ภาพรวมสินค้าตู้เย็นและส่วนประกอบของไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA


ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA)เป็นการร่วมมือกับประเทศคู่ค้าเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า การลงทุน นำเข้าสินค้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตและการบริโภค แสวงหาตลาดใหม่ในการส่งออกรวมถึงมีการลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่มลงให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีอัตราภาษี (อัตราภาษีร้อยละ 0) และใช้อัตราภาษีปกติที่สูงกว่ากับประเทศที่ไม่ได้มีการทำความตกลงการค้าเสรีด้วย อ่านเพิ่มเติม..

 

เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272 อีเมล : contact@ee.mail.go.th
Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273

Copyright © 2021 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved