ผลกระทบจากมาตรการทางการค้าประเทศอินโดนีเซีย


อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศยังคงเป็นที่ต้องการในตลาดโลก และยังสามารถเติบโตได้ดีในอนาคต จากรายงานของ global trade atlas (GTA) พบว่า ปี 2563 สินค้าเครื่องปรับอากาศ (HS 841510, HS 841520, HS 841581, HS 841582 และ HS 841583) มีมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 27,172 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยประเทศที่มีการส่งออกสินค้าเครื่องปรับอากาศมากที่สุด คือ จีน ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึงร้อยละ 41.55 ขณะที่ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเครื่องปรับอากาศมากเป็นอันดับที่ อ่านเพิ่มเติม..

เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272 อีเมล : contact@ee.mail.go.th
Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273

Copyright © 2021 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved