จราจรติดขัด

C

New Territories

ใกล้จีนและค่าเช่าถูก

ไกลจากย่านธุรกิจและเสีเวลาในการเดินทางเข้าเมือง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ


โอกาสของผู้ประกอบการไทยในฮ่องกง

1.เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จากการที่ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการค้าอิเล็คทรอนิกส์ชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิก จึงเป็นโอกาสของไทยในการส่งออกไปฮ่องกง รวมถึงยังอาศัยฮ่องกงเป็นที่ส่งออกต่อไปยังจีนอีกด้วย

2.เครื่องประดับและอัญมณี ไทยมีความได้เปรียบในการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี รวมถึงมีแรงงานที่มีฝีมือ ทำให้เครื่องประดับและอัญมณีของไทยมีคุณภาพ ส่วนฮ่องกงถือว่าเป็นแหล่งการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีความสำคัญมากในภูมิภาค จึงเป็นโอกาสของไทยในการขยายตลาดไปฮ่องกงเพิ่มขึ้น

3.ผักและผลไม้ ผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในฮ่องกง โดยเฉพาะผลไม้เขตร้อน ฮ่องกงจึงเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทย

4.ข้าว ฮ่องกงเป็นตลาดหลักข้าวคุณภาพสูงของไทย และมีแนวโน้มการบริโภคข้าวสุขภาพ ข้าวกล้อง

ข้าวออแกนิค และข้าวสีต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น จึงถือเป็นอีกโอกาสของข้าวไทยในการส่งออกไปฮ่องกง

5.สินค้าเพื่อสุขภาพหรือบริการสำหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากฮ่องกงกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งผู้บริโภคชาวฮ่องกงมีกำลังซื้อสูง ดังนั้นสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มเติบโตในฮ่องกง

6.สปา ผู้บริโภคชาวฮ่องกงให้ความสำคัญการดูแลสุขภาพร่างกาย รวมถึงการที่ไทยมีแรงงานที่มีทักษะในการทำสปา และมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ธุรกิจสปาจึงมีโอกาสเติบโตได้ในฮ่องกง

สินค้าที่ผ่านหรือเข้าสู่ฮ่องกงจะปลอดภาษีทั้งหมด ยกเว้นเพียงสินค้า 4 ประเภท หากสินค้ากลุ่มนี้ถูกขนลงจากเรือหรือนำไปขายภายในฮ่องกง ผู้นำเข้าจะต้องเสียภาษีนำเข้า

ตารางสินค้าที่ต้องเสียภาษีนำเข้า

สินค้า

ประเภทของภาษี

เหล้า (Liquors)

ภาษี Ad valorem ตามมูลค่าการนำเข้า

 (ไม่รวมค่าประกันภัยและค่า Freight)

ใบยาสูบ (Tobacco)

ภาษี Specific rate ตามจำนวนสินค้า

น้ำมันไฮโดรคาร์บอน

ภาษี Specific rate

เมทิลแอลกอฮอล์

ภาษี Specific rate

ที่มา : สคร. ฮ่องกง

ในขณะที่ภาษีสำหรับผู้ประกอบการจะมีการจัดเก็บใน 3 ประเภท คือ

1.ภาษีนิติบุคคล สำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporations) อยู่ที่ 16.5% และกิจการธุรกิจแบบไม่จดทะเบียน (Unincorporated Business) ร้อยละ 15%

2.ภาษีรายได้บุคคล

 

ตารางอัตราภาษีของภาษีรายได้บุคคล

รายได้  (ดอลลาร์ฮ่องกง - HKD)

อัตราภาษี

1 40,000 HKD

2%

40,001 80,000 HKD

7%

80,001 120,000 HKD

12%

มากกว่า 120,000 HKD

17%

ที่มา : สคร. ฮ่องกง

3.ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 15%

และฮ่องกงมีการยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ โดยยกเว้นภาษี 5 ประเภท คือ

1.ภาษีขายหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.ภาษี ณ ที่จ่าย

3.ภาษีกำไรส่วนทุน (capital gains tax)

4.ภาษีเงินปันผล

5.ภาษีมรดก

แม้ว่าฮ่องกงจะเป็น Free port ที่สินค้าโดยทั่วไปสามารถเข้าและออกได้อย่างเสรีแต่ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าบางประเภทจัดเป็นสินค้าควบคุมซึ่งจะสามารถนำเข้าหรือส่งออกในฮ่องกงได้ต่อเมื่อมีใบอนุญาตในการนำเข้าและส่งออก (Import export licenses, permits and/or certificates) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตารางสินค้าต้องห้าม (Prohibited articles)/ควบคุมการนำเข้าหรือส่งออก

 

ประเภทสินค้า

 

 

ครอบคลุม

ใบอนุญาต (Licenses/ certificates) ที่ต้องใช้และหน่วยงานที่ออกใบอนุญาต

 

ยาอันตราย

(Dangerous drugs)

 

-สารกระตุ้น (Stimulants) สารช่วยในการนอนหลับ (Hypnotics) ยาประเภทกล่อม/ระงับประสาท (Tranquilizers and sedetives) ฝิ่น มอร์ฟีน กัญชา โคเคนและ แอมเฟตามีน ฯลฯ

 

- หน่วยงานฮ่องกง: Hong Kong Health Dept: ใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออก

- สำหรับประเทศนำเข้า/ส่งออก: ใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออก และ transshipment certificate

สารเคมีควบคุม

(Controlled chemicals)

 

 

 

 

สารตั้งต้นหรือสารเคมี 25 ประเภท เช่น Acetic anhydride, Ephedrine และ Pseudoephedrine ที่ใช้สำหรับการผลิตยาอันตรายหรือสารระงับประสาท

หน่วยงานฮ่องกง: Customs & Excise Dept: ใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออก และ removal permit

 

สินค้าเภสัชภัณฑ์(Pharmaceutical products and medicines)

สินค้าที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายลำเรือ (Transshipment goods) จะได้รับการยกเว้นในบางกรณี

 

หน่วยงานฮ่องกง: Hong Kong Health Dept: ใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออก

พันธุ์สัตว์และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered species)

รวมถึงพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชที่ใกล้

สูญพันธุ์ไม่ว่าจะยังมีชีวิต ตาย เป็นชิ้นส่วนหรือที่คล้ายกัน (Alive, dead, parts or derivatives)

- หน่วยงานฮ่องกง: Agriculture, Fisheries & Conservation Dept: ใบอนุญาตนาเข้า/ส่งออก

- อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์และพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ (CITES): ใบอนุญาตส่งออก (นำเข้า)

 

สัตว์มีชีวิต (Live animals) (นำเข้า)

 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นกและสัตว์เลื้อยคลาน

หน่วยงานฮ่องกง: Agriculture, Fisheries & Conservation Dept: ใบอนุญาตนำเข้า

พืชและศัตรูพืช (Plants and plant pests) (นำเข้า)

 

 

- รวมพืช ศัตรูพืชหรือดิน

- ยกเว้น พืชที่ปลูกในจีนแผ่นดินใหญ่ และไม้ตัดดอก ผลไม้และผักสำหรับใช้บริโภคจากจีนแผ่นดินใหญ่หรือประเทศอื่นๆ

หน่วยงานฮ่องกง: Agriculture, Fisheries & Conservation Dept: ใบอนุญาตนำเข้า

ยาฆ่าแมลง (Pesticides)

 

 

 

 

สำหรับโบรโมมีเทน (Bromomethane) ดู Ozone Layer Protection Ordinance

หน่วยงานฮ่องกง: (1) Agriculture, Fisheries & Conservation Dept: ใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออก/ใบอนุญาตนำเข้ายาฆ่าแมลง

(2) Trade & Industry Dept: ใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออก โบรโมมีเทน

สารกัมมันตภาพรังสี (Radioactive substances) และเครื่องฉายรังสี (Irradiating apparatus) (นำเข้า)

รายละเอียดเพิ่มเติมดู Import (Radiation) (Prohibition) Regulations and its schedules

หน่วยงานฮ่องกง: (1) Health Dept: ใบอนุญาตนำเข้า

(2) Radioactive Board: ใบอนุญาตนำเข้าสารกัมมันตภาพรังสี/ใบอนุญาตนำเข้าหรือยกเว้นสำหรับเครื่องฉายรังสี

Strategic commodities

 

 

 

 

 

 

รวม High performance digital computers, complex semi-conductor memory storage, single –mode optical fiber, sophisticated communication systems, chemical weapon precursors และ articles for use in connection with nuclear, chemical or biological weapons

หน่วยงานฮ่องกง: Trade & Industry Dept: ใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออก

 

สิ่งที่ระเบิดได้ อาวุธปืนและ อาวุธยุทธภัณฑ์ (Explosives, firearms and ammunition)

รายละเอียดเพิ่มเติมดู รายชื่ออาวุธยุทธภัณฑ์ ภายใต้ Import and Export (Strategic Commodities) Regulations

หน่วยงานฮ่องกง: (1) Trade & Industry Dept: ใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออก (2) Hong Kong Police Force: ใบอนุญาตจำหน่าย หรือใบอนุญาตให้ถืออาวุธ (ปืนและกระสุน)

อาวุธ (Weapons)

รวม Chinese-style throwing dart, knuckle duster, gravity knife and gravity-operated stell baton

หน่วยงานฮ่องกง: Hong Kong Police Force: ใบอนุญาตให้ถืออาวุธ

 

สิ่งทอ (Textiles)

 

รวมเส้นใยธรรมชาติหรือสังเคราะห์ และเส้นใยผสม ในรูปแบบของเส้นด้าย ผ้า เครื่องนุ่งห่มหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ

หน่วยงานฮ่องกง: Trade & Industry Dept: ใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออก

เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน (Rough diamonds)

ยกเว้น Transit หรือ Air Transshipment

หน่วยงานฮ่องกง: Trade & Industry Dept: Kimberly Process Certificate (นำเข้าและส่งออก)

ข้าว เนื้อสัตว์ปีกหรือเนื้อสัตว์อื่นๆ แช่แข็ง/แช่เย็น (Rice Frozen or chilled meat and poultry)

- ผู้นำเข้าข้าวต้องลงทะเบียนกับ Trade & Industry Department เป็น Rice stockholders

- ยกเว้น: Transshipment cargo

หน่วยงานฮ่องกง: (1) Trade & Industry Dept: ใบอนุญาต

นำเข้า/ส่งออก (ข้าว)

(2) Food & Evironmental Health Dept: ใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออก (เนื้อสัตว์ปีกหรือเนื้อสัตว์แช่แข็ง/แช่เย็น)

เนื้อสัตว์ป่า เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก (Game, meat and poultry)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดู Imported Game, Meat and Poultry Regulations

หน่วยงานฮ่องกง: Food & Environmental Health Dept: ใบอนุญาตนำเข้า

- สำหรับประเทศถิ่นกำเนิดหรือ

Re-export: Official certificate/transshipment certificate

 

สารทำลายโอโซน (Ozone depleting substances)

 

 

- สารทำลายโอโซนบางประเภทอยู่ภายใต้การควบคุมแบบโควต้าและควบคุมด้วยใบอนุญาต เช่น Chlorofluorocarbons (CFCs), halons, methyl chloroform, methyl bromide, carbon tetrachloride, hydrobromofluorocarbons (HBFCs) และ hydrochlorofluorocarbons (HCFCs)

หน่วยงานฮ่องกง: (1) Trade & Industry Dept: ใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออก (2) Agriculture, Fisheries & Conservation Dept: ใบอนุญาตใช้ methyl bromide สำหรับ quarantine (นำเข้า)

อุปกรณ์ Radio Transmitting equipment

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดู Telecommunications Ordinance

- หน่วยงานฮ่องกง: Office of the Telecommunications Authority: ใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออก และใบอนุญาต Radio dealers license

Optical disc mastering และ Replication equipment

รายละเอียดเพิ่มเติมดู Import and Export Ordinance

หน่วยงานฮ่องกง: Customs & Excise Dept: ใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออก

ที่มา : สคร. ฮ่องกง


ระเบียบ Transhipment ฮ่องกงฉบับใหม่

                ศุลกากรฮ่องกง (Customs and Excise Department: C&ED) ได้ออกระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีที่มีการถ่ายลำ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง (Free Trade Agreement Transshipment Facilitation Scheme: The FTA Scheme) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2558 โดยระเบียบดังกล่าวจะครอบคลุมการขนส่งสินค้าผ่านเขตปกครองพิเศษฮ่องกงภายใต้ความตกลงการค้าเสรีต่างๆ ระหว่างรัฐบาลจีนและประเทศคู่ค้ารวมทั้งสิ้น 13 ความตกลง ซึ่งจะเป็นกลไกอำนวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออกไทยสามารถใช้สิทธิ FTA อาเซียน-จีน ได้มากขึ้น

              ระเบียบใหม่ดังกล่าวมีความยืดหยุ่นและอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าภายใต้ ACFTA มากขึ้น เนื่องจาก (1) มีการเพิ่มหน่วยงานศุลกากรของฮ่องกง (Customs and Excise Department: C&ED) ในการออกหนังสือรับรอง Certificate of Non-manipulation (2) ผู้ประกอบการไม่ต้องแสดงเอกสารรับรอง Certificate of Non-manipulation ต่อศุลกากรจีน ในกรณีที่สินค้าส่งถึงฮ่องกงโดยทางเครื่องบินหรือทางเรือและมีใบตราส่งสินค้าแบบ Single through bill of lading ที่ออกโดยบริษัทผู้ให้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศ บริษัทการบินพลเรือน บริษัทเรือที่รับบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและบริษัทตัวแทน ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นของการขนส่งจะต้องอยู่ในอาณาเขตของประเทศที่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าและปลายทางอยู่ในอาณาเขตของสาธารณรัฐประชาชนจีน (the Mainland) และจะต้องระบุอยู่ในหน้าเดียวกันของใบตราส่งสินค้า (Single through bill of lading)

ส่วนกรณีที่ผู้ประกอบการยังต้องแสดงหนังสือรับรอง Certificate of Non-manipulation ที่ออกโดย C&ED หรือ CIC ต่อศุลกากรจีนในขณะนำเข้า มีดังนี้

- กรณีที่ 1 สินค้าไม่ได้อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ (Non-containerized cargo) และตู้คอนเทนเนอร์ที่ไม่มีแถบผนึกตู้สินค้า (Unsealed containerized cargo) โดยที่สินค้านั้นไม่ใช่สินค้าที่กำหนดให้ต้องได้รับการตรวจสอบ (Pre-inspection) จาก CIC ในระหว่างการถ่ายลำในฮ่องกง กรณีนี้ผู้ประกอบการจะต้องขอหนังสือรับรอง Certificate of Non-manipulation ที่ออกโดยศุลกากรฮ่องกง (C&ED)

- กรณีที่ 2 ตู้คอนเทนเนอร์ที่มีข้อกำหนดให้ได้รับการตรวจสอบ (Pre-inspection) จาก CIC ในระหว่างที่อยู่ในฮ่องกง และเป็นการขนส่งสินค้าประเภทสัตว์น้ำ ขนสัตว์ ผลไม้ และปลาสวยงาม ผู้ประกอบการจะต้องขอหนังสือรับรอง Certificate of Non-manipulation ที่ออกโดย CIC

- กรณีที่ 3 ตู้คอนเทนเนอร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ (ไม่มีการเปิด) ในระหว่างที่อยู่ในฮ่องกง ผู้ประกอบการสามารถขอหนังสือรับรอง Certificate of Non-manipulation ที่ออกโดยศุลกากรฮ่องกง (C&ED) หรือ ที่ออกโดย CIC

กฎหมายการแข่งขันทางการค้า (Competition law) ของฮ่องกง

ฮ่องกงได้ประกาศใช้ Competition Law และได้จัดตั้งองค์กรอิสระคือ Competition Commission เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางการค้าให้เป็นไปอย่างเสรี มีประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสในการเลือกสินค้าและการบริการที่ดีมีคุณภาพด้วยราคาที่สมเหตุผลแก่ผู้บริโภค

กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในฮ่องกงประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. การป้องกันพฤติกรรมการกีดกันทางการแข่งขัน (Anti-competitive agreements) อาทิ การตกลงผูกขาดทางด้านการค้าของสมาคมธุรกิจต่าง ๆ (Cartel) โดยการกำหนดราคา (price fixing) การแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด (sharing markets) ฮั้วการประมูล (bid rigging) และ การจำกัดผลผลิต (restricted output)

2. การควบคุมการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Abuse of substantial market power) โดยมากมักจะเป็นปัญหาจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่อาศัยความมีอำนาจเหนือตลาดในการดำเนินธุรกิจซึ่งส่งผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดเล็ก เช่น การกำหนดราคาเพื่อกำจัดคู่แข่ง เป็นต้น

3. การป้องกันการควบรวมกิจการ (Merger) มิให้มีการกำจัดคู่แข่งขันทางการค้า

ทั้งนี้ แต่ละประเทศอาจมีวัตถุประสงค์หลักของการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่แตกต่างกันไป เช่น สหรัฐอเมริกามีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ในขณะที่สหภาพยุโรปนั้นให้ความสำคัญกับประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคเป็นหลัก สำหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการกระทำอันเป็นการผูกขาด ลด หรือจำกัดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบ อันจะเป็นการส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างเสรีและป้องกันมิให้เกิดการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ

ตารางบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของฮ่องกง

บริษัท

สินค้า

ที่อยู่

1.Sunrich Technology

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Board assembly – SMT and DIP, leads components and parts insertion

 

Room 2003, 20/F., Eastern Centre,1065, King's Road, Quarry Bay,Hong Kong

 

Tel : +852 2556 1788

Fax : +852 2505 9637

E-Mail : contact@st-lab.com

Website: www.sunrichtech.com.hk

2.M-Tek Limited

 

 

 

 

 

 

 

PCB assembly

Unit 1504, 15/F., Concordia Plaza,1 Science Museum Road,

Tsimshatsui East,Kowloon,

Hong Kong

 

Tel: +852 2735 4898

Fax: +852 2314 2862

E-Mail: info@m-tek.com.hk

Website: www.m-tek.com.hk

3.Tronica Electronic

consumer electronics, DSP applications, PDAs,control board for electrical appliances, ARM-Platform applications, optical storage and ODM/OEM products.

Unit B, 12/ F, Sang Hing Industrial Building, 83 Ta Chuen Ping St,

Hong Kong

 

Tel: +852 2480 9888

4.ALCO INTERNATIONAL LIMITED

Tablets and Bluetooth Speakers, Modern Classic Radio (Retro range) ,Window Tablet, Android Tablet, Bluetooth Speaker, Retro Radio, Soundbar

11/F, Zung Fu Industrial Building, 1067 King's Road, Quarry Bay,

Hong Kong

 

Tel : +852  2880 0698

Fax : +852 2880 0858

E-Mail : marketing@alco.com.hk

Website: www.alco.com.hk

5.Aiketon Electronics, Ltd.

 

 

 

 

printed-circuit board (PCB)

1313-14, Block A, Hoi Luen Industrial Centre 55 Hoi Yuen Road

Kwun Tong, Kowloon Hong Kong

 

Tel : +852 2372 0088

Fax : +852 2385 6988

E-Mail : sales@aiketon.com

Website: www.aiketon.com

 

 

6.In-Tech Electronics Ltd

PCB Assembly

Unit A, 13/F, Wing Tai Centre, No. 12 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

 

Tel: +852 2191 8899

Fax: +852 2191 7788

E-Mail: cem@in-tech.com.hk

Website: www.in-tech.com.hk

7.SUGA International Holdings Limited

Telecommunication Products, Electronic Payment System, Professional Audio Devices, Power Industrial Products and Networking Communication Products

22/F, Tower B, Billion Centre,

No. 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

 

Tel: +852 2953 0383 / 2953 1515

Fax: +852 2953 0393

Website: www.suga.com.hk

8.Whitways Enterprises Limited

Home Applicance Controls ,Home Security , PCB assembly

Golden Bear Industrial Centre

Block E - H, 20th Floor 66 - 82, Chai Wan Kok Street Tsuen Wan, N.T. Hong Kong

 

Tel: +852 2492 4298 

Fax: +852 2411 1937

E-Mail: info@whitways.com.hk

Website: www.whitways.com

9.Providence Enterprise

 

 

 

 

 

 

circuit board assemblies

Unit 13-15, 6/F.,Grand City Plaza,

No.1, Sai Lau Kok Road,

Tsuen Wan, N.T., Hong Kong 

Tel: +852 2415 2293

Fax: +852 2415 2286

E-Mail: info@providence.com.hk

Website: www.providence.com.hk

 

 

10.Trio Engineering Co., Ltd.

PCB assembly, Switch Mode Power Supplies, Magnetic Parts

 

5J, Phase 2, Kaiser Estate,

51 Man Yue St, Hung Hom, Kln,

Hong Kong

 

Tel: +852 2765 8787

Fax: +852 2764 9142

E-Mail: trio@triohk.com.hk

Website: www.triohk.com.hk

11.MECCA Electronics Co.,Ltd.

PCB Assembly and Turnkey Products

Room 406, 4/F, Kinox Centre,

No. 9 Hung To Road, Kwun Tong,

Kowloon, Hong Kong.

 

Tel: +852 2612 0719

Fax: +852 2419 9472

E-Mail: Info@mecca.com.hk

Website: www.mecca.com.hk

12.Defond Group Ltd.

high-rating AC switches

5/F, Chaiwan Industrial Centre, 20 Lee Chung Street,Chaiwan, Hong Kong

 

Tel: +852 2897 5603

Fax: +852 2897 2025 / +852 2889 7792

Website: http://www.defond.com

13.Simatelex Manufactory Co., Ltd.

 

 

 

 

 

 

 

 

electrical household appliances

21/F One Island South, No.2 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong

Tel: +852 2557 3161

E-Mail: info@simatelex.com

Website: www.simatelex.com.hk

14.Fittec Electronics Company Limited

PRC's printed circuit board

PCB assembly

Unit 9, 9/F, Yuen Long Trading Centre, 33 Wang Yip Street West, Yuen Long, New Territories, Hong Kong

 

Tel: +852 2454 9840

Fax: +852 2454 9868

E-Mail: info@fittec.com.hk

Website: www.fittec.com.hา

ที่มา : www.ventureoutsource.com 

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.dft.go.th

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.ditp.go.th

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.dtn.go.th

กระทรวงการต่างประเทศ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.mfa.go.th

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.thaibizchina.com

Global Trade Atlas .(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.gtis.com/gta

ข้อมูลบริษัทในฮ่องกง.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก https://www.ventureoutsource.com

ข้อมูลเกี่ยวกับฮ่องกง.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.investhk.gov.hk

ข้อมูลเกี่ยวกับฮ่องกง.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://research.hktdc.com/  

ฐานเศรษฐกิจ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.thansettakij.com/

เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272
Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273ที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved