บทวิเคราะห์/งานวิจัยเชิงวิชาการ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติมาเลเซีย ฉบับที่ 12 กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซียได้เดินหน้าสู่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ สร้างการเติบโตและสร้างเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่น โดยรัฐบาลมาเลเซียมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจมาเลเซียในอีก 5 ปีข้างหน้า (2021-2025)

09/09/2022   44
ผลกระทบของราคาน้ำมันต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นจนเกินกำลังการผลิต

10/06/2022   527
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่

เมื่อเทรนด์เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลก

25/03/2022   541
กติกาการค้าโลกสีเขียวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย

ปัจจุบันเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกล้วนให้ความสาคัญมากขึ้น แนวทางการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมต่างๆ

07/03/2022   416
ภาพรวม อุตสาหกรรมโซล่าร์เซลล์ของไทย

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกต่างหันมาให้ความสาคัญทางด้านพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดตาม เทรนด์รักษ์โลกกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากพลังงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกหลักที่ทั่วโลกเลือกใช้รวมถึงผู้ประกอบการยังให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ๆ

27/01/2022   663
สิทธิในการซ่อมสำหรับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันผู้ผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่นิยมออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ชิ้นส่วนและส่วนประกอบทั้งหมดยึดติดเป็นชิ้นเดียวกันแบบถาวร ซึ่งเมื่อสินค้าเกิดการชำรุด ผู้บริโภคจะไม่สามารถถอดชิ้นส่วนเพื่อซ่อมแซมสินค้าได้ด้วยตนเองและต้องส่งสินค้าไปซ่อมที่ศูนย์

09/12/2021   707
ผลกระทบจากมาตรการทางการค้าประเทศอินโดนีเซีย

อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศยังคงเป็นที่ต้องการในตลาดโลก และยังสามารถเติบโตได้ดีในอนาคต จากรายงานของ global trade atlas (GTA) พบว่า ปี 2563 สินค้าเครื่องปรับอากาศ (HS 841510, HS 841520, HS 841581, HS 841582 และ HS 841583) มีมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 27,172 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยประเทศที่มีการส่งออกสินค้าเครื่องปรับอากาศมากที่สุด คือ จีน

22/11/2021   663
ภาพรวมสินค้าตู้เย็นและส่วนประกอบของไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA

ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA)เป็นการร่วมมือกับประเทศคู่ค้าเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า การลงทุน นำเข้าสินค้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตและการบริโภค แสวงหาตลาดใหม่ในการส่งออกรวมถึงมีการลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่มลงให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีอัตราภาษี (อัตราภาษีร้อยละ 0) และใช้อัตราภาษีปกติที่สูงกว่ากับประเทศที่ไม่ได้มีการทำความตกลงการค้าเสรีด้วย

17/11/2021   646
ผลกระทบของราคาเหล็กที่เพิ่มสูงขึ้น ต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างงาน รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากTrade Map ที่พบว่า ในช่วง 5 ปี (ปี 2015-2019) ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกมากเป็นอันดับ 1 ของไทย โดยมีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 58,497 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีหรือมีสัดส่วนการส่งออกคิดเป็นราวร้อยละ25 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด

08/10/2021   718
การค้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างไทย และสหราชอาณาจักรหลัง Brexit

แผนกโยบายและแผน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชวนอัพเดตนโยบายการค้าและอัตราภาษีนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสหราชอาณาจักรหลัง Brexit รวมถึงนำเสนอการค้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรในปี 2020 ที่ผ่านมา

07/09/2021   747
นโยบายกรีนดีล (European Green Deal)

แผนกนโยบายและแผน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะพาไปทำความรู้จักกับ ‘นโยบายกรีนดีล (European Green Deal)’ ของสหภาพยุโรป พร้อมทั้งวิเคราะห์มาตรการสำคัญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย

07/09/2021   796
โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย

คณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีมติเห็นชอบและกำหนดให้ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว(Bio-Circular-GreenEconomy:BCG Model) พร้อมทั้งผลักดันให้โมเดลเศรษฐกิจดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

30/07/2021   760
ภาพรวมสินค้าเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบของไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี(Free Trade Area: FTA)

ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) เป็นการร่วมมือกับประเทศคู่ค้าเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า การลงทุน นำเข้าสินค้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตและการบริโภค แสวงหาตลาดใหม่ในการส่งออกรวมถึงมีการลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่มลงให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีอัตราภาษี..

09/07/2021   811
แนวคิดวงจรคู่ (Dual Circulation) ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 14 ของจีน (ปี 2021-2025) ส่งผลอย่างไรต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย

หากมองย้อนกลับไปยังอดีตของประเทศจีนจะพบว่า จีนเคยเป็นประเทศที่ยากจนและมีความล้าหลังทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและภาคการเกษตรมาก่อน แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้การนำของ เติ้ง เสี่ยวผิง ในปี 1978 จีนได้มีการปฏิรูปประเทศด้วยนโยบาย 4 ทันสมัย

30/06/2021   862
ผลกระทบของการขาดแคลนชิปวงจรรวม (Integrated Circuit: IC) ต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย

ปัจจุบันผู้ผลิตสินค้าหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาชิปวงจรรวม (Integrated Circuit: IC) ขาดตลาด ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตสินค้าเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าในกลุ่ม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สินค้ากลุ่มไอที สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต รวมไปถึงสินค้าในกลุ่มยานยนต์ ทั้งนี้ บริษัทผู้ผลิต ชิปประมวลผลรายใหญ่อย่าง TSMC เผยว่า ชิปประมวลผลจะขาดแคลนไปจนถึงปี 2022 เนื่องจากความต้องการชิปที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

09/06/2021   805
ผลกระทบของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership) เป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิก 15 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสมาชิก อาเซียน 10 ประเทศ อย่างไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย รวมถึงประเทศคู่เจรจาอีก 5 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด

02/04/2021   676
SELF-SERVICE KIOSK เครื่องให้บริการอัตโนมัติ

ปัจจุบัน พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตาม การพัฒนาของเทคโนโลยี รวมถึงเน้นความสะดวกสบายและความรวดเร็วมากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก ไลฟ์สไตล์การเลือกซื้อสินค้าที่มีการเลือกซื้อสินค้าในรูปแบบออนไลน์และการเลือกใช้บริการแบบ Delivery นอกจากนี้ การบริการด้วยตนเอง หรือ Self Service ก็เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ธุรกิจที่กาลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของผู้บริโภค ซึ่งการบริการด้วยตนเอง (Self Service)

22/03/2021   494
ผลกระทบของมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure: SG) ต่อเครื่องซักผ้าและส่วนประกอบที่ไทยส่งออกไปสหรัฐฯ

มาตรการปกป้องการนาเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure: SG) เป็นมาตรการทางการค้าที่แต่ละประเทศกาหนดขึ้นเพื่อใช้ควบคุมปริมาณการนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติและมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตภายในประเทศ ซึ่งมาตรการ Safeguard นั้นจะมีการเรียกเก็บภาษีและอากรขาเข้าในอัตราที่สูง รวมถึงจากัดปริมาณการนาเข้าสินค้าสาเร็จรูปและส่วนประกอบ

10/03/2021   624
นโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ ‘โจ ไบเดน’ จะส่งผลอย่างไรต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย

หลังจากที่ โจ ไบเดน (Joe Biden) ชนะการเลือกตั้งและได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐฯ ทาให้หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต่างจับตามองว่า โจ ไบเดน จะออกนโยบายบริหารประเทศตามที่ได้หาเสียงไว้หรือไม่ ซึ่งทิศทางของนโยบายสหรัฐฯ นั้น จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมาก เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก มีอิทธิพลต่อการค้า การเมือง และการเคลื่อนไหวของค่าเงิน (USD) โลก

25/01/2021   616
การยกระดับประมงไทยสู่การเป็น Smart Fishery โดยใช้ Smart Electronics ในการขับเคลื่อน

สินค้าประมงมีความสำคัญต่อภาคการส่งออกไทยมาอย่างยาวนาน แต่อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมประมงไทยกำลังเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหา น้ำท่วม ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาโรคระบาดในสัตว์น้ำ

20/07/2020   638
แนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และผลกระทบอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปี 2020

ภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอเิล็กทรอนิกส์ ปี 2019 และ แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2020 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย เป็น อุตสาหกรรมที่มีการผลิตและการส่งออกไปยังประเทศ ต่างๆ ค่อนข้างมาก โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 95.13 คาดว่า ในปี 2020 อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงทรงตัว โดยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คาดว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2020 ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 7.23

23/03/2020   946
ยกระดับปศุสัตว์ไทยสู่การเป็น Smart Livestock โดยใช้ Smart Electronics ในการขับเคลื่อน

จากงานวิจัยของ World Resources Institute (WRI) ได้คาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 10 พันล้านคนในปี 2050 และจะส่งผลต่อความต้องการอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น โดยความต้องการอาหารจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 56 จากปี 2010 รวมถึงผู้บริโภคในปัจจุบันต้องการอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ นั่นทาให้เกษตรกรต้องผลิตเนื้อสัตว์ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรได้มี การนาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือที่เรียกกันว่า Smart Livestock นั่นเอง

09/03/2020   682
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านการบริโภคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งการผลิตและการบริโภคดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลน วัตถุดิบในการผลิตสินค้ารวมถึงปัญหาการจัดการขยะตามมา ดังนั้น แนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy จึงได้ถูกนามาใช้เพื่อให้เกิด การบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิประโยชน์สูงสุด

31/10/2019   977
เปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกราฟีน (Graphene)

กราฟีน คืออะไร? กราฟีน (Graphene) คือ วัสดุที่เกิดจากชั้นคาร์บอนที่มีการเรียงตัวเชื่อมต่อกันเป็นรูปหกเหลี่ยม หรือ มีลักษณะโครงสร้างเหมือนกับรังผึ้ง โดยหากนากราฟีนมาวางซ้อนกันหลายๆ ชั้นก็จะได้แกรไฟต์หรือที่เรารู้จักกันดี ในรูปของไส้ดินสอ

18/10/2019   891
FTA อาเซียน-เกาหลี ส่งผลอย่างไรต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย

ปัจจุบันหลายประเทศได้นานโยบายการทาเขตการค้าเสรีมาเป็นยุทธศาสตร์สาคัญในการเพิ่ม ขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ โดยการค้าเสรีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน รวมถึงผลของการลดภาษีและยกเลิกภาษีจากความตกลงการค้าจะส่งผลให้มีมูลค่าการค้าเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มอานาจในการแข่งขันให้กับสินค้าอีกด้วย

09/09/2019   792
ทำไมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามถึงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในปัจจุบัน หากกล่าวถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่เป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติ เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าเวียดนามกาลังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งเวียดนามถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีเสถียรภาพทางการเมือง จึงทาให้นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเวียดนามมีความต่อเนื่อง

12/08/2019   549
ยุทธศาสตร์ Made in Chaina 2025

ยุทธศาสตร์Made in China 2025เริ่มจากรัฐบาลจีนมีแนวคิดที่จะปฏิรูปอุตสาหกรรมการผลิต ภายในประเทศ โดยในปี 2015 ที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้เห็นชอบและอนุมัติประกาศยุทธศาสตร์ Made in China 2025 โดยมุ่งหวังจะพัฒนาศักยภาพรูปแบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมจากเดิมที่เน้นแรงงานและปริมาณ ไปสู่ การผลิตอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งมีการน าเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาใช้ในระบบอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้าง ความแข็งแกร่งให้กับภาคอุตสาหกรรม เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงห่วงโซ่อุตสาหกรรม การผลิตให้มีความสมดุล รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการผลิตจีนให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้

02/07/2019   523
ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและตุรกี จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยอย่างไร

การเจรจาจัดทาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและตุรกี มีจุดเริ่มต้นจากการที่ไทยและตุรกีได้มี การจัดตั้ง Joint Trade Commission (JTC) ที่ลงนามตั้งแต่ปี 1987

03/06/2019   543
แนวโน้มการผลิตและส่งออกไตรมาสที่ 2/2560และเดือนมิ.ย.60

แนวโน้มการผลิต EE ในไตรมาสที่ 2/2560 (เม.ย.-มิ.ย.60) จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.37 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2559

22/05/2017   33
แนวโน้มูลค่าตลาดเครื่องรับโทรทัศน์ไทยหลังการย้ายฐานการผลิต

แนวโน้มมลู ค่าตลาดเครื่องรับโทรทัศน์ไทยหลงัการย้ายฐานการผลิต

01/05/2015   47

เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272
Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273ที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved